L’Ajuntament d’Inca convoca un concurs per
seleccionar i guardonar la millor imatge publicitària destinada a
promocionar el Dijous Bo de l’any en curs d’acord amb les següents
BASES:

1. Objecte del concurs

El present concurs té per finalitat promocionar la creació
artística i donar difusió a la fira del Dijous Bo 2018. Tenint en
compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de
reproducció i difusió de l’obra guanyadora quedaran, per sempre,
a favor de l’Ajuntament d’Inca.

2. Premi

S’estableix la concessió d’un premi de 700 € al millor cartell
o imatge publicitària. El premi anirà a càrrec de l’Àrea de
Fires i Dijous Bo.

Cal recordar que, segons la legislació, els premis superiors a la
quantia de 301 € són objecte d’una retenció d’un 19 % segons
l’article 105 de la Llei de l’IRPF.

3. Participants

Pot participar en aquest concurs qualsevol persona major d’edat en
el moment de la inscripció, col·lectiu social o empresa.

4. Tècnica i dimensions

La tècnica de les obres a presentar és lliure, però adaptada als
mitjans d’impressió actuals. Per aquest motiu no s’admeten
tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus o volums
aferrats o enganxats.

La impressió de la imatge es realitzarà en format DIN A3. Els cartells o imatges podran tenir format lliure pel que fa a les seves dimensions, però s’haurà de tenir en compte que es pugui adaptar a aquestes mides DIN A3.

Hi ha de figurar el text DIJOUS BO 2018 i 15 de novembre; a més, hi haurà d’aparèixer l’escut de l’Ajuntament d’Inca. La imatge corporativa i l’escut de l’Ajuntament es podran descarregar de la web www.incaciutat.com o bé es facilitaran remetent un correu electrònic a comunicacio@ajinca.net

Junt amb l’obra en paper o cartró ploma
s’adjuntarà un CD-ROM o USB amb la imatge en format PDF editable
i tots aquells formats adients per a la seva adaptació (.psd .ai
…).

L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret, a l’hora de reproduir
el cartell guanyador, d’afegir-hi la informació que consideri
oportuna, sense perjudici del disseny original.

Així mateix, l’Ajuntament d’Inca té les competències per
realitzar les modificacions que cregui convenients, segons les
necessitats d’impressió, reproducció, etc.

5. Lema

El lema que ha d’inspirar la imatge i els cartells del Dijous Bo 2018 serà “Dijous Bo, la fira de fires”.

6. Admissió

Cada participant hi pot presentar un màxim de dos cartells, que han de ser originals i inèdits. Poden ser lliurats de dilluns a divendres, del 14 de setembre al 16 d’octubre de 2018, ambdós inclosos, al Servei d’Informació General (planta baixa), de la casa consistorial, a la plaça d’Espanya, núm. 1, en horari de 9 a 14 hores, sense perjudici de la possibilitat de presentar els cartells per correu. El termini acaba a les 14 hores del 16 d’octubre de 2018. Per a cada cartell s’ha de presentar un sobre amb les següents dades:

  • Nom i llinatges.

  • Domicili.

  • Telèfons de contacte.

  • Adreça electrònica.

  • Fotocòpia del DNI.

En el cas d’entitats, a més de les dades de la persona representant, s’hi ha d’adjuntar el CIF i les dades identificatives de l’entitat.

Si el cartell s’envia per correu, la persona interessada ha de justificar la data i l’hora de la tramesa a l’oficina de Correus, i enviar el justificant, el mateix dia, a l’Àrea de Comunicació mitjançant l’adreça de correu electrònic comunicacio@ajinca.net

Si no es compleixen aquests requisits, no s’admetrà el cartell.

No obstant això, quan hagin transcorreguts cinc dies naturals des de
la data en què finalitzi la inscripció no s’acceptaran més
cartells.

7. Qualificació de les obres

El jurat encarregat de decidir l’obra guanyadora serà designat pel
batle d’Inca o la persona en qui delegui.

El jurat es reunirà dins els 10 dies següents a la finalització
del termini per qualificar les obres quan n’hagi finalitzat el
termini de presentació.

L’obra guanyadora s’elegirà per majoria dels seus integrants, i es tendran en compte les obres que ofereixin millor qualitat artística, originalitat i idoneïtat com a cartell, i promoció de la fira del Dijous Bo.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs.

8. Resolució

El jurat proposarà a l’òrgan municipal competent la concessió del premi i podrà declarar desert el concurs. Al mateix temps, podrà deixar fora de concurs les obres que segons el seu parer no compleixin els requisits indicats en aquestes bases. Les decisions del jurat seran, en qualsevol cas, inapel·lables, i es donaran a conèixer en temps i forma com es consideri oportú per fer la corresponent difusió del DIJOUS BO 2018.

Les persones inscrites com a autors/ores han de presentar obres inèdites i originals, així com comptar amb els drets o autoritzacions que siguin necessàries, que poden ser requerides en qualsevol moment per part de l’Ajuntament d’Inca.

L’Ajuntament d’Inca no es responsabilitza de l’incompliment
d’aquests requisits ni del contingut de les obres presentades,
queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació
que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i deriva la
dita responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a.

9. Exposició

L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret de realitzar una exposició
pública de totes les obres presentades o de les seleccionades pel
jurat amb aquesta finalitat.

10. Devolució de les obres

Les obres es podran retirar presentant el rebut lliurat el dia de la
inscripció i un cop passats quinze dies des de la resolució del
jurat. Hi haurà un mes per retirar les obres. L’Ajuntament no es
farà responsable de les obres no recollides una vegada transcorregut
aquest termini.

L’Ajuntament d’Inca tendrà una cura especial en la manipulació dels originals presentats al concurs, però declina tota responsabilitat de la seva pèrdua, usurpació, deteriorament o destrucció accidental durant la durada del concurs o, si s’escau, exposició de l’obra.

11. Acceptació de les bases

El fet de presentar-se al concurs suposa l’acceptació estricta
d’aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat
d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord
amb la seva finalitat.

L’Ajuntament d’Inca queda facultat per resoldre qualsevol cas que no hi estigui previst.

Compartir