OFERTA DE TREBALL PÚBLIC

[10/09/2020] Instruccions i mesures a complir pels aspirants durant les proves realitzades en el marc dels processos selectius

02març 2015

Al BOIB núm. 8 de dia 15 de gener de 2015 s’ha publicat la convocatòria del concurs oposició per a proveir interinament una plaça de tècnic d’Administració General. El termini per a presentar instàncies serà fins al dia 30 de gener de 2015. La instància i les bases que regeixen la convocatòria s’adjunten amb aquest […]