Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Inca que tendrà lloc a la sala de plens a les 10 hores del dimarts, dia 23 de desembre de 2014, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Dació de compte dels decrets de la Batlia.
  3. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost de despeses i ingressos de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
  4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per modificar la relació de llocs de treball i el catàleg del personal funcionari de la Policia Local.
  5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per fixar i autoritzar la plaça de major de la Policia Local en situació de segona activitat per a l’exercici 2015.
  6. Mocions urgents.
  7. Precs i preguntes.

Compartir

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.