DEPARTAMENTS

Institució que realitza les funcions d'òrgan de govern o Administració local del municipi. Presidida pel batle, que ostenta la presidència de l'Administració local i del Ple municipal. Format per 21 regidors que, reunits en ple, exerceixen la potestat normativa a nivell local. Depenen directament de Batlia els següents departaments:

 

GESTIÓ ECONÒMICA I TRIBUTÀRIA

El Departament de Gestió Econòmica i Tributària s'encarrega de gestionar els doblers que paguen mitjançant imposts tots els ciutadans a l'Ajuntament i de després invertir-los a través de la redacció dels pressuposts anuals. [Ampliar informació]


Batle d'Inca
(PSIB-PSOE)


 1. El Batle

  Es la primera autoritat del municipi.

 2. L’Ajuntament Ple

  Tots els grups polítics integrants de l’Ajuntament tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents a aquests.

  Format pel Batle i la totalitat dels regidors.

  La seva composició s’ha d’ajustar a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats a l’Ajuntament.

  Competències:

  • Exercir el control i fiscalització dels òrgans de govern municipals.
  • Aprovar les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter general, així com el pressupost de l’Ajuntament.
  • Escollir i destituir el Batle.

  Hi ha tres tipus de sessions:

  1. Ordinàries (una sessió cada mes).
  2. Extraordinàries (per decisió del Batle o a proposta de la quarta part del nombre legal de membres de l’Ajuntament).
  3. Urgents (per a situacions excepcionals determinades pel Ple).
 3. Junta de Govern Local

  Integrada pel Batle i un nombre de regidors no superior al terç del total d’aquests.

  Els regidors són nomenats i separats lliurement pel Batle, donant compte al Ple.

  Funcions:

  • Assistència al Batle en l’exercici de les seves atribucions
  • Acompliment de les quals el Batle o el Ple els delegui.

  Composició:

  1. Virgilio Moreno Sarrió (President)
  2. Maria del Carmen Oses Ramos
  3. Jaume Tortella Cànaves
  4. Antoni Rodríguez Mir
  5. Gabriel Frontera Borrueco
  6. Angel García Bonafé
  7. Antelm Ferretjans Llompart
  8. Gori Ferrà Frau
 4. Normativa

NOTÍCIES RELACIONADES