SERVICIOS SOCIALES

Este área se encarga de la cobertura social de los colectivos y personas más desfavorecidos de la ciudad, ofreciendo diferentes servicios para paliar las deficiencias que puedan tener algunos ciudadanos.

El Ayuntamiento de Inca está inscrito como entidad en el Registro Insular de Servicios Sociales de Mallorca con el n.º 872.

Horario: de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 h.

CONCEJALÍA


Delegada de Servicios Sociales, Sanidad, Tercera Edad e Igualdad - (PSIB-PSOE)
 1. Ajuda a domicili
  Prestació d’atencions de caràcter domèstic, psicològic i rehabilitador per a persones en situació de necessitat. El seu objectiu final és evitar el seu internament a centres residencials, així com mantenir-los al seu domicili habitual. El servei, el duen a terme directament treballadores familiars i es finança conjuntament amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (a través del Pla de Prestacions Bàsiques).
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  • Ordre de la consellera de Benestar Social per la qual es regula el servei d’ajuda a domicili.
   
   
 2. Ajudes econòmiques per fer front a situacions de necessitat social determinades
  Aquestes ajudes poden ser per:
  1. Manteniment de despeses de llum, aigua i gas de l’habitatge, adquisició de productes bàsics d’alimentació o d’higiene personal, petites reparacions de l’habitatge o de les seves instal·lacions, etc.
  2. Adquisició de medicaments i pròtesis no cobertes pel sistema de l’IB-SALUT.
  3. Desplaçaments per assistència a serveis específics ubicats fora d’Inca, o a la resta de l’Estat espanyol en cas d’emergència.
  4. Reducció o subvenció de taxes o serveis municipals.
  5. Ajudes escolars.

  Requisits:

  No superar el nivell màxim d’ingressos que fixa el reglament municipal que les regula i condicionades sempre a la realització d’un pla de feina acordat amb la família/individu per tal de modificar i millorar la seva situació socioeconòmica i familiar, no només pal·liar els seus deutes i/o despeses econòmiques.

  Normativa:

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
   
   
 3. Atenció a la dependència
  Servei integrat per una treballadora social de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, aportada a través del conveni de col·laboració signat amb la referida Fundació i la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears, a partir de dia 1 de desembre de 2010.
   
  Normativa:
  • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
  • Llei 4 / 2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
   
   
 4. Atenció a la població immigrada
  Servei que es dóna especialment a la població immigrada no comunitària, des dels diferents àmbits interelacionats (sanitat, educació, serveis socials, habitatge, urbanisme…) mitjançant la figura de la mediadora social intercultural (contractada des del mes de març del 2001) ) i d’una treballadora social contractada a través de la subvenció per al 2011 de la Direcció General d’Immigració de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració (ara de la Conselleria de Presidència) per a la realització dels informes d’arrelament social des del 01/04/2011 fins al 31/12/2011.
   
 5. Informació, orientació i assessorament
  Aquest servei ofereix informació, orientació i assessorament a tota la població sobre els recursos socials existents, tant dels propis de l’Ajuntament com dels de les diferents administracions, fins i tot els dependents d’altres sistemes no propis de Serveis Socials, però sí de Benestar Social (habitatge, sanitat, educació, justícia…) per tal de solucionar qualsevol problemàtica social que presentin.
   
  Normativa:
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  • Llei 4 / 2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
   
   
 6. Inserció sociolaboral
  Servei destinat a persones amb necessitat d’inserció laboral derivades per les treballadores socials del departament i per a persones amb algun tipus de discapacitat, a través de la figura de la tècnica sociolaboral ubicada al mateix departament de Serveis Socials.
   
   
 7. Prevenció i abordatge de les situacions de conflicte juvenil
  A través de la figura de l’educadora familiar (contractada des del mes de febrer del 2002 amb finançament de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears, de la Direcció General de Menors i Família).
   
   
 8. Teleassistència domiciliària

  El servei de teleassistència domiciliària consisteix en la connexió permanent, les 24 hores del dia, des del domicili i a través de la línia telefònica, a un centre atès per personal preparat per tal de donar resposta adequada a les possibles crisis de soledat que es presentin i/o a mobilitzar altres recursos humans existents (cridar els familiars que disposen de claus del domicili de la persona usuària, en cas que no contesti; cridar els serveis sanitaris o socials…). El servei es finança a través del Conveni Marc subscrit el 20/04/1993 entre l’IMSERSO i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a la implantació del Programa de Teleassistència Domiciliària i, a partir de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, està destinat a persones majors no dependents que, pel seu aïllament social, familiar o geogràfic, el necessitin per pal·liar la seva inseguretat i per possibilitar la permanència en l’entorn habitual de vida. El nombre total mensual de terminals a instal·lar l’any 2011 és de 257 fins a octubre i de 258 de novembre a desembre. La darrera pròrroga del conveni finalitza el 31 de desembre de 2011.

  Normativa:

  • Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
  • Ordre de la consellera de Benestar Social per la qual es regula el servei d’ajuda a domicili.

   

   
 9. Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere
  Servei telefònic d’atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere – ATENPRO, que ofereix a les persones, disposin o no d’una ordre judicial de protecció, una atenció immediata i a distància, mitjançant la dotació d’un telèfon mòbil amb tecnologia de telelocalització. El servei s’emmarca en l’ampliació del programa de teleassistència existent entre l’IMSERSO i la FEMP des de desembre del 2004 i a partir del mes de juny de 2010 a través del conveni entre el Ministeri d’Igualtat (Delegació de Govern per a la Violència de Gènere) i la FEMP.
   
  Normativa:
  • Llei 4 / 2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
  • Llei orgànica 1 / 2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
   
   
 10. Tractament psicosocial i suport individual/familiar a les problemàtiques socials
  Tractament psicosocial i suport individual/familiar a les problemàtiques socials que presenten els ciutadans i ciutadanes d’Inca, a càrrec de les quatre treballadores socials del departament, distribuïdes geogràficament per zones d’uns 8.000 habitants aproximadament.
   
 11. Treball socioeducatiu amb infants i adolescents
  Es dóna a través de la figura de les dues educadores socials i en col·laboració amb l’IMAF, l’INFOJOVE i les diferents entitats, centres escolars i recursos esportius, d’oci i temps lliure de la ciutat.
   
   
 12. Unitats formatives del programa ALTER
  Intervenció social i educativa per als joves de 14 a 16 anys que es troben en situació de risc d’exclusió social i/o abandonament escolar. Consisteix en unitats formatives alternatives en entorns laborals externs, en règim d’escolarització compartida, amb la finalitat de tornar a l’ensenyament reglat o accedir a un lloc de feina i mantenir-lo; tot això, en el marc del conveni 2009 amb la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears. Es realitza des del 15/02/2005 i va finalitzar el 30/06/2011, actualment pendent de signatura de nou conveni. Capacitat per a 14 places.
   

NOTICIAS RELACIONADAS