Per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 7 de setembre de 2017, es va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i espais públics d’Inca. Mitjançant el present anunci es sotmet a informació pública la modificació de l’ordenança durant el termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions, objeccions i observacions, de conformitat amb el que disposa l’art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. En cas de que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament aprovada la modificació de l’ordenança, si bé per a que entri en vigor haurà de publicar-se íntegrament al BOIB i haurà de transcórrer el termini a que es refereix l’art. 103 en relació a l’art. 113 de la Llei municipal i de Règim local de les Illes Balears. La qual cosa es fa pública, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient al Departament de Gestió Tributària d’aquest Ajuntament i a la pàgina web i puguin formular les al·legacions i reclamacions que es consideren oportunes. Data límit per a la presentació de reclamacions: 27 d’octubre de 2017.

La Junta de Govern celebrada en data 12 de juliol de 2017, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha acordat SOTMETRE a consulta pública per un termini de quinze dies, mitjançant la pàgina web municipal, la proposta de modificació de l’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LES INSTAL·LACIONS I ELS USOS A LES VIES I ELS ESPAIS PÚBLICS, a l’efecte que els ciutadans i les organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per dur a terme l’aprovació del preu públic esmentat, la qual cosa es fa pública per a general coneixement perquè els ciutadans pugin expressar el seu parer.


Compartir