NORMATIVA

NORMATIVA MUNICIPAL FISCAL

2018

 1. Imposts i taxes
  1. Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
  2. Ordenança reguladora de les taxes per aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interés general
  3. Ordenança reguladora de l’impost municipal sobre despeses sumptuàries (vedats de caça)
  4. Ordenança reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  5. Ordenança reguladora de la taxa sobre la llicència integrada d’activitats
  6. Ordenança reguladora de les llicències urbanístiques
  7. Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles i altres objectes de la via pública i la seva custòdia i immobilització
  8. Ordenança reguladora de les taxes per la prestació de serveis de la canera municipal
  9. Ordenança reguladora de la taxa de serveis especials de vigilància d’establiments i altres de competència municipal motivats per activitats que exigeixin la prestació de serveis especials
  10. Ordenança reguladora de les taxes sobre concessió de plaques, tauletes, patents o altres distintius anàlegs
  11. Ordenança reguladora de les taxes municipals per a l’entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe
  12. Ordenança reguladora de les taxes municipals per a la utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o dels terrenys d’ús públic municipals
  13. Ordenança reguladora de la taxa sobre el servei del cementeri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal
  14. Ordenança reguladora del cementeri municipal i de policia sanitàrbensia mortuòria
  15. Ordenança reguladora de la taxa per prestació dels serveis de clavegueram
  16. Ordenança general reguladora de gestió, recaptació, inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals
  17. Ordenança per a la cessió d’us de material municipal a entitats i particulars
  18. Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
  19. Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
  20. Ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles
  21. Ordenança reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica
  22. Ordenança general reguladora dels preus públics municipals
  23. Ordenança reguladora de les taxes per al servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems
  24. Ordenança reguladora del preu públic per a la venda de llibres, publicacions, edicions impreses i productes audiovisuals editats o coeditats per l’Ajuntament
  25. Ordenança reguladora del preu públic per a espectacles, actuacions culturals, musicals o anàlogues organitzades per l’Ajuntament i els seus organismes autònoms
  26. Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis esportius municipals
  27. Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis i realització d’activitats de les escoles d’educació infantil municipals
 2. Preus públics

2017

 

 1. Imposts i taxes
  1. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
  2. Ordenança reguladora de les taxes municipals per aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interés general (BOIB n. 140 04/10/2008)
  3. Despeses sumptuàries (BOIB n. 163 31/12/1999)
  4. Impost d’Activitats Econòmiques (BOIB n. 180 30/12/2003)
  5. Llicencia integrada d’activitats (BOIB n. 184 30/12/2008)
  6. Llicències urbanístiques (BOIB n. 89 25/07/1992)
  7. Prestació del servei de retirada de vehicles i altres objectes de la via pública i la seva custòdia i immobilització (BOIB n. 184 30/12/2008)
  8. Serveis de la canera municipal (BOIB n. 148 10/12/2002)
  9. Serveis especials de vigilància d’establiments i altres de competència municipal (BOIB n. 31 28/02/2011)
  10. Taxa damunt plaques (BOIB n. 2 03/01/1991)
  11. Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per a l’entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe
  12. Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per a la utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o dels terrenys d’ús públic municipals
  13. Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre el servei del cementeri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal
  14. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació dels serveis de clavegueram
  15. Ordenança general de gestió, recaptació, inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals (BOIB núm. 115 10/09/2016)
  16. Ordenança/reglament per a la cessió d’us de material municipal a entitats i particulars (BOIB núm 115 10/09/2016))
  17. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (BOIB núm. 142 10/11/2016)  
  18. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) (BOIB núm. 142 10/11/2016)
  19. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns inmobles (BOIB núm. 142 10/11/2016)
  20. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica  (BOIB núm. 142 10/11/2016)
  21. Ordenança general reguladora dels preus públics municipals (BOIB núm. 11 26/01/2017)
  22. Ordenança fiscal reguladora de les taxes per al servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems (BOIB núm. 161 24/12/2016)
 2. Preus públics

2016

 

 1. Imposts i taxes
 2. Preus públics

2015

 

 1. Imposts i taxes
 2. Preus públics

2014

 

 1. Imposts i taxes
 2. Preus públics

2013

 

 1. Imposts i taxes
 2. Preus públics