PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Aquesta àrea s’encarrega d’establir, implementar i garantir tots els processos d’informació pública per part de l’Ajuntament i les seves àrees cap a la ciutadania amb caràcter proactiu i a petició dels interessats. L'Àrea vetlarà pel compliment per part de l'Administració municipal de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La publicació activa es durà a terme quan la informació es consideri rellevant per a la consecució dels objectius de rendiment de comptes i d’afavoriment de la participació.

Competències:

  • Participació ciutadana.
  • Relació amb les associacions locals i entitats socials.
  • Festes de barriada.
  • Festes de Sant Antoni, Sant Sebastià i Santa Magdalena.
  • Transparència i processos d’informació pública.

DOCUMENTS

Documents institucionals

Documents d’àmbit econòmic

Altres documents

NOTÍCIES RELACIONADES