MEDI AMBIENT

L'Àrea de Medi Ambient fa feina per desenvolupar actuacions destinades a conscienciar la ciutadania de la necessitat de cuidar el nostre entorn.

També s'ocupa de diferents tasques relacionades amb la recollida selectiva conjuntament amb l'Àrea de Serveis.

L’època de perill d’incendis forestals a les Illes Balears és el període comprès entre l’1 de maig i el 15 d’octubre, ambdós inclosos. Durant aquest període es prohibeix fer foc.

REGIDORIA


Delegat d'Hisenda, Inversions, Medi Ambient i Món Rural (INDI)

 1. Agenda Local 21
 2. Campanya de control de la triquinosi
   
   
  Objecte i data de desenvolupament de la Campanya: l’Ajuntament d’Inca, en compliment de la legislació vigent, durà a terme una Campanya de Control Sanitari d’Animals de l’Espècie Porcina que es destinen al consum privat dins el terme municipal d’Inca. L’objecte d’aquesta campanya és informar els propietaris de porcs que han de ser sacrificats per a consum privat de l’obligatorietat de dur a terme una anàlisi de detecció de la triquinosi. La triquinosi és una malaltia causada per la triquina que es pot transmetre als humans a partir d’aliments procedents de porcs que contenen aquest paràsit. La Campanya es desenvoluparà entre el 1 de novembre de 2015 i el 30 de març de 2016, ambdós inclosos.
   
  Difusió i organització de la Campanya: l’Ajuntament farà difusió de l’objecte de la Campanya entre les persones a les quals va adreçada i les seves dates de desenvolupament amb els mitjans que consideri més adients. Les persones que duguin a terme el sacrifici d’animals de l’espècie porcina per destinar-los al consum privat dins el terme municipal d’Inca es veuran obligades a realitzar l’anàlisi triquinoscòpica de tots aquests animals. A tal efecte, el procediment a seguir serà el següent:
  • Les persones interessades s’hauran de posar en contacte amb un dels veterinaris col·laboradors de la Campanya. Per facilitar aquesta tasca, l’Ajuntament farà difusió, a través de la seva pàgina web, del llistat de
   veterinaris col·laboradors i de les seves dades de contacte. La Policia Local d’Inca disposarà de bosses amb precinte per a la recollida de les mostres que els interessats podran recollir gratuïtament. Els interessats podran contactar amb l’Ajuntament en cas de qualsevol dubte relatiu a la Campanya.
  • Les persones interessades hauran de lliurar les mostres en la forma, el temps i el lloc que el veterinari col·laborador els indiqui. La mostra quedarà en poder d’aquest i correspondrà a la persona interessada abonar el cost de l’anàlisi triquinoscòpica. Els honoraris professionals dels veterinaris col·laboradors autoritzats seran els que corresponen als del lliure exercici de la professió.
  • El veterinari col·laborador identificarà la mostra, realitzarà l’anàlisi triquinoscòpica en el termini de 2 dies hàbils comptadors des del sacrifici de l’animal i emplenarà els documents que figuren a l’annex II i IIII del Decret 34/2009, de 19 de juny, pel qual s’estableixen normes per al control sanitari d’animals de l’espècie porcina que es destinen al consum privat.
  • Una vegada realitzada l’anàlisi, el veterinari col·laborador comunicarà a la persona interessada el seu resultat i les mesures a prendre. En cas que el resultat sigui negatiu, el veterinari col·laborador s’encarregarà de destruir les mostres restants, mentre que, si és positiu, ho haurà de comunicar al Servei Veterinari Oficial (SVO), el qual procedirà a la immobilització i posterior destrucció de la carn i derivats dels quals procedeixi la mostra. El cost de la destrucció de la carn i derivats que es declarin no aptes anirà a càrrec de la persona interessada. Una vegada finalitzada la Campanya, l’Ajuntament donarà difusió dels seus principals resultats (nombre de mostres analitzades i resulta, incidències trobades…) pels mitjans que consideri més adients.

  El Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB) recull tots el veterinaris que col·laboren en la campanya 2015-2016.

 3. Canera Municipal

  Si trobau un animal domèstic o vagabund al carrer, cridau la policia al núm. 871 914 600. Existeix un espai, el parc caní del Parc des Serral de les Monges, permanentement obert i destinat als cans, per poder passejar-los i amollar-los.

  La web de la Canera Municipal

 4. Control de qualitat de l’aire

  Informes de les campanyes de control de qualitat de l’aire realitzades amb la unitat mòbil del Govern de les Illes Balears

  Més informació a la pàgina de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la  Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

 5. Mobilitat sostenible

  La mobilitat sostenible consisteix a maximitzar els desplaçaments a peu, amb bicicleta o amb transport públic en detriment dels desplaçaments en transport privat. Des de l’Ajuntament d’Inca us volem animar a anar a peu o amb bicicleta en trajectes curts. Amb l’ajut de tots aconseguirem estalviar energia i reduir les emissions de gasos contaminants.

 6. Parc del Serral de les Monges

  El Parc des Serral de les Monges és una zona verda urbana, amb una extensió de gairebé 74.000 m2.

  Amb aquest espai es pretén conservar i restaurar espècies i comunitats biològiques autòctones, recuperar zones degradades, conservar i restaurar elements arquitectònics històrics, així com disposar d’una zona d’oci i d’agricultura ecològica per als ciutadans, de sortida per als escolars i de difusió d’informació ambiental.

  Per tot això, en aquest moment el Parc disposa de diferents espais, entre els quals es troben:

  1. Zona d’oci amb torradores i taules.
  2. Galliner de conservació de raça autòctona.
  3. Zona d’horts ecològics urbans per a grups, associacions o particulars d’Inca.
  4. Hivernacle de plantes autòctones.
  5. Zona de plantes aromàtiques pròpies de la flora balear.
  6. Espai d’horta on hi ha hortalisses i arbres fruiters.
  7. Zona canina perquè els cans puguin estar amollats.
  8. Reforestació i repoblació de zones degradades.
  9. Diversitat d’espècies vegetals al seu jardí forestal i zona per a l’albirament d’aus.
  10. Centre de recepció-aula de natura.

  El Parc disposa de tres entrades: pel carrer de les Marjades, pel carrer dels Molins i pel carrer de les Monges (davant el portal del monestir de Sant Bartomeu). Només s’hi pot accedir caminant, i els únics vehicles autoritzats són els dels serveis municipals. El Parc disposa de taules, bancs i torradores. Al Parc no es disposa de llenya per oferir als usuaris. Dins el Parc hi ha banys públics adaptats a persones amb mobilitat reduïda oberts durant l’horari d’obertura del Parc. És obligatori separar els residus de vidre, paper-cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i rebuig, i dipositar-los als seus contenidors específics. Hi està permesa l’entrada dels cans, sempre que es duguin fermats tal com estableixen les ordenances municipals. Així i tot, dins el Parc trobam el parc caní, que és una zona acotada a on es poden tenir amollats. L’horari del Parc és de dilluns a diumenge de 10 a 17 hores a l’hivern i de 10 a 20 hores a l’estiu.

  El període per poder fer foc és el comprès entre el 16 d’octubre i el 30 d’abril. Cal que entre tots conservem aquest espai, del qual podem gaudir. Per això hem de col·laborar deixant el Parc millor del que l’hem trobat.

  Finalitzat el procés d’adjudicació de les parcel·les d’horts urbans. Es poden presentar noves sol·licituds, les quals formaran una llista d’espera segons l’ordre d’entrada al registre. Quan per qualsevol causa es produeixi una baixa s’adjudicarà la parcel·la per ordre d’aquesta llista d’espera.

  Si hi estau interessats, heu d’adreçar-vos a l’Ajuntament d’Inca i registrar la sol·licitud corresponent amb les vostres dades, juntament amb el vostre document d’identitat.

  Les parcel·les s’adjudicaran segons ordre d’entrada al registre. Així mateix, les sol·licituds que restin fora de les adjudicacions formaran part d’una llista d’espera i podran accedir a una de les parcel·les en cas de baixa d’algun dels adjudicataris.

  Requisits:

  1. Ser veí o veïna d’Inca amb una antiguitat mínima de 2 anys.
  2. No conviure en el mateix domicili amb algú que també hagi sol·licitat una parcel·la.
  3. No formar part de la mateixa unitat familiar d’algú que també hagi sol·licitat una parcel·la.
 7. Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)
 8. Residus

  NormativaOrdenança municipal reguladora de la gestió dels residus domèstics

  Deixalleria – Parc Verd: La Deixalleria o Parc Verd és un recinte de titularitat municipal, tancat i delimitat, destinat a la recollida selectiva de residus urbans. L’ús del Parc Verd és exclusivament domèstic i per a l’aportació dels residus provinents de les llars i generadors singulars no qualificats. Els generadors singulars qualificats i productors de residus d’origen comercial i/o empresarial hauran de gestionar la recollida dels seus residus a través de gestors autoritzats.

  Deixalleria Mòbil: És un vehicle adaptat per a la recollida de residus especials i voluminosos de petita grandària que, d’acord amb un calendari preestablert, es mou pels diferents barris del municipi.

  Recollida d’objectes voluminosos: Si els objectes estan en bon estat, es poden dur a la Fundació Deixalles (c/ dels Menestrals, local 5, polígon de Can Matzarí). També teniu a la vostra disposició un servei gratuït de recollida. Per això haureu de contactar al tel. 971 523 007 i us indicaran el dia i la hora en que haureu de treure els voluminosos al portal del vostre domicili. També es poden dur a la Deixalleria (Parc Verd), o bé a la Deixalleria Mòbil (en cas que siguin de mida petita).

  Recollida de restes de poda i jardineria: Les restes de poc volum es poden dipositar dins els contenidors d’orgànica dels carrers. També teniu a la vostra disposició un servei gratuït de recollida els dilluns i divendres. Per a la seva recollida s’han de treure les restes de poda i jardineria (només si són de mida petita) fermades en feixos al portal del domicili. Telèfon de contacte: 971 523 007. Les restes de poda i jardineria de major volum es poden dur a la Deixalleria (Parc Verd).

  Recollida domiciliària de vidre i de cartró a productors singulars: Servei de recollida de vidre per a bars i restaurants: us hi podeu apuntar a l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament, al telèfon 900 210 937. L’Ajuntament us proporcionarà un contenidor per dipositar-hi el vidre. Per a la recollida del vidre heu de treure el contenidor al portal del vostre comerç abans de les 8 h del dissabte. El contenidor s’ha de retornar a l’Ajuntament en cas de no necessitar-lo més, per tal de poder ser emprat per un altre usuari.
   
  Recollida de cartró per a comerços: Us podeu posar en contacte amb l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament al telèfon 900210937 cada vegada que necessiteu que passin a recollir el cartró. Per a la recollida heu de treure el cartró plegat i sense cap altre material al portal del vostre comerç. Els dies de recollida són els dilluns, dimarts, dimecres i divendres.

  Recollida de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs): Són aquells que necessiten corrent elèctric o camps electromagnètics per al seu funcionament, destinats a ser utilitzats amb una tensió nominal no superior a 1.000 V en corrent altern i 1.500 V en corrent continu, i els aparells necessaris per generar, transmetre i mesurar tals corrents i camps. Podeu consultar el llistat complet de RAEE i la normativa vigent sobre la gestió d’aquests residus a l’RD 208/2005.

  Recollida selectiva d’envasos lleugers, paper/cartró, vidre, orgànica i rebuig: Per a la recollida de matèria orgànica, cal utilitzar únicament bosses biodegradables, que es poden aconseguir gratuïtament a diferents comerços d’Inca, mai bosses de plàsàtic. Horari per dipositar el rebuig i la matèria orgànica: de 18 a 22 hores. L’Ajuntament posa en marxa el sistema VACRI de recollida selectiva de vidre per als bars i restaurants d’Inca amb l’objectiu d’incrementar els percentatges de recollida d’aquest material. Si desitjau més informació o voleu adherir-vos-hi, contactau amb l’Àrea de Medi Ambient, al telèfon 672 233 405, o bé a l’adreça electrònica fmedina@incaciutat.com. Podeu consultar el seu funcionament al document adjunt.
  Recollida selectiva de roba i calçat: Es reprèn i reforça el servei de recollida selectiva de roba i calçat. S’estima que cada habitant es pot arribar a desprendre d’uns 10 kg de roba a l’any, la majoria dels quals poden acabar al contenidor de rebuig, amb els consegüents costos ambientals i econòmics que això suposa. Per aquest motiu, l’Ajuntament vol animar els inquers que separin selectivament la roba i calçat que ja no vulguin amb la col·locació de 18 contenidors a la via pública, que seran gestionats per Càritas Mallorca, Fundació Deixalles i Humana Fundación Pueblo para Pueblo.
  Campanya Inca sense trastos: Si encara no teniu el carnet del bon reciclador, podeu recollir-lo gratuïtament a l’Àrea de Medi Ambient (Museu del Calçat i de la Pell. Quarter General Luque), o bé a la Deixalleria Municipal (carrer dels Teulers, s/n. Polígon de Can Matzarí). En tenir dotze segells al carnet del bon reciclador, us podeu adreçar a l’Àrea de Medi Ambient per recollir el vostre premi.

  Plataforma web des de la qual es poden resoldre els dubtes sobre la gestió dels residus domèstics a Inca

NOTÍCIES RELACIONADES