BATLIA

Institució que realitza les funcions d'òrgan de govern o Administració local del municipi. Presidit pel batle, que ostenta la presidència de l'Administració local i del Ple municipal. Format per 21 regidors que, reunits en ple, exerceixen la potestat normativa a nivell local.

REGIDORIA


Batle d'Inca. Regidor d'Urbanisme (PSIB-PSOE)

ÒRGANS DE GOVERN

 1. El Batle

  Es la primera autoritat del municipi.

 2. L’Ajuntament Ple

  Tots els grups polítics integrants de l’Ajuntament tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents a aquests.

  Format pel Batle i la totalitat dels regidors.

  La seva composició s’ha d’ajustar a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats a l’Ajuntament.

  Competències:

  • Exercir el control i fiscalització dels òrgans de govern municipals.
  • Aprovar les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter general, així com el pressupost de l’Ajuntament.
  • Escollir i destituir el Batle.

  Hi ha tres tipus de sessions:

  1. Ordinàries (una sessió cada mes).
  2. Extraordinàries (per decisió del Batle o a proposta de la quarta part del nombre legal de membres de l’Ajuntament).
  3. Urgents (per a situacions excepcionals determinades pel Ple).
 3. Comisió de Govern

  Integrada pel Batle i un nombre de regidors no superior al terç del total d’aquests.

  Els regidors són nomenats i separats lliurement pel Batle, donant compte al Ple.

  Funcions:

  • Assistència al Batle en l’exercici de les seves atribucions
  • Acompliment de les quals el Batle o el Ple els delegui.
 4. Normativa

NOTICIES RELACIONADES