Es convoca el dia 16 de març de 2018, a les 10.00 hores, al Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas (av. d’Alcúdia, s/n), els aspirants que han superat la prova de coneixements de llengua catalana i els que ja havien acreditat els coneixements esmentats, per a la realització del segon exercici de la fase d’oposició consistent en la prova d’aptitud física.

Les persones que han acreditat el certificat en vigor d’aptitud física de l’EBAP indicat a l’article 163.3 del Decret 28/2015, de 30 d’abril, resten exemptes de fer les proves físiques.

Es convoca el dia 5 de març de 2018, a les 9.30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament, els aspirants que no han acreditat disposar del nivell B2 de coneixements de llengua catalana per a la realització del primer exercici.

Presentació d’instàncies fins al 5 de gener de 2018

Cobertura de quatre places d’oficial de la Policia Local d’aquest Ajuntament, per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició

Compartir