EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

DARRERES ACTUALITZACIONS

06març 2018

[15/03/2018] Suspensió de la licitació [06/03/2018] Plec de prescripcions tècniques [06/03/2018] Plec de clàusules administratives [06/03/2018] Anunci de licitació (BOIB núm. 29 06/03/2018) Presentació d’ofertes fins al 21 de març de 2018

EDICTES ORDENATS PER DATA DE PUBLICACIÓ

06març 2018

[15/03/2018] Suspensió de la licitació [06/03/2018] Plec de prescripcions tècniques [06/03/2018] Plec de clàusules administratives [06/03/2018] Anunci de licitació (BOIB núm. 29 06/03/2018) Presentació d’ofertes fins al 21 de març de 2018

02març 2018

[02/03/2018] Model d’instància [02/03/2018] Rectificació (BOIB núm. 27 01/03/2018) [02/03/2018] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB núm. 25 24/02/2018) Termini de presentació d’instàncies fins al 17 d’abril de 2018. Convocatòria per a la cobertura de manera interina d’una plaça de tècnic mitjà d’Administració especial d’Intervenció i la creació d’un borsí d’aquesta categoria mitjançant el sistema d’oposició.

26febr. 2018

[26/02/2018] Plànols: 1 – Situació i emplaçament 2 – Topogràfic de la zona d’actuació 3 – Planta distributiva 4 – Característiques i detalls dels contenidors 5 – Planta cotes i superfícies 6 – Planta cobertes 7 – Alçats facanes 8 – Seccions 9 – Edifici oficina de recepció i bany. Planta distributiva i cotes, alçats […]