• [05/07/2017] Projecte
 • [05/07/2017] Proposta d’acord
  • Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de dia 14 de juny de 2017, es va aprovar la següent PROPOSTA D’ACORD:
   1. APROVAR  el projecte tècnic del que n’és el promotor l’AJUNTAMENT D’INCA per realitzar les obres que tenen per finalitat LA DOTACIÓ DE SERVEIS I OBERTURA DE VIAL d’un tram dels terrenys classificats com a sòl urbà i qualificats com  a vial públic de la zona d’eixample emplaçats al carrer  BISBE MORRO (prolongació carrer Bisbe Morro, tram comprès entre el carrer Sor Clara Andreu i Chopin) d’aquesta ciutat, segons l’altura, el volum, l’ocupació  i els demés paràmetres urbanístics que es contemplen en el projecte tècnic de data  març de 2017 redactat per l’enginyer  de camins, canals i ports Sr. Miquel A. Busquets Homar.
   2. REMETRE el projecte tècnic que té per finalitat  LA DOTACIÓ DE SERVEIS I OBERTURA DE VIAL d’un tram dels terrenys classificats com a sòl urbà i qualificats com  a vial públic de la zona d’eixample emplaçats al carrer BISBE MORRO als propietaris obligats que figuren al conveni urbanístic de data 20/10/1997, que té per objecte la modificació puntual del PGOU d’Inca de 1987 envers al límits de la UA-5, delimitada en el planejament esmentat de 1987 i CONCEDIR un termini de 15 dies d’audiència als propietaris obligats, als efectes de que manifestin la seva conformitat amb el projecte tècnic i/o puguin presentar les al·legacions i/o suggeriments que considerin oportuns.
   3. COMUNICAR que de conformitat amb la clàusula segona, apartat B) del conveni urbanístic de data 20/10/1997, els propietaris que varen signar el conveni esmentat, venen obligats a la realització de les obres consistents en la prolongació del carrer Bisbe Morro, en el tram comprès entre el carrer Sor Clara Andreu i Chopin, corresponent a l’Ajuntament la redacció i aprovació del projecte tècnic, tal i com es fa en el present acte.  El termini per començar l’execució de les obres, sense perjudici de les possibles al•legacions i/o suggeriments que es puguin presentar, serà de DOS MESOS, a comptar des de la notificació del present acord.

    Una vegada hagi transcorregut el termini de DOS MESOS, l’Ajuntament podrà dur a terme l’execució subsidiària de les obres amb càrrec als propietaris del conveni.

   4. ADVERTIR als propietaris que l’incompliment de les obligacions abans esmentades, implicarà l’execució de l’aval dipositat en el seu moment en concepte de garantia de les obres en qüestió, així com l’inici dels tràmits corresponents pel cobrament de la resta de les despeses derivades de l’execució de l’obra, segons pressupost que figura al projecte, sense perjudici de la liquidació que resulti una vegada executat el projecte de forma subsidiària per l’Ajuntament.

   5. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada als efectes i conseqüències esmentades anteriorment; amb l’advertència de que es podrà interposar recurs de reposició davant aquesta mateixa Junta de Govern Local en el termini d’un mes, o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat de lo contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, en ambdós casos a comptar des del dia següent a la notificació d’aquest acord.

Compartir