EL PLE MUNICIPAL

CONVOCATÒRIES DE LES SESSIONS

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la Sala de sessions de la Casa Consistorial, a les 10 hores del divendres, dia 29 de novembre de 2013, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent: ORDRE DEL DIA Aprovació de l’acta […]

DOCUMENTS D'ACTA