EL PLE MUNICIPAL

CONVOCATÒRIES

Ordre del dia: 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia. 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 14/2014 i la modificació de les bases d’execució del pressupost. 4. Proposta de la Batlia per a la resolució […]

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 10 hores del divendres dia 31 de gener de 2014, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA Aprovació […]

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la Sala de sessions de la Casa Consistorial, a les 10 hores del divendres, dia 29 de novembre de 2013, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent: ORDRE DEL DIA Aprovació de l’acta […]

ACTES