EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

DARRERES ACTUALITZACIONS

07nov. 2017

Les persones aspirants que han superat la fase d’oposició, han de presentar l’acreditació dels diferents mèrits que hagin d’esser valorats a la fase de concurs. En cap cas es tindran en compte els mèrits obtinguts en posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies (17 de novembre de 2017). La documentació s’ha […]

24abr. 2017

Es convoca el dia 23 de febrer de 2018, a les 9.00 hores, a les pistes de petanca situades al c/ Maó (vivendes Can López), els aspirants que han superat el segons exercici de la fase d’oposició per a la realització del tercer exercici (prova pràctica). [16/02/2018] Resultat de la segona prova (qüestionari amb respostes alternatives) Es convoca el […]

24abr. 2017

Es convoca el dia 21 de febrer, a les 10.15 h, al Museu del Calçat i de la Pell (Quarter General Luque), els aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició per a la realització del tercer exercici (prova pràctica). [15/02/2018] Resultat de la segona prova (qüestionari amb respostes alternatives) Es convoca el dia […]

EDICTES ORDENATS PER DATA DE PUBLICACIÓ

14des. 2017

[14/12/2017] Estudi econòmic financer [14/12/2017] Plecs de condicions [14/12/2017] Concessió demanial de l’ocupació privativa d’una parcel·la municipal de domini públic per a la construcció, la instal·lació i l’explotació d’un complex sociocultural i recreatiu amb oferta complementària (BOIB núm. 154 14/12/2017) Presentació d’ofertes fins al 15 de gener de 2018

12des. 2017

[18/12/2017] Document.bc3 (zip) [12/12/2017] Plànols [12/12/2017] Plecs [12/12/2017] 5.3 EESS memòria [12/12/2017] 5.3 EESS plànols [12/12/2017] 5.5 Activitat plànols [12/12/2017] 5.5 Activitat memòria [12/12/2017] Memòria [12/12/2017] Anunci de licitació (BOIB núm. 151 12/12/2017) Termini per a la presentació d’ofertes: fins dia 8 de gener de 2018

23nov. 2017

[23/11/2017] Plànols [23/11/2017] Classificació, solvència i criteris d’adjudicació [23/11/2017] Projecte [23/11/2017] Instància Termini de presentació d’ofertes: fins al 4 de desembre de 2017.

22nov. 2017

[11/01/2018] Llista definitiva de puntuació (personal directiu i tècnic/a de suport pedagògic) [10/01/2018] Llista definitiva de puntuació del concurs de mèrits (aux. administratiu, docent electricitat, fontaneria, fusteria, anglès, monitor temps lliure, socorrisme, comerç, auxiliars de serveis administratius i gravació i tractament de dades i documents) [19/12/2017] Valoració de mèrits [19/12/2017] Resultats de l’exercici escrit (segona fase) – Personal directiu i tècnics de […]