EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

DARRERES ACTUALITZACIONS

14nov. 2017

[02/01/2018] Declaració de licitació deserta [14/11/2017] Model d’instància [14/11/2017] Plecs de prescripcions tècniques [14/11/2017] Anunci de licitació i plecs de clàusules administratives (BOIB núm. 139 14/11/2017) Termini de presentació d’ofertes: fins dia 29 de novembre de 2017

28des. 2017

[28/12/2017] Pressupost i amidaments [28/12/2017] Plànol situació circuit biosaludable [28/12/2017] Memòria [28/12/2017] Estudi de seguretat [28/12/2017] Documentació gràfica [28/12/2017] Plecs de clàusules administratives [28/12/2017] Anunci de licitació (BOIB núm. 159 28/12/2017) Presentació d’ofertes fins al 12 de gener de 2018. Contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament i la instal·lació d’equipament de zones verdes i parcs infantils d’Inca.

EDICTES ORDENATS PER DATA DE PUBLICACIÓ

24abr. 2017

Es convoca el dia 23 de febrer de 2018, a les 9.00 hores, a les pistes de petanca situades al c/ Maó (vivendes Can López), els aspirants que han superat el segons exercici de la fase d’oposició per a la realització del tercer exercici (prova pràctica). [16/02/2018] Resultat de la segona prova (qüestionari amb respostes alternatives) Es convoca el […]

24abr. 2017

[20/02/2018] Resultat del tercer exercici (prova pràctica) Es convoca el dia 19 de febrer, a les 9 hores, a l’entrada del Cementeri Municipal (carrer dels Ferrers), els aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició, per a la realització del tercer exercici (prova pràctica). [09/02/2018] Resultat del segon exercici (qüestionari amb respostes alternatives) Es convoca el […]

20abr. 2017

[02/02/2018] Aprovació inicial de la modificació del preu públic per a la prestació del servei de l’Escola de Música Antoni Torrandell d’Inca (BOIB núm. 15 01/02/2018) [13/11/2017] La Junta de Govern celebrada en data 2 de novembre de 2017, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de […]

12abr. 2017

[31/07/2017] Aprovació definitiva [25/05/2017] Plànol d’informacio PGOU vigent / I-E1 [25/05/2017] Plànol d’ordenació del sòl urbà / E1 [12/04/2017] Memòria [12/04/2017] Aprovació inicial (BOIB núm. 48 22/04/2017) Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic classificat com a sòl urbà i qualificat com a sociocultural al PGOU d’Inca, situat al carrer d’Antoni M. Alcover, cantonada amb el carrer de Josep M. Llompart […]

24març 2017

[24/03/2017] La Junta de Govern celebrada en data 15 de març de 2017, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha acordat sotmetre a consulta pública per un termini de quinze dies, mitjançant la pàgina web municipal, l’aprovació d’una Ordenança municipal reguladora de patrocini i […]