Bases que regiran els Premis Literaris Pare Colom 2019

L’Ajuntament d’Inca, a través de l’Àrea de Cultura, estableix els Premis Literaris Pare Colom 2019 amb la finalitat d’enaltir la figura del pare Colom, il·lustre poeta i lingüista de les nostres lletres. Aquesta nostra iniciativa, que dóna suport a una de les activitats que el pare Colom més s’estimà, el conreu de la nostra llengua escrita, volem que honori el seu record, amb l’esperit mediterrani, esperit cultural singular, que afaiçonà la seva tasca.

Amb aquesta finalitat, el Ple de l’Ajuntament d’Inca convoca els Premis Literaris Pare Colom 2019, d’acord amb les bases següents:

  1. CATEGORIES

Els Premis Literaris Pare Colom 2019 es convoquen en les següents modalitats:

  • Narrativa: una obra escrita en qualsevol modalitat del gènere narratiu (novel·la, recull de contes, dietari, llibre de viatges…) d’una extensió d’entre 80 i 125 folis.

  • Poesia: un poema o col·lecció de poemes d’una extensió mínima de 120 versos.

  • Teatre: un text teatral de qualsevol modalitat (comèdia, drama, etc.), amb l’objectiu de ser representat.

  1. OBRES

Les obres aspirants als Premis Literaris Pare Colom 2019 han de ser escrites en llengua catalana i cal que siguin originals i inèdites. Cada autor/a podrà concursar-hi amb un màxim d’una sola obra a cada una de les categories; la temàtica de les obres és lliure.

3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Les obres hauran de presentar-se en DIN A4, mecanoscrites a doble espai i per una sola cara, en tipus Time o semblant, de cos 12.

Els autors participants han de trametre dues còpies de l’original en suport paper i una còpia en suport informàtic en format pdf (gravada en una memòria USB). A la portada només es consignarà el títol de l’obra. A l’exemplar de l’obra s’adjuntarà un sobre tancat, al damunt del qual també constarà el títol de l’obra, i dins el qual figuraran les dades de l’autor/a (nom i llinatges, DNI, adreça postal, telèfon i adreça electrònica). Els autors que ho desitgin podran participar-hi sota pseudònim, que figurarà devora el títol de l’obra a la portada de les còpies i juntament amb les dades de l’autor/a dins el sobre.

4. ADMISSIÓ DE LES OBRES

El termini d’admissió de les obres acabarà dimarts dia 31 de maig de 2019, a les 14.30 h. Les obres es podran presentar a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, al Claustre de Sant Domingo d’Inca (avinguda de les Germanies, 2, 07300, Inca; tel. 871 914 500), de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores. Hi seran admeses les obres que es lliurin personalment o que hi arribin per correu, si la data d’emissió no és posterior a dia 31 de maig de 2019. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca lliurarà a l’autor/a un rebut de recepció de l’obra. En haver estat presentada al premi, cap obra no podrà ser retirada per l’autor/a per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar al concurs.

5. JURAT

Es constituirà un jurat per a cada categoria (narrativa, poesia i teatre). En cada cas el jurat estarà format per cinc persones de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana; pel regidor/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, com a president/a del jurat, amb veu i sense vot; i per un tècnic/a de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, com a secretari/ària del jurat, amb veu i sense vot. La composició del jurat es farà pública abans que acabi el termini de presentació de les obres. El veredicte emès pel jurat es farà públic dissabte 27 de juliol de 2019 a les 20 h, en el marc d’una nit literària musical. El jurat podrà declarar desert el premi, però en cap cas no podrà atorgar-lo de manera compartida. El jurat podrà recomanar les publicacions que cregui oportunes de les obres finalistes. El jurat resoldrà tots aquells aspectes que no contemplin aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

6. DOTACIÓ ECONÒMICA I EDICIÓ DE LES OBRES PREMIADES

S’estableixen els següents premis per als treballs premiats:

  • Premi de Narrativa: premi de 3.000 € i publicació del treball premiat.

  • Premi de Poesia: premi de 1.200 € i publicació del treball premiat.

  • Premi de Teatre: premi de 1.200 € i publicació del treball premiat.

Les obres premiades seran publicades per Lleonard Muntaner, Editor.

La presentació d’aquestes obres es durà a terme dia 21 d’octubre de 2019 al Claustre de Sant Domingo d’Inca a les 20.30 h, coincidint amb l’aniversari del pare Colom.

En el cas de la categoria de teatre, l’Ajuntament d’Inca es compromet a programar la representació de l’obra guanyadora una vegada produït el seu muntatge.

7. CUSTÒDIA I RETIRADA D’EXEMPLARS

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca posarà esment en la custòdia dels originals mentre estiguin en poder seu, encara que no es farà responsable de la pèrdua o del deteriorament d’aquests. Els treballs que no hagin estat premiats podran ser retirats de l’Àrea de Cultura, sempre que se’n presenti el rebut corresponent, fins al 31 d’octubre de 2019. Transcorregut aquest termini, els originals seran destruïts.

8. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La participació en els Premis Literaris Pare Colom 2019 suposa la total acceptació d’aquestes bases.

MEMBRES DEL JURAT 2019

NARRATIVA: Sr. Miquel Sbert i Garau, guanyador del premi de narrativa dels Premis Literaris Pare Colom 2018; Sr. Lluís Maicas Socias, escriptor; Sr. Joan Perelló Ginard, escriptor; Sra. Rosa Planas Ferrer, escriptora i crítica literària; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.

POESIA: Sra. Laia Llobera i Serra, guanyadora del premi de poesia dels Premis Literaris Pare Colom 2018; Sr. Pere J. Martorell Castelló, escriptor; Sra. Laia Martínez i López, escriptora; Sr. Emili Sánchez-Rubio, escriptor; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.

TEATRE: Sr. Ramon Pros Cervera i Sra. Fanny Ferran Cuadrat, guanyadors del premi de teatre dels Premis Literaris Pare Colom 2018; Sr. Carles Cabrera Villalonga, crític literari; Sr. Pere Antoni Pons, escriptor i crític literari; Sr. Bartomeu Amengual Morey, director del Teatre de Manacor; Sra. Maria Muntaner Gonzàlez, editora.

Compartir