PERFIL DEL CONTRATANTE

El perfil del contratante del Ayuntamiento de Inca y su sector público ha pasado a integrarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En el perfil del contratante de la página web municipal sólo se publica la relación de los contratos licitados.

Se puede acceder a las licitaciones publicadas a través de los siguientes enlaces:

[06/09/2021] Model de sol·licitud [06/09/2021] Memòria justificativa Servei de docència del mòdul MF 0816-1 d’Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis, i l’UF 0541 del mòdul 0817-1 d’Operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions, del Certificat de Professionalitat ELES0208.

[06/09/2021] Model de sol·licitud [06/09/2021] Memòria justificativa Contracte menor consistent en el servei de docència del mòdul MF 0883-3 de Mesuraments per a la instal·lació d’elements de fusteria i del mòdul MF 0886-2 d’Instal·lació d’estructures de fusta, del Certificat de Professionatlitat d’Instal·lacions d’Elements de Fusteria MAMS 0108.

[02/06/2021] Annex II [02/06/2021] DEUC [02/06/2021] Estudi econòmic [02/06/2021] Memòria justificativa [02/06/2021] PCAP [02/06/2021] PPT [02/06/2021] Enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic Termini de presentació de proposicions: fins dia 7 de juliol de 2021

A més a més, el consistori prioritzarà també els tràmits per a l’obtenció de les llicències d’obres. L’Ajuntament d’Inca desenvolupa una completa estratègia per fer front a la greu crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. Així doncs, el consistori inquer ha decidit fomentar la despesa pública, i accelera la licitació de les inversions, tan […]

[26/06/2019] Formulari DEUC [26/06/2019] Model de proposició d’oferta econòmica [26/06/2019] Plec de clàusules economicoadministratives i prescripcions tècniques [26/06/2019] Enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic Les ofertes es podran presentar de forma telemàtica mitjançant la Plataforma de Contractació de l’Estat o bé de forma presencial al Registre de l’Ajuntament. Nou termini de presentació […]

[29/06/2017] Memòria descriptiva i plecs de condicions [29/06/2017] Pressupost i amidaments [29/06/2017] Resum del pressupost [29/06/2017] Estudi bàsic de seguretat [29/06/2017] Quadre de preus descomposts [29/06/2017] Plànol de planta baixa i coberta de secció transversal [29/06/2017] Plànol de detalls de la coberta, paret lateral [29/06/2017] Plànol de planta de situació conjunt Termini de presentació: 11 de juliol de 2017. Projecte bàsic i d’execució […]

Ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el 15 de marzo de 2019. [21/02/2019] Modelo de proposición [21/02/2019] Modelo de instancia [21/02/2019] Proyecto [21/02/2019] Memoria Presentación de ofertas hasta el 4 de marzo de 2019, en el Registro General del Ayuntamiento de Inca o por correo electrónico a secretaria@ajinca.net.

[09/01/2019] Adjudicación [26/02/2018] Estudio lumínico rotonda [26/02/2018] Estudio lumínico piscina [26/02/2018] Estudio lumínico paso elevado de peatones [26/02/2018] Estudio lumínico Parque Europa [26/02/2018] Estudio lumínico fútbol sala [26/02/2018] Estudio lumínico calle Llubí [26/02/2018] Anexo VI prescripciones técnicas proyectores [26/02/2018] Anexo V prescripciones técnicas luminarias [26/02/2018] Pliego de prescripciones técnicas [26/02/2018] Pliego de cláusulas administrativas [26/02/2018] Anuncio de licitación (BOIB núm. 25 24/02/2018)   Presentación de ofertas […]

[02/01/2019] Resolución del Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares por la que se formula el informe de impacto ambiental sobre el Proyecto de construcción de un parque verde en la parcela 271 del polígono 8. TM Inca (94a/2018) (BOIB núm. 158 18/12/2018) [28/05/2018] Adjudicación [26/02/2018] Planos: 1 – Situación y emplazamiento 2 […]

[07/12/2018] Enlace a la Plataforma de Contratación del Sector Público Presentación de ofertas hasta el 17 de diciembre de 2018. Contrato menor de obras consistente en el pintado y repintado de marcas viales.

[20/11/2018] Adjudicación Se procede a ampliar el plazo para la presentación de propuestas en relación al contrato menor para la sustitución de las unidades exteriores de la edificación de la escuela infantil Toninaina de Inca. El plazo de presentación de ofertas finaliza el día 24 de mayo de 2018 a 14 horas. [17/05/2018] Informe de características técnicas […]

[20/11/2018] Enlace a la Plataforma de Contratación Presentación de ofertas hasta el 17 de diciembre de 2018 [06/11/2018] Plano de elementos existentes [06/11/2018] Informe de criterios [06/11/2018] Informe de valoración de suelo urbano [06/11/2018] Pliegos de prescripciones técnicas [06/11/2018] Pliegos de cláusulas administrativas [06/11/2018] Propuesta de inicio [06/11/2018] Anuncio de aprobación del proyecto (BOIB núm. 137 01/11/2018) […]

[02/03/2018] Adjudicación [05/02/2018] Aclaración de error material (tercer párrafo del apartado “Características de los chalecos”) [01/02/2018] Informe de prescripciones técnicas (modificado) Nuevo plazo de presentación de instancias: hasta el 8 de febrero de 2018 [24/01/2018] Informe de prescripciones técnicas [24/01/2018] Modelo de instancia Presentación de instancias hasta el 2 de febrero de 2018

[30/10/2018] Enlace a la Plataforma de Contratación del Sector Público Nuevo plazo de presentación de ofertas hasta el 14 de noviembre de 2018 [29/10/2018] Desistimiento del procedimiento de adjudicación [03/05/2018] Pliego de prescripciones técnicas [03/05/2018] Pliego de cláusulas administrativas [03/05/2018] Anuncio de licitación (BOIB núm. 52 28/04/2018) Nuevo plazo de presentación de ofertas hasta el 14 de mayo de […]

[29/10/2018] Adjudicación definitiva [06/03/2018] Pliego de prescripciones técnicas  [06/03/2018] Pliego de cláusulas administrativas [06/03/2018] Anuncio de licitación (BOIB núm. 29 06/03/2018) Presentación de ofertas hasta el 21 de marzo de 2018

[05/09/2018] Adjudicació definitiva [19/02/2018] Pistes de tennis [19/02/2018] Pista d’atletisme [19/02/2018] Hoquei [19/02/2018] Futbol sala [19/02/2018] Frontó [19/02/2018] Camp de futbol [19/02/2018] Annex II [19/02/2018] Annex I [19/02/2018] Plec de prescripcions tècniques [19/02/2018] Plec de clàusules administratives [19/02/2018] Anunci de licitació (BOIB núm. 22 17/02/2018) Presentació d’ofertes fins al 5 de març de 2018

[05/09/2018] Adjudicación definitiva [13/02/2018] Annex III – Prescripciones técnicas bloques ópticos luminarias calles del centro [13/02/2018] Annex II – Prescripciones técnicas luminarias columnas calles del centro [13/02/2018] Anexo I – Plaza de España y Santa María la Mayor [13/02/2018] Anexo-I – Calle Mayor (interdistancia 22 m) [13/02/2018] Anexo-I – Calle Mayor (interdistancia 16 m) [13/02/2018] Pliego de prescripciones técnicas [13/02/2018] Pliego de […]

[21/08/2018] Adjudicación [12/02/2018] Error material (Pliego de cláusulas administrativas, cláusula 5, Solvencia del contratista) [05/02/2018] Pliego prescripciones técnicas [05/02/2018] Pliego de cláusulas administrativas [05/02/2018] Anuncio de licitación (BOIB núm. 16 03/02/ 2018) Presentación de ofertas hasta el 19 de febrero de 2018 Contratación, mediante procedimiento abierto, del suministro de productos y material de limpieza para las diferentes instalaciones y […]

[29/05/2018] Adjudicación [31/01/2017] Error material anexo 11 Presupuesto de licitación [28/12/2017] Lista de subrogación de personal [28/12/2017] Anexos (català)   (castellano) [28/12/2017] Pliegos de prescripciones teçnicas (català)   (castellano) [28/12/2017] Pliegos de cláusulas administrativas (català)   (castellano) [28/12/2017] DEUC (.zip) [27/12/2017] Anuncio de licitación (Diario Oficial de la Unión Europea TED núm. 519176-2017) Prestación de servicios deportivos a cargo de profesionales del deporte y […]

[26/04/2018] Adjudicación [05/02/2018] Planos [05/02/2018] Pliegos de prescripciones técnicas [05/02/2018] Pliegos de cláusulas administrativas [05/02/2018] Anuncio de licitación Presentación de ofertas hasta el 2 de marzo de 2018 Contrato de obras de dotación de escalera de emergencias y reforma de la recepción del Casal de Cultura (Pes des Bessó), incluído en el Plan Especial de Ayudas del Consell Insular de Mallorca […]

[10/04/2018] Adjudicación definitiva [28/12/2017] Estudio de seguridad [28/12/2017] Memoria [28/12/2017] Planos [28/12/2017] Presupuesto y mediciones [28/12/2017] Cuadro de descompuestos [28/12/2017] Resumen del presupuesto [28/12/2017] Pliegos de prescripciones técnicas [28/12/2017] Pliegos de cláusulas administrativas [28/12/2017] Anuncio de licitación (BOIB núm. 159 28/12/2017) Presentación de ofertas hasta el 23 de enero de 2018 Contrato de obras para llevar a cabo el proyecto de pavimentación asfáltica de […]

[26/03/2018] Adjudicación definitiva [18/12/2017] Documento.bc3 (zip) [12/12/2017] Planos [12/12/2017] Pliegos de condiciones [12/12/2017] 5.3 EESS memoria [12/12/2017] 5.3 EESS planos [12/12/2017] 5.5 Actividad planos [12/12/2017] 5.5 Actividad memoria [12/12/2017] Memoria [12/12/2017] Anuncio de licitación (BOIB núm. 151 12/12/2017) Presentación de ofertas hasta el 8 de enero de 2018

[21/03/2018] Adjudicación definitiva [28/12/2017] Presupuesto y mediciones [28/12/2017] Plano situación circuito biosaludable [28/12/2017] Memoria [28/12/2017] Estudio de seguridad [28/12/2017] Documentación gráfica [28/12/2017] Pliegos de cláusulas administrativas [28/12/2017] Anuncio de licitación (BOIB núm. 159 28/12/2017) Presentación de ofertas hasta el 12 de enero de 2018 Contratación, mediante procedimiento abierto, del suministro e instalación de equipamiento de zonas verdes y parques infantiles de Inca

[15/03/2018] Adjudicación [23/11/2017] Planos [23/11/2017] Clasificación, solvencia y criterio de adjudicación [23/11/2017] Proyecto [23/11/2017] Instancia Plazo de presentación de ofertas: hasta el 4 de diciembre de 2017.

[12/03/2018] Adjudicación definitiva [20/12/2017] Pliegos de prescripciones técnicas [20/12/2017] Pliegos de cláusulas administrativas [20/12/2017] Anuncio de licitación (BOIB núm. 153 16/12/2017) Nuevo plazo de presentación de ofertas hasta el 2 de enero de 2018 [21/11/2017] Resolución del Ayuntamiento de Inca por la cual se suspende la licitación (BOIB núm. 142 21/11/2017) [20/11/2017] Suspensión de la licitación y del plazo de presentación […]

[08/02/2018] Pliegos de prescripciones técnicas [08/02/2018] Planos: Plano 1 Plano 2 Plano 3 Plano 4 Presentación de ofertas hasta el 27 de febrero de 2018 Contratación menor del suministro consistente en la adquisición de luminarias para la iluminación de las distintas dependencias del edificio de las oficinas administrativas del Ayuntamiento de Inca

[02/02/2018] Adjudicación definitiva [19/12/2017] Pliegos de cláusulas administrativas [19/12/2017] Pliegos de prescripciones técnicas [18/12/2017] Modelo de instancia [18/12/2017] Anuncio de licitación (BOIB núm. 153 16/12/2017) Nuevo plazo de presentación de ofertas hasta el 2 de enero de 2018 [18/12/2017] Declaración de licitación desierta y apertura de nuevo procedimiento [07/11/2017] Anuncio (BOIB núm. 136 07/11/2017) [07/11/2017] Pliegos de cláusulas administrativas [07/11/2017] Pliegos de prescripciones […]

[02/01/2018] Declaración de licitación desierta [14/11/2017] Modelo de instancia [14/11/2017] Pliegos de prescripciones técnicas [14/11/2017] Anuncio de licitación y pliegos de cláusulas administrativas (BOIB núm. 139 14/11/2017) Plazo de presentación de ofertas hasta el 29 de noviembre de 2017

[28/12/2017] Adjudicació [04/10/2017] Projecte [28/09/2017] Contractació de les obres del projecte de reposició del paviment asfàltic de diversos carrers d’Inca-2017 (BOIB núm. 119 28/09/2017) [28/09/2017] Plec de clàusules administratives Termini de presentació d’ofertes fins al 24 d’octubre de 2017.

[22/12/2017] Propuesta de adjudicación [28/09/2017] Aclaración relativa a los pliegos [28/09/2017] Prórroga del plazo de presentación de ofertas (BOIB núm. 119 28/09/2017) Plazo prorrogado hasta el 2 de noviembre de 2017 a las 14 horas. [04/09/2017] Pliego de cláusulas jurídico-administrativas [04/09/2017] Pliego de condiciones (BOIB núm. 108 02/09/2017) Concurso para la adjudicación, mediante cesión gratuita, de la […]

[14/12/2017] Estudio económico financiero [14/12/2017] Pliegos de condiciones [14/12/2017] Concesión demanial de la ocupación privativa de una parcela municipal de dominio público para la construcción, instalación y explotación de un complejo sociocultural y recreativo con oferta complementaria (BOIB núm. 154 14/12/2017) Presentación de ofertas hasta el 15 de enero de 2018

[22/09/2017] Adjudicació definitiva [21/07/2017] Plec de clàusules administratives [21/07/2017] Plec de prescripcions tècniques [21/07/2017] Exposició de plecs i anunci de licitació (BOIB núm. 88 20/07/2017) Termini de presentació de sol·licituds fins al 04/08/2017.

[01/09/2017] Adjudicació definitiva del contracte d’obres [26/05/2017] Informació relativa a la bonificació sobre l’ICIO [08/05/2017] Plecs de clàusules administratives BOIB núm. 54 06/05/2017 Plataforma de Contractació del Sector Públic Anunci previ (Plataforma de Contractació del Sector Públic, expedient núm. OO2017/000120 publicat el 28/04/2017 a les 13.09 h) Documentació: Contracte d’obres del projecte de reforma i […]

Presentació d’ofertes fins a l’1 de febrer de 2017 Projecte de remodelació de l’enllumenat públic del municipi d’Inca, Zona 2, inclòs en el Pla Especial d’Inversions financerament sostenibles del Consell Insular de Mallorca (2016-2017) [27/03/2017] Adjudicació definitiva [25/01/2017] Nota [25/01/2017] Projecte modificat [18/01/2017] Plec de clàusules administratives [18/01/2017] Projecte [18/01/2017] BOIB núm. 7 17/01/2017 [18/01/2017] Plànols pl01 […]

Presentació d’ofertes fins a l’1 de febrer de 2017 Projecte de reforma i modernització de l’enllumenat públic de vàries zones d’Inca, inclòs en el Pla Especial d’Inversions financerament sostenibles del Consell Insular de Mallorca (2016-2017) [27/03/2017] Adjudicació definitiva [25/01/2017] Nota [25/01/2017] Projecte modificat [18/01/2017] Plec de clàusules administratives [18/01/2017] Projecte [18/01/2017] BOIB núm. 7 17/01/2017 [18/01/2017] Plànols pl01 pl02 pl03 pl04 […]

Presentació d’ofertes fins a l’1 de febrer de 2017 Projecte de millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques de l’avinguda Gran Via de Colom, inclòs en el Pla Especial d’Inversions Financerament sostenibles del Consell Insular de Mallorca (2016-2017) [27/03/2017] Adjudicació definitiva [18/01/2017] Plec de clàusules administratives [18/01/2017] Projecte [18/01/2017] BOIB núm. 7 17/01/2017 [18/01/2017] Plànols pl01 […]

[09/01/2017] Adjudicació definitiva [07/11/2016] Plecs de clàusules administratives [07/11/2016] Plecs de prescripcions tècniques [07/11/2016] BOIB núm. 140 05/11/2016 Termini de presentació d’ofertes fins al 21 de novembre de 2016

[09/01/2017] Adjudicació definitiva [14/11/2016] Plec de clàusules administratives [14/11/2016] BOIB núm. 143 12/11/2016 [14/11/2016] Memòria [14/11/2016] Estudi bàsic de seguretat i salut [14/11/2016] Resum del pressupost [14/11/2016] Pressupost i amidaments [14/11/2016] Quadre de descomposts [14/11/2016] Decret 110/2010, de 29 d’octubre, Reglament de supressió de barreres arquitectòniques [14/11/2016] Plànol 1 [14/11/2016] Plànol 2 [14/11/2016] Plànol 3 [14/11/2016] Plànol 4 Presentació d’ofertes fins al 9 de desembre de […]

[09/01/2017] Adjudicació definitiva [11/11/2016] Documentació Memòria Pressupost Estudi de seguretat i salut BOIB núm. 142 10/11/2016 Plec de condicions Plec de clàusules administratives [11/11/2016] Plànols Índex   P00   P01   P02   P03   P04   P05   P06   P07   P08   P09   P10   P11   P12   P13   P14   P15   P16 Presentació d’ofertes fins al 7 de desembre de 2016

  • 1
  • 2