SERVEIS I ESPAI PÚBLIC

D'aquesta àrea depèn el funcionament dels serveis bàsics del municipi, com són l'enllumenat, les aigües, la neteja viària, la recollida de fems, el reciclatge o el manteniment dels parcs i jardins.

Per a qualsevol consulta sobre les seves competències està a disposició del ciutadà el telèfon gratuït 900 210 937.

Competències:

 • Gestió dels residus
 • Neteja viària.
 • Enllumenat públic.
 • Subministrament domiciliari d'aigua potable.
 • Servei de clavegueram. Depuradora.
 • Control d’aigües.
 • Pavimentació de vies públiques.
 • Parcs, jardins i pla municipal de l’arbrat.
 • Planificació, preparació i execució dels projectes d'inversió de serveis.
 • Conservació i manteniment dels béns de domini públic local, parcs, jardins i vies públiques municipals, tant urbanes com rurals.

Normativa:

RESIDUS

 1. Deixalleria – Parc Verd

  La Deixalleria o Parc Verd és un recinte de titularitat municipal, tancat i delimitat, destinat a la recollida selectiva de residus urbans. L’ús del Parc Verd és exclusivament domèstic i per a l’aportació dels residus provinents de les llars i generadors singulars no qualificats. Els generadors singulars qualificats i productors de residus d’origen comercial i/o empresarial hauran de gestionar la recollida dels seus residus a través de gestors autoritzats.

 2. Deixalleria Mòbil

  És un vehicle adaptat per a la recollida de residus especials i voluminosos de petita grandària que, d’acord amb un calendari preestablert, es mou pels diferents barris del municipi.

 3. Recollida d’objectes voluminosos

  Si els objectes estan en bon estat, es poden dur a la Fundació Deixalles (c/ dels Menestrals, local 5, polígon de Can Matzarí). També teniu a la vostra disposició un servei gratuït de recollida. Per això haureu de contactar al tel. 971 523 007 i us indicaran el dia i la hora en que haureu de treure els voluminosos al portal del vostre domicili. També es poden dur a la Deixalleria (Parc Verd), o bé a la Deixalleria Mòbil (en cas que siguin de mida petita).

 4. Recollida de restes de poda i jardineria

  Les restes de poc volum es poden dipositar dins els contenidors d’orgànica dels carrers. També teniu a la vostra disposició un servei gratuït de recollida els dilluns i divendres. Per a la seva recollida s’han de treure les restes de poda i jardineria (només si són de mida petita) fermades en feixos al portal del domicili. Telèfon de contacte: 971 523 007. Les restes de poda i jardineria de major volum es poden dur a la Deixalleria (Parc Verd).

 5. Recollida domiciliària de vidre i de cartró a productors singulars

  Servei de recollida de vidre per a bars i restaurants: us hi podeu apuntar a l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament, al telèfon 900 210 937. L’Ajuntament us proporcionarà un contenidor per dipositar-hi el vidre. Per a la recollida del vidre heu de treure el contenidor al portal del vostre comerç abans de les 8 h del dissabte. El contenidor s’ha de retornar a l’Ajuntament en cas de no necessitar-lo més, per tal de poder ser emprat per un altre usuari.

 6. Recollida de cartró per a comerços

  Us podeu posar en contacte amb l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament al telèfon 900210937 cada vegada que necessiteu que passin a recollir el cartró. Per a la recollida heu de treure el cartró plegat i sense cap altre material al portal del vostre comerç. Els dies de recollida són els dilluns, dimarts, dimecres i divendres.

 7. Recollida de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs)

  Són aquells que necessiten corrent elèctric o camps electromagnètics per al seu funcionament, destinats a ser utilitzats amb una tensió nominal no superior a 1.000 V en corrent altern i 1.500 V en corrent continu, i els aparells necessaris per generar, transmetre i mesurar tals corrents i camps. Podeu consultar el llistat complet de RAEE i la normativa vigent sobre la gestió d’aquests residus a l’RD 208/2005.

 8. Recollida selectiva d’envasos lleugers, paper/cartró, vidre, orgànica i rebuig

  Per a la recollida de matèria orgànica, cal utilitzar únicament bosses biodegradables, que es poden aconseguir gratuïtament a diferents comerços d’Inca, mai bosses de plàsàtic. Horari per dipositar el rebuig i la matèria orgànica: de 18 a 22 hores. L’Ajuntament posa en marxa el sistema VACRI de recollida selectiva de vidre per als bars i restaurants d’Inca amb l’objectiu d’incrementar els percentatges de recollida d’aquest material. Si desitjau més informació o voleu adherir-vos-hi, contactau amb l’Àrea de Medi Ambient, al telèfon 672 233 405, o bé a l’adreça electrònica fmedina@incaciutat.com. Podeu consultar el seu funcionament al document adjunt.

 9. Recollida selectiva de roba i calçat

  Es reprèn i reforça el servei de recollida selectiva de roba i calçat. S’estima que cada habitant es pot arribar a desprendre d’uns 10 kg de roba a l’any, la majoria dels quals poden acabar al contenidor de rebuig, amb els consegüents costos ambientals i econòmics que això suposa. Per aquest motiu, l’Ajuntament vol animar els inquers que separin selectivament la roba i calçat que ja no vulguin amb la col·locació de 18 contenidors a la via pública, que seran gestionats per Càritas Mallorca, Fundació Deixalles i Humana Fundación Pueblo para Pueblo.

 10. Campanya Inca sense trastos

  Si encara no teniu el carnet del bon reciclador, podeu recollir-lo gratuïtament a l’Àrea de Medi Ambient (Museu del Calçat i de la Pell. Quarter General Luque), o bé a la Deixalleria Municipal (carrer dels Teulers, s/n. Polígon de Can Matzarí). En tenir dotze segells al carnet del bon reciclador, us podeu adreçar a l’Àrea de Medi Ambient per recollir el vostre premi.

  Plataforma web des de la qual es poden resoldre els dubtes sobre la gestió dels residus domèstics a Inca

NOTÍCIES RELACIONADES