• plaza mallorca

OBJECTIUS DEL CONCURS

L’objectiu del concurs d’idees és resoldre, d’una banda, les deficiències de construcció que pateix la plaça i l’edifici principal destinat a aparcament públic , i de l’altra, recuperar un espai lliure públic ubicat en el centre de la ciutat d’Inca per aconseguir un zona més funcional, dinàmica, amb l’objecte que la part superior de la plaça no sigui utilitzada de forma exclusiva per dur a terme grans esdeveniments i/o actes públics (concerts, fires, exposicions…) i, per tant, sigui un espai més polivalent. Quant a la part inferior, es tracta de recuperar el concepte de plaça, tot això cercant una bona integració dins la ciutat.

Així mateix, s’haurà de tenir en compte la possible interrelació amb la futura modificació puntual de planejament per dur a terme l’ampliació de la zona verda del carrer d’Artà delimitada al PGOU d’Inca encara no executada, atesa la seva proximitat.

CRITERIS DE SELECCIÓ

 1. Arquitectònic i paisatgístic.
 2. Viabilitat tècnica i funcional. Possibilitat de realitzar l’obra en dues fases (part superior i part inferior de la plaça).
 3. Justificació i claredat expositiva de la solució adoptada.
 4. Nivell de presentació formal.
 5. Materials: ús, innovació, respecte al medi ambient i baixa despesa de manteniment.
 6. Mesures d’estalvi energètic.
 7. Accessibilitat, dinamització de la plaça.
 8. Espais enjardinats i aconseguiment d’ombres.
 9. Pressupost de la solució que es proposa i la seva justificació.
 10. Viabilitat econòmica.
 11. Altres aspectes que el jurat pugui considerar importants.

DOCUMENTS

RESULTAT DE LA VOTACIÓ

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA AL CONCURS

 1. Documentació
 2. Notes aclaridores i/o explicatives del període de dubtes
  1. La documentació escrita es presentarà en format DIN-A3.
  2. L’anterior projecte tècnic, de l’any 2003, de la reforma de la plaça de Mallorca, es pot consultar a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Inca (plaça d’Espanya, 1 – 3r). No obstant això, a l’apartat núm. 9 figuren alguns documents del projecte als efectes d’aclarir els dubtes presentats.
  3. Amb la presentació de documentació, el concursants acompanyaran certificat de col·legiació de qualsevol col·legi oficial d’arquitectes de l’Estat Espanyol. La data d’entrega, segons computo bases, és dia 7 d’octubre de 2016, fins a les 14 hores.
  4. La documentació gràfica i escrita es presentarà per separat, cada una en el seu format.
  5. En el cas de que es presenti una entitat jurídica, aquesta acompanyarà la corresponent escriptura de constitució.
  6. L’objecte del concurs es redueix al perímetre de la plaça (part inferior i superior), no essent objecte del concurs l’interior de l’aparcament. Quant al local destinat inicialment a bar que es troba a la part inferior de la plaça, segons projecte anterior, es poden proposar altres usos, no essent preceptiu intervenir sobre aquest a nivell d’obra a l’interior del local esmentat. No obstant això, es pot proposar com annex a l’avantprojecte, idees d’intervenció a l’interior del local, quedant a criteri dels concursants.
  7. Quant a la zona destinada a escenari, l’Ajuntament vol mantenir el seu ús, sense perjudici de que es pugui proposar la seva modificació, quedant a criteri dels concursants.
  8. No hi ha pressupost determinat o orientatiu, però es valora la viabilitat econòmica en els criteris de selecció. En tot cas, s’ha de tenir en compte, com diuen les bases, l’esmena de deficiències de l’actual plaça a nivell de pressupost.
 3. TOPOGRÀFIC
 4. PLÀNOLS PLANTA EDIFICI
 5. PROJECTE ACTIVITAT
 6. INFORME DEFICIÈNCIES
 7. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
 8. PROPOSTA MODIFICACIÓ PGOU
 9. PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’INCA
 10. PLÀNOL DEL CADASTRE
 11. PROJECTE DE REFORMA ANY 2003