Anuncios

27Jun 2019

[27/06/2019] Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 12/2019 amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixa d’altres aplicacions (BOIB núm. 85 27/06/2019)

27Jun 2019

[27/06/2019] Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 1/2019, de la Residència Miquel Mir, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb el romanent líquid de tresoreria (BOIB núm. 85 27/06/2019)

26Jun 2019

[26/06/2019] Formulari DEUC [26/06/2019] Model de proposició d’oferta econòmica [26/06/2019] Plec de clàusules economicoadministratives i prescripcions tècniques [26/06/2019] Enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic Les ofertes es podran presentar de forma telemàtica mitjançant la Plataforma de Contractació de l’Estat o bé de forma presencial al Registre de l’Ajuntament. Nou termini de presentació […]

05Jun 2019

[05/06/2019] Annexos: annex-01 annex-02 annex-03 annex-04 annex-05 annex-06 annex-07 annex-08 annex-09 annex-10 annex-11 annex-12 annex-13 annex-14 annex-15 [05/06/2019] Enllaç a la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS núm. 452874 [05/06/2019] Bases reguladores de la subvenció (BOIB núm. 74 04/06/2019)

08Mar 2019

[11/03/2019] Modelo de instancia [08/03/2019] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 30 07/03/2019) Presentación de instancias hasta el 4 de abril de 2019. Convocatoria y bases para cubrir de manera temporal una plaza vacante de personal laboral en la categoría de peón de parques y jardines del Ayuntamiento de Inca y la posterior creación de un bolsín […]

08Mar 2019

[11/03/2019] Modelo de instancia [08/03/2019] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 30 07/03/2019) Presentación de instancias hasta el 4 de abril de 2019. Convocatoria y bases para cubrir de manera temporal una plaza de personal laboral en la categoría de peón de carreteras y caminos y posterior creación de bolsín de esta categoría.

08Mar 2019

[11/03/2019] Modelo de instancia [08/03/2019] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 30 07/03/2019) Presentación de instancias hasta el 4 de abril de 2019. Convocatoria y bases para la cobertura de manera temporal de una plaza de personal laboral en la categoría de peón de distribución de agua del Ayuntamiento de Inca y la posterior creación de un […]

08Mar 2019

[13/03/2019] En el BOIB núm. 30 de 7 de marzo de 2019 se publicó la convocatoria y las bases para la creación de un bolsín de personal funcionario en la categoría de sepultureo. Habiendo detectado error material en la publicación de la versión castellana en lo referente al requisito de su titulación se tiene que […]

07Mar 2019

[11/03/2019] Modelo de instancia [07/03/2019] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 30 07/03/2019) Presentación de instancias hasta el 4 de abril de 2019. Convocatoria para la cobertura de manera interina de una plaza de Técnico medio de administración especial (TMAE) de Intervención y la creación de un bolsín de esta categoría mediante el sistema de oposición.

21Feb 2019

Ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el 15 de marzo de 2019. [21/02/2019] Modelo de proposición [21/02/2019] Modelo de instancia [21/02/2019] Proyecto [21/02/2019] Memoria Presentación de ofertas hasta el 4 de marzo de 2019, en el Registro General del Ayuntamiento de Inca o por correo electrónico a secretaria@ajinca.net.

19Feb 2019

[19/02/2019] Anexos [19/02/2019] Bases reguladoras de la convocatoria (BOIB núm. 21 16/02/2019) [19/02/2019] Folleto publicitario Plazo de solicitud hasta el 18 de noviembre de 2019. Más información en el Área de Innovación y Empresa (tel. 871 911 643).