Ple – convocatòries

Us informam de la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA que tindrà lloc a la SALA DE SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL a les 10 hores del DIVENDRES, dia 27 de febrer de 2015, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ordre del […]

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de plens a les 10 hores del dimarts, dia 23 de desembre de 2014, amb el següent ordre del dia: Aprovació de les actes de les sessions anteriors. Dació de compte dels decrets de la Batlia. Dació de compte de l’estat d’execució […]

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc a la sala de sessions a les 11 hores del dia 9 de desembre de 2014 amb el següent ordre del dia: Aprovació dels pressuposts municipals per al 2015.

Data: 28 de novembre de 2014, a les 10 hores, a la Sala de Plens. Ordre del dia: Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Dació de compte dels Decrets de la Batlia. Dació de compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2014. Proposta de la Batlia per a l’aprovació de les bases reguladores […]

Ordre del dia: Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dia 23 d’octubre de 2014. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 706 al 800 de 2014. Dació de compte de l’informe del tercer trimestre de 2014 sobre l’execució del Pla d’Ajust. Proposta de la Batlia per aprovar inicialment la […]

Ple en sessió extraordinària que tendrà lloc a la sala de sessions, a les 11.30 hores del dijous, dia 23 d’octubre, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de dia 26 de setembre de 2014. 2.Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per resoldre els recursos de reposició interposats […]

Ordre del dia: 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 2. Dació de compte dels decrets de la Batlia. 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 14/2014 i la modificació de les bases d’execució del pressupost. 4. Proposta de la Batlia per a la resolució […]

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de sessions de la casa consistorial a les 10 hores del divendres dia 31 de gener de 2014, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent ORDRE DEL DIA Aprovació […]

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la Sala de sessions de la Casa Consistorial, a les 10 hores del divendres, dia 29 de novembre de 2013, en primera convocatòria i, en segona, d’acord amb el que preceptua l’article 90.2 del ROF, amb el següent: ORDRE DEL DIA Aprovació de l’acta […]

Newsletter Image