Per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 7 de setembre de 2017, es va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS TEMPORALS de l’Ajuntament d’Inca. Mitjançant el present anunci ES SOTMET a informació pública la modificació del Reglament durant el termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions, objeccions i observacions, de conformitat amb el que disposa l’art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. En cas de que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament aprovada la modificació del Reglament, si bé per a que entri en vigor haurà de publicar-se íntegrament al BOIB i haurà de transcórrer el termini a que es refereix l’art. 103 en relació a l’art. 113 de la Llei municipal i de Règim local de les Illes Balears. Data límit per a la presentació de reclamacions: 27 d’octubre de 2017.

La Junta de Govern celebrada en data 12 de juliol de 2017, donant compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ha acordat SOTMETRE a consulta pública per un termini de quinze dies, mitjançant la pàgina web municipal, la proposta de MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS TEMPORALS, als efectes de que els ciutadans i les organitzacions més representatives puguin expressar la seva opinió per dur a terme la modificació del Reglament esmentat. La qual cosa es fa públic pel general coneixement als efectes de que els ciutadans puguin expressar el seu parer.


Compartir