Per l’Ajuntament en ple, en sessió ordinària de dia 25 setembre de 2015, es va aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador dels mercats temporals de l’Ajuntament d’Inca.

Mitjançant el present anunci se sotmet a informació pública la modificació del Reglament durant el termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions, objeccions i observacions, de conformitat amb el que disposa l’art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

En cas que no es presentin reclamacions s’entendrà definitivament aprovada la modificació del Reglament, si bé perquè entri en vigor haurà de publicar-se íntegrament al BOIB i haurà de transcórrer el termini a què es refereix l’art. 103 en relació amb l’art. 113 de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears.

Reglament de mercats temporals

Compartir

ACTUALITAT

AGENDA