Anuncios

23Nov 2017

[23/11/2017] Planos [23/11/2017] Clasificación, solvencia y criterio de adjudicación [23/11/2017] Proyecto [23/11/2017] Instancia Plazo de presentación de ofertas: hasta el 4 de diciembre de 2017.

14Nov 2017

[14/11/2017] Modelo de instancia [14/11/2017] Pliegos de prescripciones técnicas [14/11/2017] Anuncio de licitación y pliegos de cláusulas administrativas (BOIB núm. 139 14/11/2017) Plazo de presentación de ofertas hasta el 29 de noviembre de 2017

07Nov 2017

[07/11/2017] Anuncio (BOIB núm. 136 07/11/2017) [07/11/2017] Pliegos de cláusulas administrativas [07/11/2017] Pliegos de prescripciones técnicas Contrato privado de seguro de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Inca y sus organismos autónomos. Plazo de presentación de ofertas hasta el 22 de noviembre de 2017.

07Nov 2017

[21/11/2017] Resolución del Ayuntamiento de Inca por la cual se suspende la licitación (BOIB núm. 142 21/11/2017) [20/11/2017] Suspensión de la licitación y del plazo de presentación de proposiciones [07/11/2017] Anuncio (BOIB núm. 136 07/11/2017) [07/11/2017] Pliegos de cláusulas administrativas [07/11/2017] Pliegos de prescripciones técnicas Plazo de presentación de ofertas hasta el 22 de noviembre de 2017

07Nov 2017

[08/11/2017] Modelos de instancias (.doc) [07/11/2017] BOIB núm. 136 07/11/2017 [07/11/2017] Bases reguladoras Convocatoria de concurso oposición para la cobertura interina de dos plazas de personal funcionario en la categoría de Trabajador Social y la creación de dos bolsines de esta categoría, uno de personal funcionario y otro de personal laboral. Plazo de presentación de solicitudes hasta el […]

28Sep 2017

[28/09/2017] Contracte per a l’execució del projecte d’obres consistent en obertura de vial al carrer del Bisbe Morro (BOIB núm. 119 28/09/2017) [28/09/2017] Memòria, plànols i plecs de prescripcions tècniques [28/09/2017] Plec de clàusules administratives Termini de presentació fins al 24 d’octubre de 2017.

28Sep 2017

[04/10/2017] Projecte [28/09/2017] Contractació de les obres del projecte de reposició del paviment asfàltic de diversos carrers d’Inca-2017 (BOIB núm. 119 28/09/2017) [28/09/2017] Plec de clàusules administratives Termini de presentació d’ofertes fins al 24 d’octubre de 2017.

18Sep 2017

[13/11/2017] Listado de solicitudes con la información sobre la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria Plazo para la subsanación de deficiencias: del 13 al 24 de noviembre de 2017. De acuerdo con la Ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Inca, si las solicitudes no reúnen los […]

14Sep 2017

[01/12/2017] Concessions [14/09/2017] Bases reguladores (BOIB núm. 112 12/09/2017) [14/09/2017] Annexos: Annex 0 Annex 1 Annex 2 Annex 3 Annex 4 Annex 5 Annex 6 Annex 7 Annex 8 Annex 9 Annex 10 Annex 11 Annex 12 Annex 13 Annex 14 Convocatòria de subvencions per a esportistes destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per […]

14Sep 2017

[15/11/2017] Propuesta de concesiones [14/09/2017] Bases reguladoras (BOIB núm. 112 12/09/2017) [14/09/2017] Anexos: Anexo 0 Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo-6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16 Convocatoria de subvenciones para clubes deportivos locales, sin ánimo de […]

04Sep 2017

[28/09/2017] Aclariment relatiu als plecs [28/09/2017] Pròrroga del termini de presentació d’ofertes (BOIB núm. 119 28/09/2017) Termini prorrogat fins al 2 de novembre de 2017 a les 14 hores. [04/09/2017] Plec de clàusules jurídico-administratives [04/09/2017] Plec de condicions (BOIB núm. 108 02/09/2017) Concurs per a l’adjudicació, mitjançant cessió gratuïta, de la parcel·la de titularitat municipal, classificada com a […]

17Ago 2017

Compte general 2016

agosto 17, 2017

[17/08/2017] Documentació del compte general corresponent a l’exercici 2016: Anunci d’exposició pública (BOIB núm. 99 12/08/2017) Proposta d’acord Informe d’Intervenció Compte general de l’Ajuntament d’Inca Comptes anuals de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell Comptes anuals de la Fundació Pública del Servei de la Residència Miquel Mir Comptes anuals de la Fundació Pública Servei Municipal […]

16Ago 2017

[16/08/2017] Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Inca i de l’IMAF 2017 (BOIB núm. 97 08/08/2017)

08Ago 2017

[25/09/2017] Adjudicació definitiva [08/08/2017] Plànol 6 [08/08/2017] Plànol 5 [08/08/2017] Plànol 4 [08/08/2017] Plànol 3 [08/08/2017] Plànol 2 [08/08/2017] Projecte [08/08/2017] Plec de clàusules administratives [08/08/2017] Resolució i anunci de licitació (BOIB núm. 97 08/08/2017) Termini de presentació d’ofertes fins al 23 d’agost de 2017.

03Ago 2017

[12/09/2017] Informe-proposta d’aprovacio definitiva [12/09/2017] Aprovació inicial (BOIB núm. 96 05/08/2017) [03/08/2017] Memòria justificativa [02/08/2017] Plànol de la modificació – D2 Ordenació de sòl urbà [02/08/2017] Plànol vigent – D2 Ordenació de sòl urbà [02/08/2017] Informe-proposta d’aprovació inicial Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic situat al carrer de Can Dureta, núm. 5 (Casal de Cultura, Pes […]

01Ago 2017

Pla Especial per dur a terme el desenvolupament de l’Àrea de Reconversió Territorial Diferida (ART) de la Façana d’Inca prevista al Pla Territorial Insular de Mallorca, norma 39, núm. 11.1

27Jul 2017

[27/07/2017] Informe-proposta inici d’expedient [27/07/2017] Informació pública (BOIB núm. 90 25/07/2017) Havent-se instruït per la Tresoreria Municipal d’aquest Ajuntament expedient per a la declaració de la prescripció de les obligacions reconegudes, es convoca tràmit d’informació pública per tal que aquells que puguin tenir-se per interessats en l’expedient esmentat puguin comparèixer i formular les al·legacions, els suggeriments […]

21Jul 2017

[22/09/2017] Adjudicació definitiva [21/07/2017] Plec de clàusules administratives [21/07/2017] Plec de prescripcions tècniques [21/07/2017] Exposició de plecs i anunci de licitació (BOIB núm. 88 20/07/2017) Termini de presentació de sol·licituds fins al 04/08/2017.