SUBVENCIONS NEXT GENERATION 2024

2024

 1. TRANSFORMACIÓ DIGITAL I MODERNITZACIÓ – PRTR MPT CONVOCATÒRIA 2022


  Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s’efectua la convocatòria corresponent a 2022

  Subprojecte: PRTR MPT CONVOCATÒRIA 2022 TRANSFORMACIÓ DIGITAL I MODERNITZACIÓ AJUNTAMENT D’INCA

  Per resolució de data 31/05/2023.

  Import concedit: 310.387,75 €:

  • Inca Digital para una administración cerca de la ciudadanía (193.005,73 €).
  • Desarrollo de Integración con carpeta ciudadana ( 40.172 €).

  Actuacions:

  • Inca Digital para una administración cerca de la ciudadanía (Línea 1).
   • Contrato para la puesta en marcha y funcionamiento de un sistema integral de aplicación de tributos y otros ingresos municipales.
   • Adjudicado a la empresa GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL S.A.
   • 500.910,00 € – acabat.
  • Desarrollo de Integración con carpeta ciudadana (Línea 5).
   • Contrato de servicios de consultoría de desarrollo e implantación de la integración de la plataforma de administración electrónica del Ayuntamiento de Inca (GESTIONA) con la carpeta ciudadana de la Administración General del Estado
   • Adjudicado a Espublico Servicios para la Administración S.A.
   • 40.172,00 €.
 2. PIREP L2 – Rehabilitació d’edificis de titularitat pública


  Subvenció del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, relativa a les ajudes per a la REHABILITACIÓ D’EDIFICIS DE TITULARITAT PÚBLICA (PIREP) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) dels Fons Next Generation

  Subprojecte: PIREP L2 Ajuntament d’Inca

  Resolució de data 22/06/2023.

  Import concedit: 1.080.784,12 €.

  Actuacions:

  • Redacció del projecte bàsic i d’execució i direcció facultativa per a l’execució de les obres de rehabilitació de l’edifici principal del Quarter General Luque.
  • Finalitzant la licitació publicada a data 07/02/2024 a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

  Expedient 431/2024 – Edifici QGL: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=t7THTjc1CSB70UvEyYJSGw%3D%3D

 3. Pla de Sostenibilitat Turística a Destinacions 2023


   

  Subvenció del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, relativa al Pla de Sostenibilitat Turística a Destinacions per a entitats locals de 2023, dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

  Subprojecte: PSTD 2023 Ajuntament d’Inca

  Import concedit: 1.299.998,00 €.


  Resolució de data 24/11/2023:

  EJES PROGRAMÁTICOS

  EJE 1. Transición verde y sostenible: 398.976,00 €.

  • Rehabilitación sostenible y replantación de arbolado del entorno natural “Parc Serralt de Ses Monges”.
  • Creación de itenerarios sostenibles mediante zonas de sombra y elementos mitigadores de radiación.

  EJE 2. Mejora de la eficiencia energética: 565.216,00 €. 

  • Mitgación del cambio climático: climatización fotovoltaica y luminarias LED en diferentes equipamientos de uso turístico.
  • Mitigación del cambio climático: instalación de pérgola fotovoltaica sobre cubierta de equipamiento municipal de uso turístico.

  EJE 3. Transcición digital: 180.000,00 €.

  • Mejora del portal de promoción turística, gestión de contenidos y redes sociales.
  • Digitalización del mercado municipal como un nucleo agregador de turismo comercial y espacio integrador social de Inca.
  • Programa de transformación digital a empresas locales para el impulso al turismo comercial.
  • Jornadas de sensibilización y formación en transformación digital y turismo.

  EJE 4. Competitividad: : 155.806,00 €.

  • Creación de la Smart Office de turismo municipal para la transformación en destino DTI.

  TOTAL EJES: 1.299.998,00 €.


  Modificació de data 24/04/2024:

  EJES PROGRAMÁTICOS

  EJE 1: Transición verde y sostenible: 398.976,00 €.

  • Rehabilitación sostenible y replantación de arbolado del entorno natural “Parc del Serral de les Monges”.
  • Creación de itenerarios sostenibles mediante zonas de sombra y elementos mitigadores de radiación.

  EJE 2. Mejora de la eficiencia energética: 615.216,00 €.

  • Mitgación del cambio climático: climatización fotovoltaica y luminarias LED en diferentes equipamientos de uso turístico.
  • Mitigación del cambio climático: instalación de pérgola fotovoltaica sobre cubierta de equipamiento municipal de uso turístico.

  EJE 3: Transición digital: 130.000,00 €.

  • Mejora del portal de promoción turística, gestión de contenidos y redes sociales.
  • Implantación sistema de información geográfica (GIS) Municipal, con cartografía y base da datos de los expedientes georreferenciadas, en el cual se implementará información al ciudadano de los servicios municipales, con especial referencia a la promoción turística, cultural, gastronómica y comercial del municipio.
  • Programa de transformación digital a empresas locales para el impulso al turismo comercial.
  • Jornadas de sensibilización y formación en transformación digital y turismo.

  EJE 4. Competitividad: 155.806,00 €.

  • Actuaciones de mejora del entorno urbano y accesibilidad: embellecimiento de parques y jardines municipales y accesibilidad de diferentes espacios municipales.

  TOTAL EJES: 1.299.998,00 €.


  Actuacions:

  • Contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a la preparació i la redacció del projecte tècnic conjunt de Rehabilitació sostenible i replantació d’arbrat de l’entorn natural “Parc del Serral de les Monges” i Creació d’itineraris sostenibles mitjançant zones d’ombra i elements mitigadors de radiació, Eix 1 (Transició verda i sostenible).
   • Adjudicat a PROJECTES PAISATGÍSTICS DE BALEARS SL.
   • 17.968,50 €
   • Finalitzat.
  • Contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a la preparació i la redacció del projecte tècnic d’execució de nova pèrgola fotovoltaica i ordenació de l’accés al Palau Municipal d’Esports (equipament municipal), Eix 2 (Millora de l’eficiència energètica).
   • Adjudicat a GABRIEL OLIVER GALMES.
   • 17.847,50 €.
   • Finalitzat.
  • Inici d’expedient de contracte d’obres per al projecte de nova pèrgola fotovoltàica i ordenació de l’accés al Palau Municipal d’Esports.
   • Cofinançat amb Fons Europeus Next Generation.
   • Licitació pendent de publicació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

  Expedient 1759/2024 – Nova Pèrgola fotovoltàica: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink %3Adetalle_licitacion&idEvl=8WJ1tETs1fN%2FP7lJ7Fu0SA%3D%3D

 4. ERRP – Ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri (Fase I)


  Subvenció directa a l’Ajuntament d’Inca per dur a terme les actuacions incloses a la primera fase (Fase I) del Programa 1 d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri previst en el Reial Decret 853/2021,de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

  Subprojecte: ERRP Inca

  Resolució de data 03/07/2023.

  Import concedit: 301.412,23 €.

  L’Ajuntament durà a Ple, durant el mes de juny, la convocatòria de subvenció.

  Resum actuació:

  CONVOCATÒRIA D’AJUDES/SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ EN EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL I HABITATGES

  L’Ajuntament d’Inca, en el plenari del mes de juny, aprovarà la convocatòria d’ajuts/subvencions per a l’any 2024 que permetrà dur a terme la rehabilitació edificatòria amb finalitats de millora de l’eficiència energètica, dels edificis d’ús predominantment residencial i habitatges, inclosos els unifamiliars, que estiguin situats dins de l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programat “Centre Històric d’Inca”.

  Aquests ajuts s’emmarquen dins del Programa 1 (Component 2) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que regula el Reial Decret 853/2021 de 5 d’octubre, i s’atorguen a l’empara de la subvenció concedida directament per la Conselleria de Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern de les Illes Balears amb càrrec als fons que va transferir el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya. Aquests fons van ser finançats alhora amb el suport de la Unió Europea a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) del fons de recuperació NextGenerationEU (Pròxima Generació UE).

  Les actuacions que podran ser objecte d’ajuda/subvenció, sempre que shagin iniciat amb posterioritat a l’1 de febrer de 2020, seran:

  • Totes aquelles que permetin una millora o rehabilitació dels edificis/habitatges en termes d‟eficiència energètica i/o fomentin una millora dels indicadors de consum d‟energia primària no renovable (millora dels sistemes de refrigeració o calefacció, millora d‟elements aïllants…).
  • Es podran incloure com les despeses subvencionables totes aquelles que hagin estat necessàries per al desenvolupament de les actuacions (honoraris, cost redacció projectes o informes tècnics…).
  • Per contra, no seran en cap cas subvencionables les actuacions de millora o rehabilitació edificatòria que impliquin la inversió o la utilització d’energies d’origen fòssil.

  Quant als beneficiaris, podran sol·licitar aquests ajuts tant les comunitats de propietaris o agrupacions d’aquestes com els propietaris o usufructuaris dels habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en fila (entre d’altres), sempre que compleixin els requisits i condicions establerts a la convocatòria.

  Els ajuts es concediran en règim de concurrència no competitiva i per ordre de presentació de sol·licituds, als interessats que compleixin els requisits establerts a la convocatòria i aportin tota la documentació requerida. Per això, l’Ajuntament d’Inca instal·larà una Oficina de Rehabilitació al municipi on els ciutadans interessats podran acudir per obtenir tota la informació, assessorament i el suport que necessitin per poder sol·licitar aquests ajuts.

  Pel que fa al termini de sol·licitud d’aquests ajuts, serà d’1 any des de la publicació de la convocatòria, sol·licitud que s’haurà de fer preferentment a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Inca (https://incaciutat.sedelectronica.es). Així mateix, les actuacions subvencionables hauran d’haver finalitzat, abans del 31 de maig de 2026, sense perjudici de la seva posterior i obligatòria justificació davant de l’Ajuntament.

 5. Implantació de l’orgànica al municipi d’Inca, sublínia 1.1 – Convocatòria 2023


  Subvenció per al suport a la implementació de la normativa de residus a les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

  Subprojecte: Implantación de la orgánica en el municipio de Inca, sublínia 1.1, convocatoria 2023

  Resolució de data 20/05/2024.

  Import concedit: 59.535 €.

   

  Despesa subvencionable d’acord a l’annex 5

  Despesa subvencionable inversió sublínia 1.1

  Despesa sol·licitada subvencionable

  Despesa subvencionable 90 %

  2.A.a 1r Cubells domèstics de bioresidus

  Contenidors orgànica per  habitatges 10 l

  14.000,00 €

  12.600,00 €

  2.A.a 10è Cubells per bioresidus de grans generadors

  Contenidors orgànica generadors singulars 60-120 l

  29.400,00 €

  26.460,00 €

  2.A.a 9è Biotrituradores

  Biotrituradora

  7.750,00 €

  6.975,00 €

  TOTAL INVERSIÓ

  51.150,00 €

  46.035,00 €

  2.A.a 13è Campanya d’informació, difusió i sensibilització a la població i seguiment de el projecte

  Campanya informativa presencial habitatges

  5.000,00 €

  4.500,00 €

  2.A.a14è Campanya d’informació, difusió i sensibilització als grans generadors i seguiment del projecte

  Campanya informativa generadors singulars

  5.000,00 €

  4.500,00 €

  2.A.a14è Campanya d’informació, difusió i sensibilització als  grans generadors i seguiment del projecte

  Campanya de seguiment i  incidències

  5.000,00 €

  4.500,00 €

  TOTAL CORRENT

  15.000,00 €

  13.500,00 €

  Total

  66.150,00 €

  59.535,00 €

   

 6. MILLORA DE LA ZONA COMERCIAL DEL CASC ANTIC


  Subvencions per finançar actuacions per a la millora de la competitivitat i la capacitat d’adaptació del territori de les Illes Balears en l’àmbit turístic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea amb Next Generation EU

  Projecte: MILLORA DE LA ZONA COMERCIAL DEL CASC ANTIC

  Concesió de subvenció mitjançant resolució del Conseller de Turisme, Cultura i Esports de data 20/05/2024.

  Import: 610.000,00 €.

  Fase 1. Actuació integral de millora a la zona comercial turística del casc antic  al voltant dels carrers Na Ferrila i Oms.

  Aquesta actuació es composa de diverses accions d’embelliment, peatonalització, eliminació de barreres, dotació de mobiliari urbà i millores en mobilitat i enllumenat, forma part del contracte d’obres per a l’execució de la connexió carrers Om i Rector Rayó.

  Aquesta actuació es troba en execució, avui.

   


   

NOTÍCIES RELACIONADES

La conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears ha concedit una subvenció directa a l’Ajuntament d’Inca per a l’execució de les actuacions incloses en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions 2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU. Així doncs, […]

La Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local del Ministeri de Política Territorial ha concedit una ajuda, en forma de subvenció, a l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament del projecte d’integració amb la Carpeta Ciutadana. El cost total del projecte és de 40.172,00 euros, que ha estat subvencionats en el marc de la convocatòria «Projectes de […]

La Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local del Ministeri de Política Territorial ha concedit una ajuda, en forma de subvenció, a l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament del projecte «Inca digital, per una administració propera a la ciutadania». El cost total del projecte és de 423.177,73 euros, dels quals 270.215,75 euros són subvencionats en el […]

La Direcció General d’Habitatge i Arquitectura de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears ha concedit una subvenció directa a l’Ajuntament d’Inca per dur a terme les actuacions incloses en la primera fase (Fase I) del Programa 1 d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri previst en […]

La presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera, el conseller de Drets Socials i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) Javier de Juan i el batle d’Inca Virgilio Moreno han comprovat avui in situ l’evolució de les obres que la institució insular realitza a la Residència Miquel Mir d’Inca, amb l’objectiu de modernitzar les […]

Newsletter Image