Cobertura de quatre places d’oficial de la Policia Local d’aquest Ajuntament, per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició

Presentació d’instàncies fins al 5 de gener de 2018

Compartir