L’Ajuntament d’Inca, en col·laboració amb l’Associació Finestra al Sud – S’Altra Senalla d’Inca, convoca el Certamen Escolar de Relat Curt i Poesia 2019, per tal de promoure l’afició a la creació literària entre els alumnes del segon cicle de secundària i de secundària postobligatòria dels centres d’Inca, d’acord amb les bases següents:

 1. Hi poden concursar els alumnes d’Inca o d’altres poblacions matriculats en centres de secundària de la ciutat.
 2. Les obres que es presentin al Certamen han de ser originals i inèdites, redactades en llengua catalana, amb una extensió màxima de deu folis i una de mínima de tres, tant per als relats curts com per als reculls de poemes.
 3. S’han de presentar dos exemplars dels originals, amb format DIN A-4, mecanografiats a doble espai i per una sola cara, perfectament llegibles, i una còpia en suport informàtic realitzada en un programa estàndard, com ara Open Office o Word, i també en format pdf. A la portada, hi haurà de figurar el títol i el lema; aquest mateix lema haurà de presentar-se en un sobre a part, a l’interior del qual haurà de constar el nom, cognoms, adreça, telèfon, centre d’estudis i curs acadèmic del concursant.
 4. L’Ajuntament d’Inca atorgarà els premis següents:
  • Relat curt: un 1r premi de 200 €, que es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte corrent de la persona guanyadora.
  • Poesia: un 1r premi de 200 €, que es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte corrent de la persona guanyadora.
 5. Formen el jurat el regidor de Cultura, personal tècnic de l’àrea i una persona relacionada amb l’entitat Finestra al Sud – S’Altra Senalla d’Inca. Podrà resoldre inapel·lablement totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases. El jurat pot declarar desert el premi, si així ho creu convenient.
 6. Les obres s’han de lliurar a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca (de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h). El termini d’admissió acaba el divendres dia 5 d’abril de 2019.
 7. Els treballs no premiats podran retirar-se de l’Ajuntament, sempre que prèviament es presenti la deguda acreditació, i en el termini d’un mes a comptar des de la data d’adjudicació del premi.
 8. L’Ajuntament es reservarà els originals premiats com també els accèssits i els podrà publicar en el moment que consideri oportú.
 9. Un cop presentats els originals, no podran retirar-se per tal de fer-hi correccions o ampliar-ne el text.
 10. El jurat pot resoldre inapel·lablement totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases.
 11. El simple fet de presentar treballs en aquest certamen pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Compartir

Newsletter Image