SECRETARIA

L'Àrea de Secretaria engloba tot allò relacionat amb animals potencialment perillosos, cementiri, perfil del contractant, població, processos electorals, recursos humans, registre de béns, registre general i responsabilitat patrimonial.

 

RESPONSABLE D'ÀREA


Secretari accidental

REGISTRE GENERAL D'ENTRADA

Registre general de sol·licituds, escrits o comunicacions.

Oficines de registre:
 1. Ajuntament d'Inca. Plaça d'Espanya, 1 - baixos.
 2. Museu del Calçat i de la Pell. C/ del Quarter, s/n.
 3. Claustre de Sant Domingo. Av. de les Germanies, s/n.

POBLACIÓ

L'Ajuntament està facultat per demanar documents addicionals acreditatius de l'ús del domicili per tal de comprovar la veracitat de les dades contingudes en el Padró Municipal.

Per als tràmits al Padró Municipal d'Habitants cal sol·licitar cita prèvia al tel. 871914400 o 871914402, excepte per a l'expedició de certificats.

Horaris d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h; dimarts i dijous, de 17 a 20 h; dissabtes, de 8 a 13 h.

Ajuntament d'Inca
Oficina del Padró Municipal d'Habitants
Plaça d'Espanya, 1 baixos
07300 Inca
padro@incaciutat.com


 

 1. Alta o canvi de domicili

  La sol·licitud serà emplenada per l’Ajuntament i haurà de ser signada presencialment per tots els majors d’edat que formin part de la sol·licitud.

  Autorització de l’empadronament a la vivenda

  • Model de sol·licitud. Només podran emplenar aquest full els titular de la vivenda, titulars de contracte d’arrendament o algun dels pares/mares dels menors sempre i quan figurin empadronats a la vivenda en el moment de la sol·licitud.

  Document acreditatiu de la identitat

  • Espanyols
   • Majors d’edat i menors a partir dels 14 anys complits: DNI o passaport en vigor (amb 14 anys és obligatori estar en possessió del document nacional d’identitat).
   • Menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement original. Si disposen de DNI o passaport, hauran d’aportar-lo també juntament amb el llibre de família.
  • Estrangers
   • Majors d’edat
    • D’estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: NIE i passaport o document nacional d’identitat en vigor.
    • D’altres nacionalitats: passaport o permís de residència en vigor. En cas de disposar de NIE en vigor, expedit per les autoritats espanyoles, té preferència enfront de qualsevol altre document i ha de presentar-se sempre en tots els tràmits padronals.
   • Menors d’edat
    • Menors estrangers nascuts a Espanya fins als tres mesos d’edat: llibre de família o certificat de naixement o targeta de residència. Si disposen de passaport, hauran d’aportar-lo també juntament amb el llibre de família.
    • Passats els tres mesos: els mateixos documents que els requerits als majors estrangers.
    • Menors estrangers no nascuts a Espanya: els mateixos documents que els requerits als majors estrangers.

  Documents acreditatius de representació dels menors

  • Menor d’edat que s’empadrona amb un sol dels progenitors: llibre de família o certificat de naixement, acompanyat d’algun d’aquests documents
   • Original de l’autorització de l’altre progenitor i fotocòpia del seu DNI.
   • Original de la guarda i custòdia del menor en exclusiva atorgada a aquest progenitor per resolució judicial.
   • Original de la guarda i custòdia compartida atorgada per resolució judicial. En aquest cas es requereix, a més, autorització de l’altre progenitor (i fotocòpia del seu DNI), llevat que la resolució judicial fixi el domicili del menor, circumstància en què caldrà ajustar-se al que contempli aquesta resolució. Si la resolució judicial fixa que la residència del menor serà de forma alternativa amb tots dos progenitors, necessitarà autorització de l’altre progenitor o resolució judicial que estableixi que el menor s’empadronarà amb ell.
  • Menor que s’empadrona amb persones diferents als seus progenitors
   • Autorització d’ambdós progenitors o, si escau, del progenitor que tengui atribuïda la guarda i custòdia, o en casos de tutela o acolliment, la resolució judicial o administrativa en què s’estableixi.

  Document acreditatiu de l’habitatge en propietat

  • Escriptura de propietat original.

  • Si no es disposa de l’escriptura s’aportarà original i fotocòpia del contracte de compravenda.


  Document acreditatiu de l’habitatge en arrendament

  • Fotocòpia del contracte d’arrendament. Si el titular del contracte no coincideix amb la persona que autoritza l’empadronament es podrà sol·licitar documentació addicional.
 2. Renovació padronal d’estrangers
 3. Baixa padronal d’ofici

  La sol·licitud de baixa de qualsevol persona empadronada a un domicili es formalitzarà de manera presencial a les oficines del Padró Municipal d’Habitants pel propietari de la vivenda aportant el document d’identitat.

 4. Emissió de certificats

  El certificat de residència per al descompte en viatges es pot sol·licitar de manera presencial a l’oficina del Padró Municipal d’Habitants o bé telemàticament mitjançant el següent enllaç: tramitació electrònica.

  La resta de certificats només es pot sol·licitar de manera presencial a l’oficina del Padró Municipal d’Habitants. Ho podrà sol·licitar qualsevol de les persones empadronades a la vivenda aportant el seu document d’identitat.

  L’emissió dels certificats és immediata.

 5. Normativa

ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

 1. Llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos

  Requisits per a l’obtenció de la llicència:

  • Majoria d’edat. S’acreditarà amb l’original i fotocòpia del DNI.
  • No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d’associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. S’acreditarà amb el certificat negatiu d’antecedents penals.(Els impresos es poden adquirí en els estancs i es sol·licita a la Gerència de Justícia de les Illes Balears (c/ Posada de la Real, 6 – 1r – Palma) , o bé per correu al “Registro Central de Rebeldes y Penados” del Ministeri de Justícia).
  • Certificat que acrediti no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb qualque sanció accessòria de les previstes a l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos. S’acreditarà amb el certificat negatiu emès per la Conselleria d’Agricultura i Pesca (c/ Eusebio Estada, 145 – Tel. 971 176 100).
  • Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos. S’acreditarà amb un certificat de capacitat física i aptitud psicològica emès per un centre de reconeixement degudament autoritzats, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 2272/1985, de 4 de desembre, es a dir, els autoritzats per fer les revisions dels conductors de vehicles. El certificat haurà de dur adherida la fotografia recent de l’interessat i tindrà un termini de vigència, a efectes procedimentals, d’un any des de la seva expedició.
  • Acreditació d’haver formalitzat un assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 120.000,00 euros. Les dades d’identificació de l’animal hauran de figurar a la pòlissa. Anualment , coincidint amb la renovació de la pòlissa s’haurà de lliurar-ne una còpia a l’Ajuntament.

  La llicència serà atorgada o renovada, a petició de l’interessat, per l’Ajuntament, tal com estableix l’article 3 de la Llei 50/1999, una vegada s’hagi verificat el compliment dels requisits esmentats. La llicència tindrà una validesa de cinc anys. No obstant, perdrà la vigència en el moment en que es deixin de complir qualsevol dels requisits exigits.

  Documentació requerida per a la sol·licitud de la llicència:

  • Original del DNI.
  • Certificat que acrediti no haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos (se sol·liciten a la Gerència de Justícia de les Illes Balears, c/ de la Posada de la Real, 6, 1r, de Palma, tel. 971 710 880; cost aproximat: 3 €) o bé autorització perquè sigui l’Ajuntament qui el sol·liciti.
  • Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb algunes de les sancions accessòries de les previstes a l’art. 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos (se sol·licita a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, c/ d’Eusebi Estada, 145 de Palma, tel. 971 17 61 00, o bé a la Delegació Comarcal Medi Ambient, Agricultura i Pesca d’Inca FOGAIBA en el Centre Bit d’Inca, tel. 971 887 009).
  • Certificat de la capacitat física i aptitud psicològica (la seva validesa serà d’un any des de la seva expedició).
  • Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a cent vint mil euros (120.000 euros).
  • Cartilla sanitària de l’animal.
  • Certificat de sanitat animal expedit per l’autoritat competent, que acrediti, amb periodicitat anual, la situació sanitària de l’animal i la inexistència de malalties o trastorns que el facin especialment perillós. Expedit per un veterinari col·legiat.
  • Certificat d’esterilització, si escau.
  • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.
  • Acreditació del pagament (13.53 €).

  Models de sol·licitud:

 2. Registre d’Animals Potencialment Perillosos

  S’estableix l’obligació de sol·licitar la inscripció de l’animal en el Registre d’Animals Potencialment Perillosos dins un termini de quinze dies a comptar des de l’obtenció de la corresponent llicència. A l’esmentat Registre hauran de constar com a mínim les dades personals del propietari, les característiques de l’animal que fessin possible la seva identificació, el lloc habitual de residència del mateix, així com si conviu amb persones o si te altres finalitats.

  Documentació requerida per a la inscripció:

  • Fotocòpia del DNI del propietari.
  • Fotocòpia de la llicència prèviament obtinguda i assegurança de responsabilitat civil.
  • Fotocòpia de la cartilla sanitària de l’animal.
  • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.
  • Certificat de sanitat de l’animal, que acrediti, amb una periodicitat anual, la situació sanitària de l’animal i la inexistència de malalties o trastorns que el facin potencialment perillós. Expedit per un veterinari col·legiat.
  • Certificat d’esterilització de l’animal, si escau, que acrediti que l’operació ha estat efectuada sota la supervisió veterinària, amb anestèsia prèvia i amb les corresponents garanties de no haver causat danys o sofriment innecessari a l’animal. L’esterilització podrà ser efectuada de forma voluntària a petició del titular de l’animal o obligatòriament per ordre o resolució de les autoritats administratives o judicials.

  Qualsevol variació de les dades que figurin a la llicència o al Registre hauran d’ésser comunicades en el termini de 15 dies des de que es produeixin. Igualment haurà de comunicar-se la sustracció o pèrdua de l’animal en el termini de quaranta-vuit hores.

  Altra informació:

  • Dades personals del tenidor.
  • Característiques de l’animal que facin possible la seva identificació, si les tengués.
  • Lloc habitual de residència d’aquest.
  • Finalitat: conviure amb éssers humans, finalitats de guarda o protecció o altres finalitats.
  • Incidents coneguts per l’autoritat administrativa o judicial.
  • Venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l’animal.
  • Trasllat de l’animal d’una comunitat a una altra, sigui amb caràcter permanent o per període superior a tres mesos.

  Qualsevol variació de les dades que consten en el registre hauran de ser comunicades pel seu titular en el termini de 15 dies, comptats a partir de la data en què es produeixin.

  La sostracció o pèrdua haurà de ser comunicada en el termini màxim de 48 hores des que tengui coneixement d’aquests fets.

 3. Normativa

  En virtut de l’estipulat en la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, desenvolupada pel Reial Decret 287/2002, de 22 de març, s’estableix l’obligació dels municipis de disposar d’un Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, així com l’obligació dels propietaris, criadors i tenidors dels mateixos a sol·licitar la seva inscripció en aquest Registre, prèvia obtenció de la pertinent llicència municipal per a la tinença d’aquests animals.

  Per tot l’exposat, és objecte de la mateixa sol·licitar la seva col·laboració i informar-li sobre els requisits necessaris i la documentació que ha d’aportar per a l’obtenció de la llicència, així com altres obligacions a les que està sotmès si realitza qualque tipus d’activitat amb animals.

  Segons la Llei 50/1999 i el Reial Decret 287/2002 que la desenvolupa tendran la consideració d’animals potencialment perillosos:

  • Gossos de les següents races i els seus encreuaments: Pit bull terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu.
  • Gossos que presentin totes o gran part de les característiques següents:
   • Forta musculatura, aspecte poderós, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
   • Marcat caràcter i gran valor.
   • Pèl curt.
   • Perímetre del tòrax entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 Kg.
   • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i abombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
   • Coll ample, musculós i curt.
   • Pit robust, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
   • Extremitats anterior paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculades, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
  • Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres animals o manifesten un caràcter marcadament agressiu. Aquesta potencial agressivitat haurà de ser apreciada per l’autoritat competent previ informe d’un manescal.

  Informació relativa a les obligacions i mesures de seguretat establertes per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre:

  1. Tota persona que condueixi un gos potencialment perillós als llocs o espais públics, hauran de portar a sobre la llicència i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al Registre Municipal. Els animals hauran d’anar lligats amb una corretja o cadena no extensible de menys de 2m i proveïts de morrió (homologat i adequat a la raça). No es podrà conduir més d’un ca per persona.
  2. Els animals potencialment perillosos que és trobin a una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol espai delimitat, hauran d’estar fermats, a no ser que es disposi d’un lloc amb la superfície, alçada i adequat tancament, per a protegir a les persones i animals que tinguin accés o es puguin acostar a n’aquests llocs. L’ensinistrament per a la guarda i defensa haurà d’efectuarse per ensinistrador que estiguin en possessió d’un certificat de capacitació expedit u homologat per l’autoritat administrativa corresponent.
  3. Els criadors, ensinistradors i comerciants d’animals potencialment perillosos hauran de disposar de les instal·lacions i mitjans adequats per a la seva tinença.

  Les persones que hagin de procedir a fer efectius aquests tràmits podran acudir a l’Àrea de Secretaria, en horari de dilluns a divendres, de 8 a 15 h. El pagament de la taxa municipal es podrà realitzar a l’oficina de recaptació de l’Ajuntament, en horari de dilluns a divendres, de 8.30 a 13 h.

   

NOTÍCIES RELACIONADES