PERFIL DEL CONTRATANTE

21Jul 2017

[21/07/2017] Plec de clàusules administratives [21/07/2017] Plec de prescripcions tècniques [21/07/2017] Exposició de plecs i anunci de licitació (BOIB núm. 88 20/07/2017) Termini de presentació de sol·licituds fins al 04/08/2017.

29Jun 2017

[29/06/2017] Memòria descriptiva i plecs de condicions [29/06/2017] Pressupost i amidaments [29/06/2017] Resum del pressupost [29/06/2017] Estudi bàsic de seguretat [29/06/2017] Quadre de preus descomposts [29/06/2017] Plànol de planta baixa i coberta de secció transversal [29/06/2017] Plànol de detalls de la coberta, paret lateral [29/06/2017] Plànol de planta de situació conjunt Termini de presentació: 11 de juliol de 2017. Projecte bàsic i d’execució […]

08May 2017

[26/05/2017] Informació relativa a la bonificació sobre l’ICIO [08/05/2017] Plecs de clàusules administratives BOIB núm. 54 06/05/2017 Plataforma de Contractació del Sector Públic Anunci previ (Plataforma de Contractació del Sector Públic, expedient núm. OO2017/000120 publicat el 28/04/2017 a les 13.09 h) Documentació: Contracte d’obres del projecte de reforma i rehabilitació del Teatre Principal d’Inca, cofinançat […]

Según el art. 53 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, los órganos de contratación difundirán, a través de Internet, su perfil de contratante.

Nota: El contenido de esta página tiene carácter puramente informativo. En cuanto a los plazos de publicación, el único documento que da fe de los plazos es el edicto en el diario oficial correspondiente. En cuanto al contenido, en caso de discrepancias entre la documentación suministrada de forma presencial y la publicada en la página web, prevalecerá la primera.