CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA

El Consell Municipal de Cultura de l'Ajuntament d'Inca és un òrgan de participació oberta, consultiu, informatiu i d'assessorament en tot el que fa relació a les activitats culturals, de recerca, d'investigació i de creació, que afectin l'àmbit territorial del municipi d'Inca.

DOCUMENTS

COMPOSICIÓ

 • President: Sr. Virgilio Moreno Sarrió.
 • Vicepresident: Sr. Antoni Rodríguez Mir.
 • Vocals:
  • Un representant de cada grup polític municipal:
   • PSIB-PSOE: Sra. Antònia Maria Sabater Martorell (titular). Sr. Jaume Tortella Cànaves (suplent).
   • MÉS per Inca: Sra. Alice Weber (titular). Sr. Gabriel Frontera Borrueco (suplent).
   • INDI: Sr. Antelm Ferretjans Llompart (titular). Sra. Francisca Barceló Truyol (suplent).
   • PI: Sr. Gori Ferrà Frau (titular). Sra. Antonia Triguero Salamanca (suplent).
   • PP: Sra. Rosa M. Tarragó Llobera (titular). Sr. Fèlix Sánchez Díaz (suplent).
  • Un representant de les entitats locals que fomentin el folklore mallorquí:
   • Sr. Rafel Beltrán, membre de la Revetla d’Inca (titular). Sr. Mateu Martorell Bonet, membre dels Revetlers des Puig d'Inca (suplent).
  • Un representant de les entitats corals:
   • Sr. Domingo Mestre Pastor, membre de l’Orfeó l’Harpa d’Inca (titular).
  • Un representant de les entitats musicals:
   • Sr. Alberto Moreno, president de la Unió Musical Inquera (titular). Sr. Marcel·lí Minaya Thorell, director de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell (suplent).
  • Un representant de les associacions i entitats culturals:
   • Sr. Bernat Mateu Morro, membre de l'entitat Comunitart (titular). Sr. Bartomeu Aloy, president de l’Associació Filatèlica d’Inca (suplent).
  • Un representant de les associacions de veïns d’Inca:
   • Sr. Miquel Riutort Vidal, president de l’AV de General Luque, Gran Via de Colom de la ciutat d’Inca i envoltants (titular). Sr. Representant de l'AV Fernández Cela (suplent).
  • El cap de Servei de Biblioteques municipal:
   • Joan Ensenyat Quintana.
  • El cronista oficial d’Inca:
   • Gabriel Pieras Salom.
  • Un representant del Centre Universitari d’Inca:
   • Sr./Sra. Representant del Centre Universitari d'Inca.
  • Un representant del Bisbat de Mallorca en matèria de patrimoni:
   • Mn. Antoni Vadell, rector de Santa Maria la Major (titular). Sra. Maria Amorós (suplent).
  • Cinc persones que a judici de la Presidència es considerin adients per raó de la seva professió o coneixements:
   • Gabriel Amer Amer.
   • Guillem Alexandre Reus Planells.
   • Magdalena Sastre Morro.
   • Catalina Pericàs Pons.
   • Miquel Pieras Villalonga.

FUNCIONS

Estan contemplades a l'article 3 dels seus Estatuts:

 1. Informar sobre els plans, programes i pressuposts municipals de cultura referits al nostre àmbit territorial.
 2. Donar a conèixer al Consell la memòria anual de les gestions realitzades en aquesta matèria.
 3. Coordinar les actuacions de les diferents entitats que treballen en el camp de la cultura al nostre municipi.

Per part dels membres del Consell:

 1. Conèixer els plans municipals de cultura, així com la memòria anual que es presenti.
 2. Les entitats que formen part del Consell han de donar a conèixer les seves actuacions concretes en les matèries objecte del consell així com els criteris pressupostaris dels seus programes.
 3. Formular propostes i criteris de prioritats tècniques i pressupostàries en matèria de cultura, per tal de ser discutits a la Comissió Informativa corresponent i, si escau, dictaminar-les per a dur a dur-les a Ple.
 4. Impulsar i donar suport a les iniciatives culturals, sense afany de lucre, per potenciar la seva presència i actuació en la comunitat, així com la seva participació en la resolució dels problemes que afectin la promoció i manifestació dels actes i fets culturals al municipi d'Inca.