NORMATIVA MUNICIPAL FISCAL

2017

 

 1. Imposts i taxes
  1. Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per a l’entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe
  2. Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per a la utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la volada de la via pública o dels terrenys d’ús públic municipals
  3. Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre el servei del cementeri i altres serveis fúnebres de caràcter municipal
  4. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació dels serveis de clavegueram
  5. Ordenança general de gestió, recaptació, inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals (BOIB núm. 115 10/09/2016)
  6. Ordenança/reglament per a la cessió d’us de material municipal a entitats i particulars (BOIB núm 115 10/09/2016))
  7. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (BOIB núm. 142 10/11/2016)  
  8. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) (BOIB núm. 142 10/11/2016)
  9. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns inmobles (BOIB núm. 142 10/11/2016)
  10. Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica  (BOIB núm. 142 10/11/2016)
  11. Ordenança general reguladora dels preus públics municipals (BOIB núm. 11 26/01/2017)
  12. Ordenança fiscal reguladora de les taxes per al servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems (BOIB núm. 161 24/12/2016))
 2. Preus públics

2016

 

 1. Imposts i taxes
 2. Preus públics

2015

 

 1. Imposts i taxes
 2. Preus públics

2014

 

 1. Imposts i taxes
 2. Preus públics

2013

 

 1. Imposts i taxes
 2. Preus públics

DARRERES ACTUALITZACIONS