L’Ajuntament d’Inca, en col·laboració amb l’entitat Comunitart, convoca el Certamen Escolar de Relat Curt i Poesia 2022, per tal de promoure l’afició a la creació literària entre els alumnes del segon cicle de secundària i de secundària postobligatòria dels centres d’Inca, d’acord amb les  bases següents:

 1. Hi poden concursar els alumnes d’Inca o d’altres poblacions matriculats en centres de secundària de la ciutat.
 2. S’hi estableixen les categories de relat curt i poesia. Les obres que es presentin al Certamen han de ser originals i inèdites, redactades en llengua catalana, amb una extensió màxima de deu folis i una de mínima de tres, tant per als relats curts com per als reculls de poemes. La temàtica proposada per a les dues categories és la següent: “Una dona important.”
 3. Els originals s’han de presentar en format DIN A4, mecanografiats a doble espai i perfectament llegibles, en un programa estàndard com ara Open Office o Word, i també en format pdf, i han de ser lliurats en suport informàtic a l’adreça electrònica cultura@incaciutat.com. En un arxiu a part s’adjuntarà un document de dades personals en què constarà el títol de l’obra i les dades de l’autor/a (nom i llinatges, DNI, adreça postal, telèfon i adreça electrònica) i el centre educatiu d’Inca al qual cursa els seus estudis. Els autors/ores que ho desitgin podran participar-hi sota pseudònim, que figurarà devora el títol de l’obra a la portada del document i juntament amb les dades de l’autor/a dins el document de dades personals.
 4. L’Ajuntament d’Inca atorgarà els premis següents:
  • Relat curt: — un 1r premi de 200 €, que es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte corrent de la persona guanyadora.
  • Poesia: — un 1r premi de 200 €, que es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte corrent de la persona guanyadora.
  • El lliurament de premis es durà a terme, sempre que les restriccions sanitàries ho permetin, el dia 23 d’abril de 2022 a les 12 h al cadafal de la plaça d’Espanya; en cas contrari, tendrà lloc en format virtual.
 5. Formen el jurat la regidora de Cultura, personal tècnic de l’àrea i un representant de l’entitat Comunitart. Podrà resoldre inapel·lablement totes aquelles qüestions no estipulades en aquestes bases. El jurat pot declarar desert el premi, si així ho creu convenient.
 6. Les obres s’han de lliurar a l’adreça electrònica l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca (cultura@incaciutat.com). El termini d’admissió acaba el divendres dia 1 d’abril de 2022.
 7. L’Ajuntament es reservarà els originals premiats i els publicarà a la web municipal en el moment que consideri oportú.
 8. Un cop presentats els originals, no podran retirar-se per tal de fer-hi correccions o ampliar-ne el text.
 9. El simple fet de presentar treballs en el Certamen pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Compartir

Newsletter Image