SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT

Aquesta àrea és la responsable de tots els temes relacionats amb la seguretat ciutadana, gestió del trànsit i actuacions en situació d'emergència.

Adreça:

Policia Local d'Inca. Plaça de l’1 de maig s/n. 07300 Inca
Tel. 871 914 600 - Fax 871 914 607 - policia@incaciutat.com

Competències:

 • Dur a terme funcions de policia administrativa en tot el que fa referència a ordenances, bans i altres disposicions municipals, dins l'àmbit de les seves competències.
 • Regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en els locals de concurrència pública.
 • Vigilància i custòdia dels edificis i les instal·lacions municipals.
 • Gestió de plans de protecció civil i d’emergència, prevenció i extinció d’incendis i adopció de mesures d’urgència en cas de catàstrofe.
 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les Normes de Circulació.
 • Creació i gestió dels aparcaments municipals.
 • Pla de mobilitat urbana sostenible.

TRÀMITS

 1. Al·legacions a denúncies de trànsit
  Presentar les al·legacions a una denúncia de trànsit que s’estimin adients aportant les proves oportunes.
   
  Normativa:
  • Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora.
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  • Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.
   
   
 2. Sol·licitud de targetes d’armes de 4a categoria (aire comprimit)
  • Descripció Obtenció de la tarja d’armes de la 4ª categoria del Reglament d’armes.
  • Qui ho pot sol·licitar? Els titulars que adquireixin o posseeixin les citades armes.
  • Quan sol·licitar-ho? Després de la compra de l’arma o presa de possessió.

  Documentació a aportar

  • Majors d’edat
   • Instància de sol·licitud per a l’expedició de la tarja per armes de la 4ª categoria, acompanyada de la següent documentació:
    • Fotocòpia del DNI.
    • Certificat d’empadronament.
    • Factura de compra de l’arma o document certificatiu expedit per l’armeria en el qual constaran de forma detallada la marca, el model, el número de sèrie i les característiques de l’arma, fent constar si és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.
    • Certificació d’antecedents penals (es pot obtenir a la Gerència Territorial de Justícia, situada al c/ de la Posada de la Real, 6, de Palma).
    • En el cas d’armes ludicoesportives d’airsoft o paintball, la persona interessada en tot cas haurà de presentar l’arma a l’armeria autoritzada, a l’objecte d’encunyar-hi un número de sèrie autoritzat. L’armeria expedirà un document justificatiu en el qual constaran la marca, el model, el número encunyat i si l’arma és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.
  • Menors d’edat (de 14 a 18 anys)
   • Instància de sol·licitud per a l’expedició de la tarja per armes de la 4ª categoria, signada pel pare, la mare, el tutor/a o representant legal del/de la menor, acompanyada de la següent documentació:
    • Fotocòpia del DNI.
    • Certificat d’empadronament del/de la menor.
    • Factura de compra de l’arma o document certificatiu expedit per l’armeria en el qual constaran de forma detallada la marca, el model, el número de sèrie i les característiques de l’arma, fent constar si és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.
    • Certificació d’antecedents penals del pare, la mare o el tutor/a del/de la menor (es pot obtenir a la Gerència Territorial de Justícia, situada al c/ de la Posada de la Real, 6, de Palma).
    • En el cas d’armes ludicoesportives d’airsoft o paintball, la persona interessada en tot cas haurà de presentar l’arma a l’armeria autoritzada, a l’objecte d’encunyar-hi un número de sèrie autoritzat. L’armeria expedirà un document justificatiu en el qual constaran la marca, el model, el número encunyat i si l’arma és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.

  Si la persona sol·licitant és posseïdora de llicència d’armes de superior categoria:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia llicència d’armes en vigor.
  • Certificat d’empadronament.
  • Factura de compra de l’arma o document certificatiu expedit per l’armeria en el qual constaran de forma detallada la marca, el model, el número de sèrie i les característiques de l’arma, fent constar si és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.
  • En el cas d’armes ludicoesportives d’airsoft o paintball, la persona interessada en tot cas haurà de presentar l’arma a l’armeria autoritzada, a l’objecte d’encunyar-hi un número de sèrie autoritzat. L’armeria expedirà un document justificatiu en el qual constaran la marca, el model, el número encunyat i si l’arma és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.

  Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

  Presentació de la sol·licitud juntament a la documentació sol·licitada en el Registre Municipal de l’Ajuntament d’Inca. En el cas que no es pugui presentar la factura, la persona interessada serà citada per la Secció de Gestió Interna de la Policia Local d’Inca, ubicada al c/ del Primer de Maig, s/n, a l’objecte de personar-se en aquestes dependències amb l’arma per a la seva verificació i amb els documents que posseeixi referents a aquesta (p. e. contracte de compra).

  Una vegada rebuda la documentació a la Secció de Gestió Interna de la Policia Local d’Inca, es dictarà la resolució que correspongui. En el cas que sautoritzi s’expedirà la tarja, que serà entregada a la persona interessada amb cita prèvia mitjançant cridada telefònica, realitzada per la Secció de Gestió Interna de la Policia Local.

  Informació complementària

  Queda prohibit l’ús d’aquestes armes a zones urbanes, parcs, llocs propers a vies de comunicació o actes de pública concurrència. Únicament queda autoritzat el seu ús als espais i locals especialment autoritzats per a aquestes activitats.

  El/la menor que obtengui la tarja d’armes no podrà utilitzar l’arma si no es troba acompanyat/ada per una persona major d’edat.

  Per obtenir un altre tipus de llicència d’armes haurà d’acudir a la intervenció d’armes de la Guàrdia Civil que correspongui al seu municipi.

 3. Sol·licitud d’ocupació de la via pública
  Té per objecte obtenir un control de la Policia Local o una senyalització viària de l’ocupació d’una part de la via pública.
   
   
 4. Queixes i suggeriments

NOTÍCIES RELACIONADES