SEGURIDAD CIUDADANA

Este área es responsable de todos los temas relacionados con la seguridad ciudadana, gestión del tráfico y actuaciones en situaciones de emergencias.

Policia Local de Inca
Plaza del 1 de mayo
Inca 07300
Tel. 871 914 600
Fax 871 914 607
policia@incaciutat.com

CONCEJALÍA

 1. Alegaciones a denuncias de tráfico
  Presentar las alegaciones a una denuncia de tráfico que se estimen convenientes aportando las pruebas oportunas.
   
  Normativa:
  • Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora.
  • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
  • Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
   
   
 2. Solicitud de ocupación de la vía pública
  Tiene por objeto obtener un control de la Policía Local o una señalización vial de la ocupación de una parte de la vía pública.
   
 3. Solicitud de tarjetas de armas de 4a. categoría
  • Descripció Obtenció de la tarja d’armes de la 4ª categoria del Reglament d’armes.
  • Qui ho pot sol·licitar? Els titulars que adquireixin o posseeixin les citades armes.
  • Quan sol·licitar-ho? Després de la compra de l’arma o presa de possessió.

  Documentació a aportar

  • Majors d’edat
   • Instància de sol·licitud per a l’expedició de la tarja per armes de la 4ª categoria, acompanyada de la següent documentació:
    • Fotocòpia del DNI.
    • Certificat d’empadronament.
    • Factura de compra de l’arma o document certificatiu expedit per l’armeria en el qual constaran de forma detallada la marca, el model, el número de sèrie i les característiques de l’arma, fent constar si és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.
    • Certificació d’antecedents penals (es pot obtenir a la Gerència Territorial de Justícia, situada al c/ de la Posada de la Real, 6, de Palma).
    • En el cas d’armes ludicoesportives d’airsoft o paintball, la persona interessada en tot cas haurà de presentar l’arma a l’armeria autoritzada, a l’objecte d’encunyar-hi un número de sèrie autoritzat. L’armeria expedirà un document justificatiu en el qual constaran la marca, el model, el número encunyat i si l’arma és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.
  • Menors d’edat (de 14 a 18 anys)
   • Instància de sol·licitud per a l’expedició de la tarja per armes de la 4ª categoria, signada pel pare, la mare, el tutor/a o representant legal del/de la menor, acompanyada de la següent documentació:
    • Fotocòpia del DNI.
    • Certificat d’empadronament del/de la menor.
    • Factura de compra de l’arma o document certificatiu expedit per l’armeria en el qual constaran de forma detallada la marca, el model, el número de sèrie i les característiques de l’arma, fent constar si és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.
    • Certificació d’antecedents penals del pare, la mare o el tutor/a del/de la menor (es pot obtenir a la Gerència Territorial de Justícia, situada al c/ de la Posada de la Real, 6, de Palma).
    • En el cas d’armes ludicoesportives d’airsoft o paintball, la persona interessada en tot cas haurà de presentar l’arma a l’armeria autoritzada, a l’objecte d’encunyar-hi un número de sèrie autoritzat. L’armeria expedirà un document justificatiu en el qual constaran la marca, el model, el número encunyat i si l’arma és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.

  Si la persona sol·licitant és posseïdora de llicència d’armes de superior categoria:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia llicència d’armes en vigor.
  • Certificat d’empadronament.
  • Factura de compra de l’arma o document certificatiu expedit per l’armeria en el qual constaran de forma detallada la marca, el model, el número de sèrie i les característiques de l’arma, fent constar si és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.
  • En el cas d’armes ludicoesportives d’airsoft o paintball, la persona interessada en tot cas haurà de presentar l’arma a l’armeria autoritzada, a l’objecte d’encunyar-hi un número de sèrie autoritzat. L’armeria expedirà un document justificatiu en el qual constaran la marca, el model, el número encunyat i si l’arma és de la categoria 4ª.1 o 4ª.2.

  Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

  Presentació de la sol·licitud juntament a la documentació sol·licitada en el Registre Municipal de l’Ajuntament d’Inca. En el cas que no es pugui presentar la factura, la persona interessada serà citada per la Secció de Gestió Interna de la Policia Local d’Inca, ubicada al c/ del Primer de Maig, s/n, a l’objecte de personar-se en aquestes dependències amb l’arma per a la seva verificació i amb els documents que posseeixi referents a aquesta (p. e. contracte de compra).

  Una vegada rebuda la documentació a la Secció de Gestió Interna de la Policia Local d’Inca, es dictarà la resolució que correspongui. En el cas que sautoritzi s’expedirà la tarja, que serà entregada a la persona interessada amb cita prèvia mitjançant cridada telefònica, realitzada per la Secció de Gestió Interna de la Policia Local.

  Informació complementària

  Queda prohibit l’ús d’aquestes armes a zones urbanes, parcs, llocs propers a vies de comunicació o actes de pública concurrència. Únicament queda autoritzat el seu ús als espais i locals especialment autoritzats per a aquestes activitats.

  El/la menor que obtengui la tarja d’armes no podrà utilitzar l’arma si no es troba acompanyat/ada per una persona major d’edat.

  Per obtenir un altre tipus de llicència d’armes haurà d’acudir a la intervenció d’armes de la Guàrdia Civil que correspongui al seu municipi.

 4. Quejas y sugerencias

NOTICIAS RELACIONADAS