Normativa

08Feb 2019

Modificacions puntuals del Catàleg d’Elements Modificació Puntual núm. 2   [26/10/2012] Aprovació definitiva Documentació [25/05/2012] Memòria [25/05/2012] Ordenances de protecció i criteris d’intervenció [27/11/2012] Aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca per a la seva adaptació al Pla Terrritorial de Mallorca i del Catàleg de patrimoni històric de la dita revisió (BOIB núm. 176) Plànols […]

08Feb 2019

Pla Parcial Sector 1

febrero 8, 2019

[30/03/2012] Nou polígon industrial, de serveis i tecnològic. Aprovació provisional. Documentació [30/03/2012] Memòria escrita. Esmena de deficiències [06/07/2016] Acord d’aprovació de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 27/07/2012 Plànols P1 Situació general amb variant d’Inca P2 Emplaçament P3 Final d’obra variant d’Inca P4 Determinacions del PGOU d’Inca P5 Topogràfic, estat actual, edificis i […]

08Feb 2019

Adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana al Pla Territorial de Mallorca. Aprovació definitiva Documentació Aprovació provisional. Esmena de deficiències CIOTUPH 27/05/2011 (juny 2012): Estudi econòmic i financer Memòria Programa d’actuació Normes Fitxa de sòl urbanitzable sector 1 Aprovació definitiva de la revisió del PGOU per a la seva adaptació al PTM i del Catàleg de patrimoni històric de […]

21Dic 2018

[30/04/2019] Aprobación definitiva de la modificación (BOIB núm. 57 30/04/2019) [13/02/2019] Aprobación inicial de la modificación (BOIB núm. 19 12/02/2019) [21/12/2018] Sometimiento a consulta pública [21/12/2018] Propuesta de modificación [21/12/2018] Reglamento del Consejo Municipal de Acción Social (BOCAIB núm. 37 25/03/1993) [21/12/2018] Reglamento del Consejo Municipal de Servicios Sociales

26Oct 2018

[04/10/2019] Aprovació inicial de la modificació [04/12/2018] Plànols proposta Elp Teatre: 01 Itineraris peatonals Inf full urbanitzables i cre no Full 00 final Full C2 Full D2 [04/12/2018] Plànols d’informació PGOU vigent: 01 Itineraris peatonals 02 Inf full urbanitzables i cre no Full 00 final Full C2 Full D2 [21/11/2018] Memòria [31/10/2018] Certificat de parcel·les afectades [26/10/2018] […]

08Jun 2018

[25/09/2019] La Junta de Gobierno celebrada en fecha 25 de septiembre de 2019, dando cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha acordado someter a consulta pública por un plazo de diez días, mediante la página web municipal, la propuesta de modificación de […]

23May 2018

[25/09/2019] Propuesta de modificación de la Ordenanza. La Junta de Gobierno celebrada en fecha 25 de septiembre de 2019, dando cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha acordado someter a consulta pública por un plazo de diez días, mediante la página […]

  • 1
  • 2