NORMATIVA

08Feb 2019

Modificacions puntuals del Catàleg d’Elements Modificació Puntual núm. 2   [26/10/2012] Aprovació definitiva Documentació [25/05/2012] Memòria [25/05/2012] Ordenances de protecció i criteris d’intervenció [27/11/2012] Aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca per a la seva adaptació al Pla Terrritorial de Mallorca i del Catàleg de patrimoni històric de la dita revisió (BOIB núm. 176) Plànols […]

07Feb 2018

[17/04/2018] Aprobación definitiva de la propuesta de estudio de detalle (BOIB núm. 45 12/04/2018) [08/02/2018] Anuncio de aprobación inicial de la propuesta de estudio de detalle (BOIB núm. 18 08/02/2018) [01/02/2018] Anuncio de aprobación inicial de la propuesta de estudio de detalle [01/02/2018] Planos: M464 P1 M464 P2 M464 P3 M464 P4 M464 Memoria

17Mar 2015

[30/03/2017] Modificació del conveni urbanístic (incorporació nou annex III) [06/02/2017] Aprovació definitiva (BOIB núm. 8 16/01/2016) [20/03/2015] Aprovació inicial (BOIB núm. 38 19/03/2015) [20/03/2015] Acord [20/03/2015] AAES [20/03/2015] AAES (signada) [20/03/2015] Annex conveni urbanístic [20/03/2015] Conveni urbanístic [20/03/2015] F2 actual [20/03/2015] F2 proposta [20/03/2015] Memòria [20/03/2015] Memòria (signada) [20/03/2015] Plànols conveni [09/03/2015] Avaluació ambiental estratègica simplificada [09/03/2015] Memòria [09/03/2015] Plànol d’ordenació de sòl urbà F2 actual [09/03/2015] Plànol d’ordenació de […]

04Jul 2016

[03/02/2017] Aprovació definitiva de la modificació   (BOIB núm. 18 11/02/2017) [03/02/2017] Documentació tècnica (carpeta comprimida 50.16 MB) [20/01/2017] Resolució del President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (informe ambiental estratègic) (BOIB núm. 8 19/01/2017) [09/07/2016] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 087 09/07/2016) [06/07/2016] Plànol PL01 Límits modificats [06/07/2016] Plànol PL02 Parcel·les afectades [06/07/2016] Estudi […]

06Feb 2017

[09/11/2018] Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la Nova proposta de Modificació Puntual núm. 4 del PGOU d’Inca (20e/2017) (BOIB núm. 140 08/11/2018) [08/11/2018] Informe-proposta d’aprovació provisional  [26/10/2018] Memòria [26/10/2018] Estudi ambiental estratègic (simplificat) [04/05/2017] Afectacio de finques i/o […]

12Sep 2017

[02/03/2018] Aprovació definitiva (BOIB núm. 27 01/03/2018) [22/09/2017] Aprovació inicial (BOIB núm. 116 21/09/2017) [22/09/2017] Certificat de finques afectades [15/09/2017] Documentació: 01 Modificació PGOU UA10 02b full I D2 02 full D2 modificat 03b full I E2 03 full E2 modificat 04 full 00 final modificat 05 I T1 topogr UA10 06 I2 inf full NF full […]

06Jun 2017

[31/07/2017] Aprovació definitiva [07/06/2017] Certificació de titulars de la finca i/o parcel·la [06/06/2017] Plànol proposta – IP01 Itineraris per a vianants [06/06/2017] Plànol proposta – I2 Urbanitzables i creixement no realitzat (maig 2017) [06/06/2017] Plànol proposta – 00 Guia [06/06/2017] Plànol proposta – D3 Ordenació de sòl urbà [06/06/2017] Memòria [06/06/2017] Aprovació inicial de la proposta (BOIB […]

26Oct 2018

[04/10/2019] Aprovació inicial de la modificació [04/12/2018] Plànols proposta Elp Teatre: 01 Itineraris peatonals Inf full urbanitzables i cre no Full 00 final Full C2 Full D2 [04/12/2018] Plànols d’informació PGOU vigent: 01 Itineraris peatonals 02 Inf full urbanitzables i cre no Full 00 final Full C2 Full D2 [21/11/2018] Memòria [31/10/2018] Certificat de parcel·les afectades [26/10/2018] […]

27Sep 2016

[14/11/2016] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 142 10/11/2016) [27/09/2016] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 117 15/09/2016) [27/09/2016] Projecte d’ordenança [22/12/2015] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 185 22/12/2015) [28/12/2013] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 180 28/12/2013) [31/10/2012] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 161 31/10/2012) [29/12/2011] Aprovació definitiva de la modificació […]

27Sep 2016

[14/11/2016] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 142 10/11/2016) [27/09/2016] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 117 15/09/2016) [27/09/2016] Projecte d’ordenança [03/11/2014] Aprovació definitiva de la modificació [20/09/2014] Aprovació provisional de la modificació (BOIB núm. 127 20/09/2014) [02/07/2013] Aprovació definitiva de la modificació [11/04/2013] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 49 11/04/2013)

28Oct 2016

[04/12/2018] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 151 01/12/2018) [08/10/2018] Proposta de modificació [08/10/2018] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 123 06/10/2018) [19/12/2016] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 158 17/12/2016) [04/11/2011] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 137 29/10/2016) [04/11/2011] Ordenança [28/10/2016] Edicte proposta de modificació [04/07/2002] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 80 […]

28Oct 2016

[19/12/2016] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 158 17/12/2016) [04/11/2011] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 137 29/10/2016) [04/11/2011] Ordenança [28/10/2016] Edicte proposta de modificació [29/12/2011] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 194 29/12/2011)

07Nov 2016

[02/01/2019] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 163 29/12/2018) [09/11/2018] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 140 08/11/2018) [09/11/2018] Proposta de modificació [09/01/2017] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 161 24/12/2016) [07/11/2016] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 140 05/11/2016) [07/11/2016] Ordenança [09/01/2017] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 194 29/12/2011)

20Oct 2016

[26/01/2017] Aprovació definitiva (BOIB núm. 11 26/01/2017) [15/12/2016] Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels preus públics municipals [15/12/2016] Aprovació inicial (BOIB núm. 153 06/12/2016) [20/10/2016] Proposta de creació de l’ordenança

24Mar 2017

[24/03/2017] La Junta de Govern celebrada en data 15 de març de 2017, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha acordat sotmetre a consulta pública per un termini de quinze dies, mitjançant la pàgina web municipal, l’aprovació d’una Ordenança municipal reguladora de patrocini i […]

03Mar 2017

[01/04/2019] Decret de la Batlia núm. 2019000566 d’implementació del sistema d’estacionament limitat gratuït al pàrquing soterrat de la plaça de Mallorca [19/11/2018] Proposta de modificació de l’ordenança [15/10/2018] Decret de la Batlia núm. 2018001702 d’ordenació i senyalització d’un tram del carrer General Luque com a zona d’estacionament gratuït [02/08/2017] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. […]

09Feb 2018

[20/07/2015] Regulació de la franja horària de disposició de deixalles domèstiques dins els contenidors (Decret de la Batlia núm. 2015001042) [21/03/2012] Ordenança municipal de gestió de residus domèstics [13/03/2012] Aprovació definitiva de l’Ordenança (BOIB núm. 38 13/03/2012) [19/01/2012] Aprovació inicial de l’Ordenança (BOIB núm. 8 19/01/2012)

13Jul 2017

[06/11/2017] Aprovació definitiva (BOIB núm. 135 04/11/2017) [14/09/2017] Publicació oficial de l’aprovació inicial (BOIB núm. 113 14/09/2017) [14/09/2017] Aprovació inicial de la modificació (Ple 07/09/2017) [13/07/2017] Sotmetiment a consulta pública de la proposta de modificació de l’Ordenança [16/04/2013] Aprovació definitiva de la modificació (BOIB núm. 051 16/04/2013) [14/03/2013] Aprovació inicial de la modificació (BOIB núm. 035 14/03/2013) […]

14Mar 2018

[26/10/2018] Aprobación definitiva de la ordenanza (BOIB núm. 129 18/10/2018) [02/08/2018] Ordenanza reguladora [02/08/2018] Informe-propuesta enmendado en relación a la resolución de alegaciones [24/07/2018] Nueva aprobación inicial de la ordenanza (BOIB núm. 90 21/07/2018) [18/05/2018] Aprobación inicial de la ordenanza (BOIB núm. 61 17/05/2018) [14/03/2018] Ordenanza reguladora [14/03/2018] Propuesta

22Sep 2017

[06/11/2017]  Aprobación definitiva (BOIB núm. 135 04/11/2017) [22/09/2017] Aprobación inicial (BOIB núm. 116 21/09/2017) [24/03/2017] La Junta de Gobierno celebrada en fecha 15 de marzo de 2017, dando cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ha acordado someter a consulta pública por un plazo de […]

14Abr 2016

[30/04/2019] Aprobación definitiva de la modificación (BOIB núm. 57 30/04/2019) [13/02/2019] Aprobación inicial de la modificación (BOIB núm. 19 12/02/2019) [21/12/2018] Sometimiento a consulta pública [21/12/2018] Propuesta de modificación [21/12/2018] Ordenanza vigente [28/06/2016] Aprobación definitiva de la modificación (BOIB núm. 78 21/06/2016) [14/04/2016] Dictamen [14/04/2016] Aprobación inicial de la modificación (BOIB núm. 47 14/04/2016)

20Abr 2017

[25/09/2019] La Junta de Gobierno celebrada en fecha 25 de septiembre de 2019, dando cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha acordado someter a consulta pública por un plazo de diez días, mediante la página web municipal, la propuesta de modificación […]

08Jun 2018

[25/09/2019] La Junta de Gobierno celebrada en fecha 25 de septiembre de 2019, dando cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha acordado someter a consulta pública por un plazo de diez días, mediante la página web municipal, la propuesta de modificación de […]

23May 2018

[25/09/2019] Propuesta de modificación de la Ordenanza. La Junta de Gobierno celebrada en fecha 25 de septiembre de 2019, dando cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha acordado someter a consulta pública por un plazo de diez días, mediante la página […]

07Oct 2016

[12/02/2019] Pla Estratègic de Subvencions any 2019 (BOIB núm. 19 12/02/2019) [07/03/2018] Pla Estratègic de Subvencions any 2018 (BOIB núm. 29 06/03/2018) [16/08/2017] Pla Estratègic de Subvencions any 2017 (BOIB núm. 97 08/08/2017) [07/10/2016] Pla Estratègic de subvencions any 2016 (BOIB núm. 127 06/10/2016)

08Feb 2019

Adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana al Pla Territorial de Mallorca. Aprovació definitiva Documentació Aprovació provisional. Esmena de deficiències CIOTUPH 27/05/2011 (juny 2012): Estudi econòmic i financer Memòria Programa d’actuació Normes Fitxa de sòl urbanitzable sector 1 Aprovació definitiva de la revisió del PGOU per a la seva adaptació al PTM i del Catàleg de patrimoni històric de […]

08Feb 2019

Pla Parcial Sector 1

febrero 8, 2019

[30/03/2012] Nou polígon industrial, de serveis i tecnològic. Aprovació provisional. Documentació [30/03/2012] Memòria escrita. Esmena de deficiències [06/07/2016] Acord d’aprovació de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 27/07/2012 Plànols P1 Situació general amb variant d’Inca P2 Emplaçament P3 Final d’obra variant d’Inca P4 Determinacions del PGOU d’Inca P5 Topogràfic, estat actual, edificis i […]

03Nov 2017

[13/09/2018] Aprobación definitiva del Reglamento (BOIB núm. 113 13/09/2018) [07/11/2017] Sometimiento a consulta pública [03/11/2017] Reglamento

21Dic 2018

[30/04/2019] Aprobación definitiva de la modificación (BOIB núm. 57 30/04/2019) [13/02/2019] Aprobación inicial de la modificación (BOIB núm. 19 12/02/2019) [21/12/2018] Sometimiento a consulta pública [21/12/2018] Propuesta de modificación [21/12/2018] Reglamento del Consejo Municipal de Acción Social (BOCAIB núm. 37 25/03/1993) [21/12/2018] Reglamento del Consejo Municipal de Servicios Sociales

12Mar 2016

[11/12/2017] Aprobación definitiva de la modificación [16/10/2017] Reglamento municipal [16/10/2017] Aprobación inicial de modificación (BOIB núm. 123 07/10/2017) [31/05/2016] Aprobación definitiva de modificación (BOIB núm. 068 31/05/2016) [23/03/2016] Reglamento municipal [12/03/2016] Aprobación inicial de modificación (BOIB núm. 033 12/03/2016)

13Oct 2015

[06/11/2017] Aprobación definitiva de la modificación (BOIB núm. 135 04/11/2017) [14/09/2017] Publicación oficial de la aprobación inicial (BOIB núm. 113 14/09/2017) [14/09/2017] Aprobación inicial de la modificación (Ple 07/09/2017) [13/07/2017] Sometimiento a consulta pública de la propuesta de modificación del Reglamento [18/12/2015] Aprobación definitiva de la modificación (BOIB Núm. 183 17/12/2015) [06/10/2015] Aprobación inicial de la modificación (Ple 25/09/2015)

04Ene 2018

[04/01/2018] Zona afectada: plano de información PGOU vigente S1 [03/01/2018] Acuerdo de suspensión de licencias urbanísticas, comunicaciones previas, planes de desarrollo de iniciativa particular y instrumentos de gestiós, dentro del ámbito comprendido entre las calles Sant Bartomeu, Martí Metge y Teatre (BOIB núm. 161 30/12/2017)

22Dic 2016

[04/12/2018] Anuncio de notificación colectiva de cobro de la tasa ejercicio 2019 (BOIB núm. 151 01/12/2018) [14/11/2017] Anuncio de notificación colectiva de cobro de la tasa ejercicio 2018 (BOIB núm. 138 11/11/2017) [22/12/2016] Anuncio de notificación colectiva de cobro de la tasa ejercicio 2017 (BOIB núm. 160 22/12/2016)