EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

27juny 2019

[27/06/2019] Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 12/2019 amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixa d’altres aplicacions (BOIB núm. 85 27/06/2019)

27juny 2019

[27/06/2019] Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 1/2019, de la Residència Miquel Mir, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb el romanent líquid de tresoreria (BOIB núm. 85 27/06/2019)

26juny 2019

[26/06/2019] Formulari DEUC [26/06/2019] Model de proposició d’oferta econòmica [26/06/2019] Plec de clàusules economicoadministratives i prescripcions tècniques [26/06/2019] Enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic Les ofertes es podran presentar de forma telemàtica mitjançant la Plataforma de Contractació de l’Estat o bé de forma presencial al Registre de l’Ajuntament. Nou termini de presentació […]