• [13/11/2017] La Junta de Govern celebrada en data 2 de novembre de 2017, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ha acordat sotmetre a consulta pública per un termini de quinze dies mitjançant la pàgina web municipal, la proposta de modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d’Inca, als efectes de que els ciutadans i les organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per dur a terme l’aprovació del preu públic esmentat. La qual cosa es fa pública per al general coneixement als efectes de que els ciutadans pugin expressar el seu parer. Inca, 2 de novembre de 2017. El Regidor Delegat, Antoni Rodríguez Mir.

Compartir