1. Les XIX Jornades d’Estudis Locals d’Inca tendran lloc els dies 23 i 24 de novembre de 2018.

 2. Les comunicacions hauran de ser originals i inèdites.
 3. El tema que s’hi tracti haurà de ser el municipi d’Inca des de qualsevol dels camps de la investigació.
 4. La data límit d’inscripció és el dia 9 de novembre de 2018. En el moment de la inscripció caldrà lliurar un resum de la comunicació, segons el que determini la Comissió Científica. El resum serà redactat segons les normes i la plantilla que es podrà consultar a l’enllaç de les Jornades d’Estudis Locals de la web de l’Ajuntament d’Inca (http://incaciutat.com/jel).
 5. El termini de presentació de comunicacions acaba dia 15 de desembre de 2018. Amb l’ànim d’oferir les màximes garanties de difusió a tots els comunicants, aquests hauran d’enviar les seves comunicacions a través de la plataforma digital http://jel.incaciutat.com. Igualment, caldrà enviar una còpia en suport informàtic de la comunicació a cultura@incaciutat.com, redactada segons les normes i la plantilla que es podrà descarregar a l’esmentada plataforma de les Jornades d’Estudis Locals.
 6. Les XIX Jornades d’Estudis Locals d’Inca s’iniciaran amb una ponència inaugural.
 7. La responsabilitat de l’organització de les Jornades d’Estudis Locals recaurà en la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Inca i el CEP d’Inca.
 8. Per altra banda, la Comissió Científica és l’encarregada de vetllar per la qualitat científica de les comunicacions i podrà decidir sobre la lectura i/o edició de les comunicacions presentades. Aquest fet no treu que qualsevol persona que vulgui aportar el seu granet d’arena al coneixement del fet inquer ho pugui realitzar.

  Per això, Ajuntament i Comissió Científica col·laboraran al màxim amb la voluntat d’obrir les Jornades a la participació de qualsevol ciutadà.

 9. Tots els comunicants tendran dret a certificat d’assistència. Per altra banda, l’assistència a les XIX Jornades d’Estudis Locals com a oient és oberta. En el cas de voler obtenir un diploma d’assistència o la carpeta de documentació és suficient notificar, mitjançant una cridada telefònica o un correu electrònic a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, les dades personals de la persona interessada (Claustre de Sant Domingo, tel. 871 914 500, cultura@incaciutat.com).
 10. L’assistència a les Jornades comportarà crèdits de formació permanent del professorat, d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 2 de gener de 2002, publicada al BOIB 17/01/2002 sobre reconeixement d’activitats de formació permanent del professorat.
 11. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca es compromet a l’edició de les comunicacions que la Comissió Científica de les XIX Jornades d’Estudis Locals hagi seleccionat. El volum de les actes es presentarà en el marc de la Festa del Llibre de l’any 2018.

  L’Ajuntament podrà editar tant de forma escrita com digital els treballs presentats i publicar-los i divulgar-los mitjançant edicions escrites o per Internet, i cedir-los a qualsevol institució docent. En qualsevol cas es farà constar que l’article ha format part de les Jornades d’Estudis Locals d’Inca.

 12. Una vegada publicat el volum de les XIX Jornades, se’n lliuraran 5 exemplars per cada comunicació individual i 10 exemplars per cada comunicació col·lectiva.
 13. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases relativa al contingut o forma de les comunicacions presentades la resoldrà la Comissió Científica. La seva decisió serà inapel·lable.

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ CIENTÍFICA

 • Magdalena Sastre Morro, tècnica arqueòloga.
 • Maria Magdalena Payeras Capellà, professora de la Universitat de les Illes Balears.
 • Gabriel Pieras Salom, cronista oficial i arxiver honorari d’Inca.
 • Santiago Cortès Forteza, historiador.
 • Miquel Pieras Villalonga, historiador.
 • Llorenç Gelabert Gual, pedagog, professor de la Universitat de les Illes Balears.
 • Joan Estrany Bertos, geògraf, professor de la Universitat de les Illes Balears.
 • Sandra A. Rebassa Gelabert, historiadora de l’art, gestora de patrimoni cultural i museòloga.
 • Guillem A. Reus Planells, historiador de l’art.

Compartir