INFORMACIÓ PER A LES INSCRIPCIONS:

 • Renovació dels usuaris del curs 2019/20: fins al 25 de setembre.
 • Inscripció dels nous sol·licitants: del 28 de setembre al 2 d’octubre.

La sol·licitud es pot realitzar per telèfon, al 971 504 216 o 971 504 965, o bé per correu electrònic a serveidesports@ajinca.net, indicant el nom i llinatges de l’usuari/ària i l’activitat que realitzava durant la temporada 2019/20, si n’és el casUna vegada comprovades les dades, es donarà cita per a la formalització de la matrícula per a la temporada 2020/21.

OBSERVACIONS:

 1. Es consideren usuaris els alumnes que hagin finalitzat l’activitat en situació d’alta al març de 2020.
 2. La matrícula es tramitarà de manera presencial una vegada obtinguda la cita a l’oficina del Servei d’Esports.
 3. La sol·licitud, la podrà presentar la persona usuària, la mare, el pare o tutor legal en cas de menors d’edat, un familiar directe o mitjançant autorització.
 4. S’entén per renovació la inscripció a la mateixa activitat i grup del curs anterior.
 5. Les persones usuàries del curs 2019/20 que no hagin renovat la inscripció abans del 25 de setembre seran donades de baixa. En cas de voler inscriure’s al curs 2020/21 hauran de procedir com a nous usuaris.
 6. La renovació quedarà validada un cop que s’hagi signat el full de matrícula de l’activitat.
 7. En cas que la prestació del servei no es pugui dur a terme per causes imputables a l’Administració, els usuaris/àries podran sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula o quota pertinent.
 8. Si per motius aliens a l’Ajuntament la persona usuària inscrita es volgués donar de baixa, ho haurà de notificar amb cinc dies d’antelació abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, perdrà el dret a la devolució de l’import abonat.
 9. Amb motiu de la situació sanitària actual causada per la COVID-19, les activitats s’organitzaran respectant les pertinents mesures de seguretat, que hauran de ser acceptades i respectades pels usuaris/àries en la formalització de la matrícula. Si la situació ho requereix, les activitats es poden veure alterades.

Compartir