Termini per a l’esmena de deficiències: del 13 al 24 de novembre de 2017. D’acord amb l’Ordenaça General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca, si les sol·licituds no reuneixen els requisits establerts en la convocatòria, es requerirà a l’interessat perquè en el termini màxim de 10 dies esmeni les deficiències, amb l’advertència de que si no ho fa se’l tindrà per desistit de les seves peticions, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos en l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Més informació: Àrea d’Educació. Claustre de Sant Domingo. De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h. Tel. 871 914 500

Compartir