DESCRIPCIÓ I CALENDARI GENERAL

Previsió de reunions:

 • Tots els dimecres a les 9:30h - Junta de Govern.
 • Darrer dijous de cada mes a les 19:30h - Ple municipal.

El Ple:

El Ple, integrat pels regidors electes i presidit pel batle, és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. Entre les seves funcions es troba:

 • control i fiscalització dels òrgans de govern;
 • aprovació i modificació d’ordenances i reglaments municipals;
 • acords sobre l’alteració del terme municipal i símbols identitaris;
 • aprovació dels pressupostos i la delimitació de recursos propis de caràcter tributari;
 • regulació dels òrgans representatius i participatius;
 • aprovació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball;
 • aprovació de canvis de la qualificació jurídica dels béns de domini públic;
 • aprovació de projectes d’obres i serveis de què siga competent, i
 • votació de la moció de censura al batle i la qüestió de confiança, segons la legislación electoral.

El Batle:

És la màxima autoritat municipal. Presideix els Plens i assumeix la direcció de l'equip de govern.

Junta de Govern:

La Junta de Govern és un òrgan col·legiat d’administració i decisió de l’Ajuntament sota la presidència del batle, i integrada pels regidors designats per ell. La seva funció és donar suport al batle i exercir les competències delegades per aquest.


EL PLE MUNICIPAL. CONVOCATÒRIES


ACTES