SUBVENCIONES

La publicidad de las subvenciones aparece regulada fundamentalmente en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Estos artículos vienen a señalar, con carácter general, que todas las convocatorias y todas las concesiones de subvenciones y otras ayudas aprobadas por las administraciones públicas españolas deberán publicarse a partir de 2016 en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

03Jun 2020

  Subvencions per donar suport al sector cultural de Mallorca pels perjudicis provocats pels efectes de la pandèmia de la COVID-19 (Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca) Bases de la convocatòria Guia d’ajuda Més informació: seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=52026

21Mar 2020

Se suspèn també el cobrament de les quotes dels serveis esportius, de l’Escoleta Toninaina i l’Escola de Música Antoni Torrandell. L’Ajuntament d’Inca ha decidit agilitzar el pagament de totes les factures de proveïdors per intentar pal·liar els efectes negatius que provocarà la pandèmia del coronavirus. Així doncs, des del consistori inquer ja s’està treballant per […]