CERTAMEN ESCOLAR DE RELAT CURT I POESIA 2020
Adreçat a estudiants de secundària i secundària postobligatòria
Tema lliure
Termini de recepció d’originals: fins al divendres 3 d’abril

Bases reguladores del certamen:

 1. Hi poden concursar els alumnes d’Inca o d’altres poblacions matriculats en centres de secundària de la ciutat.
 2. Les obres que es presentin al Certamen han de ser originals i inèdites, redactades en llengua catalana, amb una extensió màxima de deu folis i una de mínima de tres, tant per als relats curts com per als reculls de poemes.
 3. S’han de presentar dos exemplars dels originals en format DIN A-4, mecanografiats a doble espai i per una sola cara, perfectament llegibles, i una còpia en suport informàtic realitzada en un programa estàndard, com ara Open Office o Word, i també en format pdf, que s’ha de lliurar a través de l’adreça electrònica cultura@incaciutat.com. A la portada, hi haurà de figurar el títol i el lema; aquest mateix lema haurà de presentar-se en un sobre a part, a l’interior del qual haurà de constar el nom, cognoms, adreça, telèfon, centre d’estudis i curs acadèmic del concursant.
 4. L’Ajuntament d’Inca atorgarà els premis següents:
  • Relat curt: un 1r premi de 200 €, que es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte corrent de la persona guanyadora.
  • Poesia: un 1r premi de 200 €, que es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte corrent de la persona guanyadora.
 5. El lliurament de premis es durà a terme el dia 23 d’abril de 2020 a les 19 h, al Claustre de Sant Domingo.
 6. Formen el jurat la regidora de Cultura, personal tècnic de l’àrea i representants de les entitats Comunitart i Finestra al Sud – S’Altra Senalla d’Inca. Podrà resoldre inapel·lablement totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases. El jurat pot declarar desert el premi, si així ho creu convenient.
 7. Les obres s’han de lliurar a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca (de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h). El termini d’admissió acaba el divendres dia 3 d’abril de 2020.
 8. Els treballs no premiats podran retirar-se de l’Ajuntament, sempre que prèviament es presenti la deguda acreditació, i en el termini d’un mes a comptar des de la data d’adjudicació del premi.
 9. L’Ajuntament es reservarà els originals premiats com també els accèssits i els podrà publicar en el moment que consideri oportú.
 10. Un cop presentats els originals, no podran retirar-se per tal de fer-hi correccions o ampliar-ne el text.
 11. El jurat pot resoldre inapellablement totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases.
 12. El simple fet de presentar treballs en aquest certamen pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Compartir

X