IGUALTAT

El passat 26 de juliol de 2018 l’Ajuntament d’Inca va aprovar al Ple els seus plans d’Igualtat, tant a nivell intern com municipal, fet que demostra el compromís d’aquest ajuntament amb la igualtat entre homes i dones.

Un pla d’igualtat és una eina estratègica que conté un conjunt ordenat de mesures amb la finalitat d’assolir la igualtat real entre dones i homes, perquè participin en tots els àmbits de la vida en condicions d’igualtat.

Així mateix, és un document viu que anirà canviant a mesura que es dugui a terme i s’avaluï, ja sigui perquè s’acompleixin els objectius establerts o bé perquè es detectin noves necessitats i es plantegin noves metes i actuacions. Per aconseguir l’objectiu general de la igualtat real entre dones i homes al municipi s’establiren diferents finalitats a assolir mitjançant una sèrie d’accions proposades. Els objectius i les accions a desenvolupar varen esdevenir de la realització d’un diagnòstic en què s’utilitzaren diferents dades de caire quantitatiu i qualitatiu.

Per a l’elaboració del Pla d’Igualtat d’Inca les aportacions quantitatives varen procedir principalment de l’Institut Balear d’Estadística. Per a la part qualitativa es va procurar tenir en compte la realitat municipal i es va extreure mitjançant:

  • Sessió participativa amb entitats del municipi. Dia 31 de maig, es va realitzar una sessió participativa d’associacions d’Inca. Hi varen prendre part 13 persones, amb paritat per sexe (7 dones i 6 homes) i de totes les franges d’edat. Les entitats assistents foren Gent Gran de Sant Francesc, Gent d’Inca, Fundació ASPAS, Associació Únic, Associació de Veïnats Es Blanquer, Club Pensionista d’Inca, Creu Roja i Transfem.
  • Entrevistes a personal municipal. Es va parlar amb les àrees de Cultura, Educació, Participació i Joventut.
  • Recollida d’informació estructurada dels diferents departaments de l’Ajuntament.

NOTÍCIES RELACIONADES