CURSOS DE LLENGUA CATALANA
CONVOCATÒRIA FEBRER-MAIG 2022


 • Oferta de cursos
 • La matrícula s’ha de fer de manera telemàtica del 10 al 21 de gener de 2022 (ambdós inclosos) a llengua.iebalearics.org.
 • Nivells: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA. Només és possible matricular-se a un curs per convocatòria.
 • Les places són limitades.
 • Oferta de cursos: presencials, semipresencials i en línia.
 • Llocs: Bunyola, Calvià, Consell, Eivissa, Llucmajor, Inca i Palma.
 • Durada i dates
  • Els cursos PRESENCIALS i VIRTUALS són de 80 hores (3 sessions a la setmana).
  • Els cursos de nivells B2, C1 i C2 A DISTÀNCIA són d’aproximadament 80 hores.
  • Els cursos de nivell B2, C1 i C2 SEMIPRESENCIALS són de 35 hores (1 sessió setmanal).
  • Els cursos comencen la setmana del 7 de febrer de 2022 i acaben la setmana del 16 de maig de 2022.
 • Material: els alumnes dels cursos presencials i semipresencials, hauran d’adquirir el llibre que els indicarem abans de començar el curs.
 • Preus dels cursos
  • Presencials i virtuals
   • A1 i A2: 60 €
   • B1 i B2: 80 €
   • C1 i C2: 120 €
  • Semipresencials
   • B2: 60 €
   • C1, C2 i LA: 90 €
  • A distància
   • B2: 50 €
   • C1, C2 i LA: 70 €
 • Motius de reducció de matrícula
  • Reducció del 50 % de l’import de la matrícula
   • Estar en situació de desocupació: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. La data d’expedició d’aquest informe no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.
   • Percebre una pensió pública: certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.
   • Estar reclòs en un centre penitenciari: certificat expedit pel centre penitenciari.
   • Ser membre d’una família nombrosa: títol de família nombrosa en vigor.
   • Ser membre d’una família monoparental: títol acreditatiu de la condició de família monoparental o carnet acreditatiu individual.
   • Ser membre d’una família amb persones en situació de dependència: resolució de reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.
   • Ser membre d’una família amb persones amb discapacitat: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.
   • Tenir una discapacitat del 33 % o superior: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.
   • Tenir el carnet jove europeu: Carnet Jove. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar el document original.
   • Ser víctima de violència de gènere: qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.
  • Reducció del 100 % de l’import de la matrícula
   • Ser membre d’una família nombrosa especial: títol de família nombrosa especial en vigor.
   • No cobrar cap prestació contributiva: certificat del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que acrediti que la persona interessada no cobra cap prestació econòmica. La data d’expedició d’aquest certificat no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.
   • Ser atès pels Serveis Socials per motius econòmics: certificat expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi en què està empadronada la persona interessada o organismes similars.
 • Places, aules i horaris: el nombre de places dels cursos és limitat. Les places es cobriran per ordre d’inscripció. L’oferta concreta d’aules i horaris es pot modificar, d’acord amb la demanda. Un cop formalitzada la matrícula, no s’accepten canvis d’horari ni de curs. L’IEB es reserva el dret d’anul·lar els cursos en què no hi hagi una inscripció mínima d’alumnes. En aquest supòsit, l’IEB ho comunicarà a les persones que s’hi hagin inscrit per oferir-los la possibilitat de matricular-se a un altre curs o recuperar l’import pagat.
 • Requisits i documentació necessària per matricular-se
  • Tenir 16 anys en la data d’acabament del termini d’inscripció.
  • Acreditar el nivell de català anterior al del curs al qual es vol fer la inscripció. En cas de no tenir l’acreditació, s’ha de fer una prova de nivell.
  • Aportar el document que acrediti el dret a la reducció de l’import de la matrícula. La documentació s’ha d’enviar per correu electrònic a ensenyament@ieb.caib.es.
  • Proves de nivell: les proves de nivell es faran amb de manera virtual seguint les indicacions al moment de fer la inscripció. Si necessitau posar-vos en contacte amb nosaltres, podeu escriure a ensenyament@ieb.caib.es.
  • La documentació s’ha de presentar dins el termini establert.
 • Devolució de l’import de la matrícula: l’import de la matrícula només es tornarà si l’IEB cancel·la el curs.
 • Certificats de participació al curs: els alumnes que hagin participat a un 80% del curs tendran dret a un certificat.
 • Llista d’admesos als cursos: el dia 3 de febrer de 2022, l’IEB publicarà la llista d’admesos als cursos, que es podrà consultar en el lloc web.

Més informació:
Institut d’Estudis Baleàrics
Tel. 971 177 604
ensenyament@ieb.caib.es

Compartir

Newsletter Image