TRANSPARÈNCIA

Aquesta àrea s’encarrega d’establir, implementar i garantir tots els processos d’informació pública per part de l’Ajuntament i les seves àrees cap a la ciutadania amb caràcter proactiu i a petició dels interessats.

L'Àrea vetlarà pel compliment per part de l'Administració municipal de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La publicació activa es durà a terme quan la informació es consideri rellevant per a la consecució dels objectius de rendiment de comptes i d’afavoriment de la participació.

REGIDORIA


Delegada de Transparencia, Nuevas Tecnologías, Llar d'Infants d'Inca y Escuela Municipal de Música y Danza Antoni Torrandell (MÉS per Inca)

DOCUMENTS

Documents institucionals

Documents d’àmbit econòmic

Altres documents

NOTÍCIES RELACIONADES