Concurs per seleccionar i guardonar la millor imatge publicitària destinada a promocionar el Carnaval 2022

 • Objecte del Concurs. El present Concurs té per finalitat promocionar la creació artística i donar difusió al Carnaval d’Inca. Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i difusió de l’obra guanyadora quedaran per sempre a favor de l’Ajuntament d’Inca.
 • Premi. S’estableix la concessió d’un premi de 200 € de la partida 2022-000-33801-4890010 al millor cartell o imatge publicitària. Aquesta quantitat serà abonada al premiat/ada amb la realització d’un ingrés al compte corrent per part de l’Àrea de Comunicació. Segons l’article 101.7 de la LIRPF, així com l’article 99 RIRPF, es disposa que la retenció a aplicar sobre els premis en metàl·lic serà del 19 % del seu import, encara que l’article 75.3.F del RIRPF assenyala que no existirà obligació de practicar retenció a aquells premis la base dels quals sigui inferior a 300 €.
 • Participants. Pot participar en aquest concurs qualsevol persona, col·lectiu social o empresa.
 • Tècnica i dimensions. La tècnica de les obres a presentar és lliure, però adaptada als mitjans d’impressió. Per aquest motiu no s’admeten tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus o volums aferrats o enganxats. La impressió de la imatge es realitzarà en format DIN A3. Els cartells o les imatges podran tenir format lliure pel que fa a les seves dimensions.
 • Hi ha de figurar el següent text:
  • Carnaval 2022
  • Sa Rueta, 26 maig
  • Sa Rua, 28 maig
  • També ha d’incloure el logotip oficial de l’Ajuntament d’Inca que es pot descarregar de la web www.incaciutat.com.
 • L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret, a l’hora de reproduir el cartell guanyador, d’afegir-hi la informació que consideri oportuna, sense perjudici del disseny original. Així mateix, l’Ajuntament d’Inca té les competències per realitzar les modificacions que cregui convenients,  segons les necessitats d’impressió, reproducció, etc.
 • Admissió. Els cartells poden ser presentats fins al dia 21 d’abril de 2022, a les 14.00 h, al Servei d’Informació General de l’Ajuntament d’Inca (plaça d’Espanya, 1, planta baixa), en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Als cartells no ha de figurar el nom ni cap dada identificativa de la persona que el presenta. Per això, se li adjuntarà un sobre tancat i en blanc amb les següents dades a l’interior:
  • Nom i llinatges
  • Fotocòpia del document d’identitat
  • Domicili
  • Telèfon de contacte
  • Adreça electrònica
 • Qualificació de les obres. El jurat encarregat de decidir l’obra guanyadora serà designat pel batle d’Inca o la persona en qui delegui. El jurat es reunirà dins els set dies següents a la finalització del termini de presentació per qualificar les obres. L’obra guanyadora s’elegirà per majoria dels seus integrants, i es tendran en compte les obres que ofereixin millor qualitat artística, originalitat i idoneïtat.
 • Resolució. El jurat proposarà a l’òrgan municipal competent la concessió del premi i podrà declarar desert el Concurs. Al mateix temps, podrà deixar fora de concurs les obres que segons el seu parer no compleixin els requisits indicats en aquestes bases. Les decisions del jurat seran, en qualsevol cas, inapel·lables. Les persones inscrites com a autors/ores han de presentar obres inèdites i originals, així com comptar amb els drets o les autoritzacions que siguin necessàries. L’Ajuntament d’Inca no es responsabilitza de l’incompliment d’aquests requisits ni del contingut de les obres presentades, queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i deriva la dita responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a.
 • Exposició. L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes les obres presentades o de les seleccionades pel jurat amb aquesta finalitat.
 • Devolució de les obres. Les obres es podran retirar presentant el rebut lliurat el dia de la inscripció i un cop passats deu dies des de la resolució del jurat. Hi haurà un mes per retirar les obres. L’Ajuntament no es farà responsable de les obres no recollides una vegada transcorregut aquest termini. L’Ajuntament d’Inca tendrà una cura especial en la manipulació dels originals presentats al Concurs, però declina tota responsabilitat de la seva pèrdua, usurpació, deteriorament o destrucció accidental durant la durada del Concurs o, si s’escau, exposició de l’obra.
 • Acceptació de les bases. El fet de presentar-se al Concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat. L’Ajuntament d’Inca queda facultat per resoldre qualsevol cas que no hi estigui previst.

Compartir

Newsletter Image