EL BATLE

Virgilio Moreno Sarrió


Batle d'Inca.

DELEGACIONS

ÒRGANS DE GOVERN

 1. El Batle

  És la primera autoritat del municipi. Ostenta la presidència de l’Administració local i del Ple municipal.

 2. La Junta de Govern local

  Integrada pel Batle i un nombre de regidors no superior al terç del total d’aquests. Els regidors són nomenats i separats lliurament pel Batle, donant compte al Ple.

  Periodicitat de les sessions ordinàries: tots els dimecres a les 9 hores.

  Composició:

  1. Virgilio Moreno Sarrió (President)
  2. María del Carmen Oses Ramos
  3. María José Fernández Molina
  4. María Antònia Pons Torrens
  5. Andreu Caballero Romero
  6. Alice Weber
  7. Biel Frontera Borrueco
  8. Gori Ferrà Frau

  Funcions:

  • Delegacions de la Batlia (Decret de la Batlia núm. 2019001039):
   1. Quant a gestió econòmica i hisenda local:
    1. Aprovació de padrons fiscals.
    2. Expedients de fallides (per cobrar).
    3. Devolució d’ingressos indeguts.
    4. Expedients de baixa.
   2. Quant al personal:
    1. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública.
    2. Aprovació de les bases de les proves per la selecció de personal i pels concursos de provisió de llocs de treball.
   3. Quant a urbanisme:
    1. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com les aprovacions dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
   4. Quant a contractació:
    1. Les contractacions i concessions de tota classe quant el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost; incloses les de caràcter plurianual quant la seva duració no sigui superior a quatre anys, incloent les eventuals pròrrogues sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’indicat percentatge referit als recursos ordinaris del pressupost.
    2. L’aprovació dels projectes d’obra i de serveis quant la competència per la seva contractació o concessió sigui del Batle, l’hagi delegada a la Comissió de Govern i estiguin previstos en el pressupost.
   5.  Quant al patrimoni:
    1. La competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els béns i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, quan el pressupost base de licitació no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
   6. Quant a les llicències:
    1. Adjudicació i retirada de les llicències per a prestar al servei públic de transport.
    2. La concessió de títols habilitant i llicències d’activitats.
    3. La concessió de llicències urbanístiques relatives a l’edificació i ús del sòl a que es refereix la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears, excepte les considerades com a menors pel PGOU.
   7. La resolució dels recursos potestatius de reposició que s’interposin contra els acords de la Junta de Govern dictats en matèries de les que es competent la Junta de Govern per delegació del Batle.

   

  • Per delegació del Ple (acord de 28 de juny de 2019)
   1. Delegar, en aquells expedients de contractació en què l’òrgan de contractació sigui el Ple municipal, la competència per aprovar certificacions i ordenar el pagament de despeses.
 3. El Ple municipal

  Tots els grups polítics integrants de l’Ajuntament tendran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents a aquests. Format pel Batle i la totalitat dels regidors.

  La seva composició s’ha d’ajustar a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats a l’Ajuntament.

  Competències:

  • Exercir el control i fiscalització dels òrgans de govern municipals.
  • Aprovar les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter general, així com el pressupost de l’Ajuntament.
  • Elegir i destituir el Batle.

  Sessions:

  • Ordinàries (l’últim dijous de cada mes a les 19.30 hores; si cau en festiu o vigília de festiu, la sessió se celebrarà el dia hàbil anterior a la mateixa hora; durant el mes d’agost no se celebraran sessions plenàries ordinàries; el ple ordinari del mes d’agost se celebrarà el primer dijous del mes de setembre; el ple ordinari del mes de desembre de 2019 serà el dia 19).
  • Extraordinàries (per decisió del Batle o a proposta de la quarta part del nombre legal de membres de l’Ajuntament).
  • Urgents (per a situacions excepcionals determinades pel Ple).

   

NOTICIES RELACIONADES