TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL

El Ayuntamiento de Inca, como entidad promotora, pone al alcance de los ciudadanos y ciudadanas programas de formación y/o empleo destinados a mejorar la empleabilidad de los beneficiarios y sus posibilidades de inserción laboral. El Área de Medio Ambiente también trabaja para desarrollar actuaciones destinadas a concienciar a la ciudadanía de la necesidad de cuidar nuestro entorno y se ocupa de diferentes tareas relacionadas con la recogida selectiva conjuntamente con el Área de Servicios. Dependen directamente de esta área los siguientes departamentos:

 

La época de peligro de incendios forestales en las Illes Balears es el período comprendido entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, ambos inclusive. Durante este periodo se prohíbe hacer fuego.

CONCEJALÍA

ANDRÉS SÁNCHEZ GARCÍA


Regidor (Ciudadanos)

ISABEL VALLÉS GARRIDO


Regidora (Unidas Podemos)

VANESA BERGA GARZÓN


Regidora (VOX)

FRANCISCO POL ALORDA


Regidor (VOX)

SONIA FRANCISCA FRANCO RUIZ


Regidora (PP)

ANDRÉS GILI VIZCAINO


Regidor (PP)

FÉLIX SÁNCHEZ DÍAZ


Regidor (PP)

Maria Del Mar Navarro Reguillo


Regidora (Independents d'Inca)

ÀNGEL GARCIA BONAFÈ


Regidor (Independents d'Inca)

Gori Ferrà Frau


Delegado de Proyectos Estratégicos y Transición Energética
(EL PI)Delegado de Trabajo, Medio Ambiente y Bienestar Animal
(MÉS per Inca)
Delegado de Participación, Vivienda y Modelo de Ciudad
(PSIB-PSOE)Delegada de Derechos Sociales y "Gent Gran"
(PSIB-PSOE)Delegado de Economía Local y Comunicación Social
(PSIB-PSOE)Delegada de Mercados, Innovación y Empresa
(PSIB-PSOE)
Delegado de Promoción de la Ciudadanía , Ferías y Dijous Bo
(PSIB-PSOE)
Delegada de Igualdad, Salud y Patrimonio Industrial
(PSIB-PSOE)
Delegado de Deportes, Movilidad y "Bon Govern"
(PSIB-PSOE)
Delegada de Educación, Promoción de la Cultura y Memoria Democrática
(MÉS per Inca)
Delegada de Servicios y "Espai Públic"
(PSIB-PSOE)
Alcalde de Inca
(PSIB-PSOE)
Delegada de Transparencia, Nuevas Tecnologías, Llar d'Infants d'Inca y Escuela Municipal de Música y Danza Antoni Torrandell (MÉS per Inca)

Delegado de Servicios y Mantenimiento (INDI)Secretario accidentalRegidor (PP)


Regidor (PP)


Delegada de Seguridad Ciudadana y Mobilidad (EL PI)


Delegado de Deportes y del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Actividad Física (EL PI)


Delegada de Servicios y Mantenimiento (INDI)


Delegado de Inversiones, Medio Ambiente y Mundo Rural (INDI)


Delegado del Organismo Autónomo de la Residencia Miquel Mir, Entidades Sociales y Cementerio Municipal (INDI)


Delegado de Participación Ciudadana y Fiestas - (PSIB-PSOE)


Delegado de Personal y Juventud - (PSIB-PSOE)


Delegada de Servicios Sociales, Sanidad, Tercera Edad e Igualdad - (PSIB-PSOE)


Delegada de Ferias, Dijous Bo y del Museo del Calzado y de la Piel - (PSIB-PSOE)


Delegada de Promoción Económica y Mercados (PSIB-PSOE)


Delegada de Educación, Formación y Ocupación (MÉS per Inca)Delegado de Comunicación, Comercio y Turismo (PSIB-PSOE)Delegado de Cultura y de la Fundación Teatro Principal de Inca (MÉS per Inca)
Delegado de Transparencia y Nuevas Tecnologías (MÉS per Inca)

MEDIO AMBIENTE. SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR ANIMAL

BOLETÍN MEDIOAMBIENTAL

El objetivo de este boletín es concienciar a los inquenses en la necesidad de mantener costumbres cívicas y sostenibles. En este folleto encontraréis noticias de actualidad, consejos y recomendaciones sobre el medio ambiente relacionadas con el municipio.

 1. Agenda Local 21
 2. Campaña de control de la triquinosis
 3. Perrera Municipal

  Si encontráis un animal doméstico o vagabundo en la calle, llamad a la Policía al tel. 871 914 600. Existe un lugar, el parque canino del parque des Serral de les Monges, permanentmente abierto y destinado a los perros, per poder pasearlos y soltarlos.

  La web de la Perrera Municipal

 4. Control de calidad del aire

  Informes de les campanyes de control de qualitat de l’aire realitzades amb la unitat mòbil del Govern de les Illes Balears

  Més informació a la pàgina de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la  Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

 5. Movilidad sostenible

  La mobilitat sostenible consisteix a maximitzar els desplaçaments a peu, amb bicicleta o amb transport públic en detriment dels desplaçaments en transport privat. Des de l’Ajuntament d’Inca us volem animar a anar a peu o amb bicicleta en trajectes curts. Amb l’ajut de tots aconseguirem estalviar energia i reduir les emissions de gasos contaminants.

 6. Parque del Serral de les Monges

  El Parc des Serral de les Monges és una zona verda urbana, amb una extensió de gairebé 74.000 m2.

  Amb aquest espai es pretén conservar i restaurar espècies i comunitats biològiques autòctones, recuperar zones degradades, conservar i restaurar elements arquitectònics històrics, així com disposar d’una zona d’oci i d’agricultura ecològica per als ciutadans, de sortida per als escolars i de difusió d’informació ambiental.

  Per tot això, en aquest moment el Parc disposa de diferents espais, entre els quals es troben:

  1. Zona d’oci amb torradores i taules.
  2. Galliner de conservació de raça autòctona.
  3. Zona d’horts ecològics urbans per a grups, associacions o particulars d’Inca.
  4. Hivernacle de plantes autòctones.
  5. Zona de plantes aromàtiques pròpies de la flora balear.
  6. Espai d’horta on hi ha hortalisses i arbres fruiters.
  7. Zona canina perquè els cans puguin estar amollats.
  8. Reforestació i repoblació de zones degradades.
  9. Diversitat d’espècies vegetals al seu jardí forestal i zona per a l’albirament d’aus.
  10. Centre de recepció-aula de natura.

  El Parc disposa de tres entrades: pel carrer de les Marjades, pel carrer dels Molins i pel carrer de les Monges (davant el portal del monestir de Sant Bartomeu). Només s’hi pot accedir caminant, i els únics vehicles autoritzats són els dels serveis municipals. El Parc disposa de taules, bancs i torradores. Al Parc no es disposa de llenya per oferir als usuaris. Dins el Parc hi ha banys públics adaptats a persones amb mobilitat reduïda oberts durant l’horari d’obertura del Parc. És obligatori separar els residus de vidre, paper-cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i rebuig, i dipositar-los als seus contenidors específics. Hi està permesa l’entrada dels cans, sempre que es duguin fermats tal com estableixen les ordenances municipals. Així i tot, dins el Parc trobam el parc caní, que és una zona acotada a on es poden tenir amollats. L’horari del Parc és de dilluns a diumenge de 10 a 17 hores a l’hivern i de 10 a 20 hores a l’estiu.

  El període per poder fer foc és el comprès entre el 16 d’octubre i el 30 d’abril. Cal que entre tots conservem aquest espai, del qual podem gaudir. Per això hem de col·laborar deixant el Parc millor del que l’hem trobat.

  Finalitzat el procés d’adjudicació de les parcel·les d’horts urbans. Es poden presentar noves sol·licituds, les quals formaran una llista d’espera segons l’ordre d’entrada al registre. Quan per qualsevol causa es produeixi una baixa s’adjudicarà la parcel·la per ordre d’aquesta llista d’espera.

  Si hi estau interessats, heu d’adreçar-vos a l’Ajuntament d’Inca i registrar la sol·licitud corresponent amb les vostres dades, juntament amb el vostre document d’identitat.

  Les parcel·les s’adjudicaran segons ordre d’entrada al registre. Així mateix, les sol·licituds que restin fora de les adjudicacions formaran part d’una llista d’espera i podran accedir a una de les parcel·les en cas de baixa d’algun dels adjudicataris.

  Requisits:

  1. Ser veí o veïna d’Inca amb una antiguitat mínima de 2 anys.
  2. No conviure en el mateix domicili amb algú que també hagi sol·licitat una parcel·la.
  3. No formar part de la mateixa unitat familiar d’algú que també hagi sol·licitat una parcel·la.
 7. Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)
 8. Residuos

  NormativaOrdenança municipal reguladora de la gestió dels residus domèstics

  Deixalleria – Parc Verd: la Deixalleria o Parc Verd és un recinte de titularitat municipal, tancat i delimitat, destinat a la recollida selectiva de residus urbans. L’ús del Parc Verd és exclusivament domèstic i per a l’aportació dels residus provinents de les llars i generadors singulars no qualificats. Els generadors singulars qualificats i productors de residus d’origen comercial i/o empresarial hauran de gestionar la recollida dels seus residus a través de gestors autoritzats.

  Deixalleria Mòbil: És un vehicle adaptat per a la recollida de residus especials i voluminosos de petita grandària que, d’acord amb un calendari preestablert, es mou pels diferents barris del municipi.

  Recollida d’objectes voluminosos: si els objectes estan en bon estat, es poden dur a la Fundació Deixalles (c/ dels Menestrals, local 5, polígon de Can Matzarí). També teniu a la vostra disposició un servei gratuït de recollida. Per això haureu de contactar al tel. 971 523 007 i us indicaran el dia i la hora en que haureu de treure els voluminosos al portal del vostre domicili. També es poden dur a la Deixalleria (Parc Verd), o bé a la Deixalleria Mòbil (en cas que siguin de mida petita).

  Recollida de restes de poda i jardineria: Les restes de poc volum es poden dipositar dins els contenidors d’orgànica dels carrers. També teniu a la vostra disposició un servei gratuït de recollida els dilluns i divendres. Per a la seva recollida s’han de treure les restes de poda i jardineria (només si són de mida petita) fermades en feixos al portal del domicili. Telèfon de contacte: 971 523 007. Les restes de poda i jardineria de major volum es poden dur a la Deixalleria (Parc Verd).

  Recollida domiciliària de vidre i de cartró a productors singulars: servei de recollida de vidre per a bars i restaurants: us hi podeu apuntar a l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament, al telèfon 900 210 937. L’Ajuntament us proporcionarà un contenidor per dipositar-hi el vidre. Per a la recollida del vidre heu de treure el contenidor al portal del vostre comerç abans de les 8 h del dissabte. El contenidor s’ha de retornar a l’Ajuntament en cas de no necessitar-lo més, per tal de poder ser emprat per un altre usuari.
   
  Recollida de cartró per a comerços: us podeu posar en contacte amb l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament al telèfon 900210937 cada vegada que necessiteu que passin a recollir el cartró. Per a la recollida heu de treure el cartró plegat i sense cap altre material al portal del vostre comerç. Els dies de recollida són els dilluns, dimarts, dimecres i divendres.

  Recollida de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs): són aquells que necessiten corrent elèctric o camps electromagnètics per al seu funcionament, destinats a ser utilitzats amb una tensió nominal no superior a 1.000 V en corrent altern i 1.500 V en corrent continu, i els aparells necessaris per generar, transmetre i mesurar tals corrents i camps. Podeu consultar el llistat complet de RAEE i la normativa vigent sobre la gestió d’aquests residus a l’RD 208/2005.

  Recollida selectiva d’envasos lleugers, paper/cartró, vidre, orgànica i rebuig: telèfon de recollida d’estris: 971 523 007 / 900 105 970 més informació a la web residusinca.net
  Recollida selectiva de roba i calçat: Es reprèn i reforça el servei de recollida selectiva de roba i calçat. S’estima que cada habitant es pot arribar a desprendre d’uns 10 kg de roba a l’any, la majoria dels quals poden acabar al contenidor de rebuig, amb els consegüents costos ambientals i econòmics que això suposa. Per aquest motiu, l’Ajuntament vol animar els inquers que separin selectivament la roba i calçat que ja no vulguin amb la col·locació de 18 contenidors a la via pública, que seran gestionats per Càritas Mallorca, Fundació Deixalles i Humana Fundación Pueblo para Pueblo.
  Campanya Inca sense trastos: Si encara no teniu el carnet del bon reciclador, podeu recollir-lo gratuïtament a l’Àrea de Medi Ambient (Museu del Calçat i de la Pell. Quarter General Luque), o bé a la Deixalleria Municipal (carrer dels Teulers, s/n. Polígon de Can Matzarí). En tenir dotze segells al carnet del bon reciclador, us podeu adreçar a l’Àrea de Medi Ambient per recollir el vostre premi.

  Plataforma web des de la qual es poden resoldre els dubtes sobre la gestió dels residus domèstics a Inca

FORMACIÓ, OCUPACIÓ I TREBALL

DOCUMENTS

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

 1. FORMACIÓ DUAL SECTORS ESTRATÈGICS

  Programes de formació dirigits a persones menors de 30 anys. Combinen la formació al Centre de Formació i Ocupació de l’Ajuntament amb l’activitat laboral dins l’empresa, dins el marc d’un contracte de formació i aprenentatge. L’àrea de Formació i Ocupació realitza programes de formació dual en el sector del calçat i la pell i de la fusteria i el moble.

 2. PROGRAMES MIXTS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ JOVE

  Programes de formació dual dirigits a persones menors de 30 anys, desocupades, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en la modalitat de formació en alternança. Combinen la formació teòrica-pràctica en el Centre de Formació i Ocupació amb l’activitat laboral a les diferents àrees de l’Ajuntament, en funció de l’especialitat i dins el marc del contracte de formació i aprenentatge. L’objecte d’aquests programes és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social.

 3. PROGRAMES MIXTS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ MÉS 30

  Programes de formació dual dirigits a persones majors de 30 anys, desocupades, en la modalitat de formació en alternança. Combinen formació teòrica-pràctica en el Centre de Formació i Ocupació amb l’activitat laboral a les diferents àrees de l’Ajuntament, en funció de l’especialitat i dins el marc del contracte de formació i aprenentatge. L’objecte d’aquests programes és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social.

 4. JOVES QUALIFICATS

  Programa destinat a la contractació de persones majors de 18 anys i menors de 30, desocupades, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte en pràctiques, per executar obres o serveis d’interès social dins el nostre municipi.

 5. VISIBLES

  Programes destinats a la contractació durant 6 mesos de persones majors de 35 anys, desocupades i amb dificultats d’inserció laboral, per a la realització d’obres o prestació de serveis d’interès social dins el nostre municipi.

NOTÍCIES RELACIONADES